Predstavitev

Delo šolske svetovalne službe je zelo raznoliko in zajema vse nivoje izobraževanja gluhih, naglušnih, otrok z govorno-jezikovno motnjo in otrok z avtistično motnjo, in sicer v vseh enotah ter na drugih področjih dejavnosti zavoda:

 • vrtcu
 • osnovni šoli
 • srednji šoli
 • domu Frana Grma
 • svetovanje za gluhe in naglušne otroke in mladostnike v integraciji.

Poleg dela v zavodu svetovalni delavec sodeluje tudi z mnogimi institucijami, ki obravnavajo gluhe in naglušne otroke in mladostnike, otroke z govorno-jezikovno motnjo in otroke z avtistično motnjo.

Delo šolske svetovalne službe

Delo šolske svetovalne službe zajema dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije na področjih izobraževanja, celostnega psihosocialnega razvoja otrok in mladostnikov, kulture vrtca oz. šole, vzgoje, klime, reda ter spodbudnih oz. zaviralnih dejavnikov ožjega ali širšega socialnega okolja:

 • sodelovanje pri sprejemanju novincev v ZGNL,
 • svetovalno delo z otroki in mladostniki – individualno in skupinsko,
 • individualno in skupinsko svetovalno delo s starši,
 • timsko sodelovanje in posvetovalno delo z drugimi strokovnimi delavci in vodstvom zavoda,
 • razvojno delo – vodenje projektov, inovacij, sodelovanje pri uvajanju novosti, vodenje seminarjev, posodabljanje individualiziranega programa,
 • diagnostika – spremljanje in ocena otrokovega razvoja,
 • sodelovanje pri reševanju psihosocialne problematike,
 • sodelovanje pri pripravi in evalvaciji individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami,
 • poklicna orientacija in vključevanje v različne izobraževalne programe,
 • informiranje, organizacija in izvedba različnih oblik izobraževanja staršev in družin,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Šolske svetovalne delavke

Maja Smrekar, socialna delavka — otroci v vrtcu, učenci osnovne šole in Doma Frana Grma, po potrebi dijaki srednje šole in Doma Frana Grma.
Telefonska številka: 01 58 00 507
email: maja.smrekar@zgnl.si

Hana Hozjan, psihologinja — učenci osnovne šole in Doma Frana Grma.
Telefonska številka: 01 58 00 582
email: hana.hozjan@zgnl.si

mag. Barbara Lenart Bregar, psihologinja– dijaki srednje šole.
Telefonska številka: 01 58 00 516
email: barbara.lenart.bregar@zgnl.si

Daniela Doplihar, socialna pedagoginja – učenci osnovne šole in Doma Frana Grma.
Telefonska številka: 01 58 00 505
email: daniela.doplihar@zgnl.si

Maruša Jarc Stergar, socialna pedagoginja- dijaki srednje šole.
Telefonska številka: 01 58 00 592
email: marusa.jarc.stergar@zgnl.si

Bernarda Banko, pedagoginja- dijaki Doma Frana Grma.
Telefonska številka: 01 58 00 596
email: bernarda.banko@zgnl.si

Marjetka Mrak, psihologinja- učenci osnovne šole in Doma Frana Grma.
Telefonska številka: 01 58 00 594
email: marjetka.mrak@zgnl.si

Vesna Krašovec, psihologinja – učenci v dislociranih oddelkih na OŠ Franceta Bevka.
Telefonska številka: 01 56 88 020
email: vesna.krasovec@zgnl.si

Zala Jakob, specialna in rehabilitacijska pedagoginja – učenci v dislociranih oddelkih na OŠ Alojzija Šuštarja.
email: zala.jakob@zgnl.si

Danijela Radjen, pedagoginja – učenci v dislociranih oddelkih na OŠ Globoko.
Telefonska številka: 07 45 219 39
email: danijela.radjen@zgnl.si

Irena Čuk, pedagoginja –  učenci v dislociranih oddelkih na OŠ Nove Jarše.
Telefonska številka: 01 52 03 531
email: irena.cuk@zgnl.si