+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE V LJUBLJANI

 

ŠOLSKO LETO 2020/21

Podlaga za delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21.

Ljubljana, september 2021

 

Kazalo

Kazalo. 2

Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 4

Odgovorne osebe: 4

Svet zavoda. 4

Strokovni organi zavoda. 5

UVODNI DEL. 6

Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. 6

Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 6

Poslanstvo. 6

Vizija. 7

Temeljna izhodišča in usmeritve v letnem delovnem načrtu. 7

Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 7

Zaposleni 9

NALOGE IN REALIZACIJA DELA. 12

Uvod. 12

Naloge. 12

Šolski koledar 18

Nacionalni in mednarodni projekti 18

Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. 18

Sodelovanje s starši 18

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 18

PRILOGE. 20

Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. 20

Priloga 2: Strokovni aktivi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. 24

Priloga 3: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Srednja šola in dom.. 24

Priloga 4: Strokovni aktivi organizacijske enote Srednja šola in dom.. 26

Priloga 5: Strokovni svet organizacijske enote Zdravstvena enota. 26

Priloga 6: Sveta staršev: 27

Priloga 7: Drugi strokovni delavci in skupne službe. 29

Priloga 8: Obogatitvene dejavnosti vrtca. 30

Priloga 9: Izbirni predmeti v osnovni šoli 30

Priloga 10: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli 31

Priloga 11: Interesne dejavnosti v osnovni šoli 36

Priloga 12: Odprti kurikul v srednji šoli 36

Priloga 13: Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa. 37

Priloga 14: Interesne dejavnosti v srednji šoli 37

Priloga 15: Interesne dejavnosti v domu. 38

Priloga 16: Program razširjene oskrbe v domu. 39

Priloga 17: Nacionalni in mednarodni projekti 39

Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

 Polni naziv: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Skrajšani naziv: ZGN Ljubljana

Naslov: Vojkova cesta 74, Ljubljana

Telefon: 00386 1 58 00 500

Telefaks: 00386 1 56 82 527

Spletna stran: www.zgnl.si

Elektronska pošta: info@zgnl.si

Matična številka: 5695252

ID za DDV: SI57421838

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100-6030689950

Ustanovitveni sklep št.: 01403-161/2008/5 in sprememba sklepa št.: 01403-51/2010/4

Odgovorne osebe:

direktor: dr. Boris Černilec
ravnatelj organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: Matjaž Jeruc
pomočnice ravnatelja organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: Maša Janež, Nataša Košir, mag. Ana Tomažin Košorok, Nataša Zajc Krašovec
ravnateljica organizacijske enote Srednja šola in dom: Bernarda Kokalj

pomočnica ravnateljice organizacijske enote Srednja

šola in dom:

Romana Kolar, mag. Valerija Janhar Černivec
strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota: Sabina Seme

Svet zavoda

Svet zavoda ima 14 članov:

predstavniki delavcev zavoda: Marko Cerar, Matjaž Moder, mag. Petra Rezar, mag. Andreja Trtnik Herlec, Maja Ugrin

predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Živko Banjac, mag. Majda Vehovec

predstavnik Mestne občine Ljubljana: Maruša Babnik

predstavnika dijakov: Jošt Frlan, Aljoša Lavriha

predstavniki staršev: Aleš Florjanc, Minka Nanić, Anja Žaberl, Tomaž Vodušek

Svet zavoda se je sestal na dveh rednih sejah in eni dopisni seji. Obravnaval je naslednje vsebine: poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta, letni delovni načrt, polletno poročilo, samoevalvacijsko poročilo, letno poročilo in program dela zavoda, kadrovski in finančni načrt, poročilo šolskega sklada, delovno uspešnost vodstvenih delavcev, imenovanje članov posameznih komisij in drugo tekoče delo.

Strokovni organi zavoda

Strokovni organi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec so:

vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 1),

strokovni aktivi (Priloga 2),

oddelčni učiteljski zbori,

razrednik.

Strokovni organi organizacijske enote Srednja šola in dom so:

vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 3),

oddelčni učiteljski zbori,

oddelčni vzgojiteljski zbor v domu,

strokovni aktivi (Priloga 4),

razrednik.

Strokovna organa organizacijske enote Zdravstvena enota sta:

strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota,

strokovni svet zdravstvene enote (Priloga 5).

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta sveta staršev, ki sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, katerega volijo starši na roditeljskem sestanku vsako šolsko leto. Oblikujeta se Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom (Priloga 6).

UVODNI DEL

Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je bil ustanovljen na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije dne 28. oktobra 2008. Akt o ustanovitvi je bil spremenjen še na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana z dne 27. julija 2010.

Zgodovina zavoda sega v oktober leta 1900, ko je bila ustanovljena Gluhonemnica v Ljubljani. Letos smo obeležili 120 let delovanja osrednje slovenske institucije za delo z gluhimi in naglušnimi otroki. Žal je čas epidemije preprečil izvedbo slavnostne prireditve.

Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok ter mladostnikov, otrok in oseb z govorno-jezikovnimi motnjami, na podlagi javno veljavnih programov.

Zavod izvaja tudi zdravstveno dejavnost, ki se opravlja kot javna služba na osnovi pogodbe z ZZZS. Pogodba se sklepa na osnovi programov, ki se določijo v okviru vsakoletnih pogajanj med ZZZS, Ministrstvom za zdravje in izvajalci zdravstvenih storitev.

Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem ter zdravstveno dejavnostjo, ki jih lahko opravlja zavod, so določene v ustanovitvenem aktu zavoda.

Dejavnosti zavoda se izvajajo na sedežu zavoda in drugih dislokacijah.

Zavod izvaja posamezne vzgojne in izobraževalne programe tudi v sodelovanju z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, šolami in organizacijami ter zdravstvenimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.

Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Poslanstvo

V Zavodu vzgajamo in izobražujemo otroke in mladostnike od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do zaključka izobraževanja na srednji šoli. Naša osnovna naloga je doseči optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika (slovenskega in slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji.

Otroci se vključijo v Zavod na podlagi odločbe o usmeritvi.

Osnovna dejavnost obsega: vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter oseb s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji na predšolski, osnovnošolski in srednješolski stopnji, otrok z avtističnimi motnjami, izobraževanje odraslih, surdopedagoško, logopedsko, psihološko in specialnopedagoško obravnavo, fizioterapijo in delovno terapijo ter specialistični ambulanti otorinolaringologije in pedopsihiatrije .

Vizija

Zaposleni na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana želimo v sodelovanju s starši izvajati celostno obravnavo otrok, ki jim zagotavlja celostni razvoj na vzgojnem in izobraževalnem področju, osebnostno rast in uspešno (re)habilitacijo.

Temeljna izhodišča in usmeritve v letnem delovnem načrtu

zagotavljati kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvenega, zdravstvenega ter vzgojno-izobraževalnih programov
zagotoviti ustrezne delovne in prostorske pogoje za izvajanje programov
promovirati delovanje zavoda
izvajati splošni dogovor za petletno obdobje v zdravstveni enoti
uspešno izvajati projekte Evropske kohezijske politike
uspešno izvajati naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja

Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

obeležiti 120 let delovanja zavoda
nadaljevati z izvajanjem uvajanja programov vrtnar (spi) in gastronomske in hotelske storitve (spi)
izvajati prilagojen izobraževalni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim standardom v šestih generacijah osnovne šole
izvajati prilagojena izobraževalni program z enakovrednim standardom na dislokacijah: OŠ Franceta Bevka, OŠ Alojzija Šuštarja in OŠ Globoko
izvajati prilagojen izobraževalni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim standardom v šestih generacijah osnovne šole
razširiti uporabo e-učilnic
vzpostaviti enotno komunikacijsko stičišče za otroke in starše
ponovno izvajati fizioterapijo
obeležiti Dan Slovenskega znakovnega jezika
zagotavljati in kvalitetno izvajati mobilno službo
uspešno izvajati prilagojeno obliko izobraževanja za dijake, ki se po končanem programu ponovno vpisujejo v drug program
začeti s prenovo Vzgojnega načrta v osnovni šoli
evalvirati Načrt ukrepanja ob nujnih stanjih
uskladiti šolska pravila srednje šole in doma z novo zakonodajo
izvajati koncept individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami
timsko obravnavati otroke ob prehodu med programi oziroma ob vključitvi na trg dela
aktivno sodelovati in se vključevati v delovne skupine pri nastajanju novih normativnih podlag
uporabljati e-dokumentacijo pri pouku v osnovni in srednji šoli in vzgojno-varstvenem delu v vrtcu
izvajati prilagojene oblike poučevanja slovenščine, angleščine in matematike kot pripravo na poklicno maturo
uporabljati in razvijati slovenski znakovni jezik, tudi za gluhe otroke v integraciji
nadaljevati s celostnim razvojem vzgojnega koncepta
izvajati koncept zgodnje pomoči in obravnave otrok, tudi na domu
izvajati koncept zgodnje pomoči ambulantne obravnave otrok
pripraviti predlog za novo širitev strokovnih profilov zdravstvene enote
izvajati kontrolne preglede sluha (avdiometrijo) v prostem polju
vključevati se v nacionalne in mednarodne projekte
izvajati vzgojno delo v treh vzgojnih skupinah v dijaškem domu Vič
v vseh vzgojnih skupinah uveljaviti oblike in način življenja blizu družinskemu življenju
ustvariti pogoje za delovanje Trgovine in knjigarne »Zebra gre na Luno«
voditi in spremljati strokovno delo v programih zavoda
nabaviti novo opremo za (re)habilitacijo in pouk
izvajati strokovna srečanja zaposlenih
tolmačiti gluhim in naglušnim otrokom v zavodu in integraciji
izvajati programe strokovnega spopolnjevanja
objavljati članke v strokovnih literaturah
zagotoviti izobraževanje zaposlenih
zagotoviti in izvajati podporno zaposlovanje invalidov v integriranem delovnem okolju
sodelovati na srečanjih lesarskih, računalniških, strojnih, tekstilnih in grafičnih šol Slovenije ter na mini olimpijadi srednjih šol zavodov s posebnimi potrebami
izvajati rehabilitacijo odraslih gluhih in naglušnih oseb in oseb s polževim vsadkom
iskati nove možnosti za izobraževanje odraslih
ponuditi možnost izvajanje tečaja prve pomoči in CPP za dijake
povezovati se s sorodnimi institucijami in fakultetami
sodelovati v projektih Tradicionalni slovenski zajtrk in Šolska shema
vključevati se v aktivnosti Rdečega križa

Zaposleni

ORGANIZACIJSKA ENOTA (opis delovnega mesta) Št. zaposlenih
VRTEC (vzgojitelj predšolskih otrok) 4
VRTEC (pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok) 4
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/1) 4
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/2) 84
OSNOVNA ŠOLA (mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč VII/2) 26
OSNOVNA ŠOLA IN SREDNJA ŠOLA (tolmač za slovenski znakovni jezik) 10
OSNOVNA ŠOLA (spremljevalec) 0
DOM (vzgojitelj v dijaškem domu) 17
SREDNJA ŠOLA (učitelj) 32
SREDNJA ŠOLA (učitelj praktičnega pouka) 10
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (defektolog, logoped, avdiolog) 17
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični logoped) 5
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični psiholog) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (psiholog) 2
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (fizioterapevt) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (delovni terapevt) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (zdravnik specialist: ORL, foniater) 0,67
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (zdravnik specialist pediater) 0,33
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za odrasle (defektolog) 2,28
Skupaj 221,28

 

šolska svetovalna služba 12
knjižničar 1
računalnikar 1
vodja šolske prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima 0,45
Skupaj 14,45

 

SKUPNE SLUŽBE  
ZDRAVSTVENA ENOTA (tehnik zdravstvene nege) 3
VRTEC, ŠOLA, DOM IN ZDRAVSTVENA ENOTA (čistilec, hišnik vzdrževalec, poslovni sekretar, računovodja, knjigovodja, perica, šivilja, kuhar, kuharski pomočnik, vratar, vzdrževalec opreme, ekonom, organizator delovne prakse) 37
Skupaj 40

(Priloga 7)

VODSTVO  
direktor, ravnatelja, pomočnice ravnateljev 9
Skupaj 9

NALOGE IN REALIZACIJA DELA

Uvod

Letni delovni načrt Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je razdeljen na sedem temeljnih nalog, ki so povezane s programi vzgoje in izobraževanja, ki jih Zavod izvaja skladno z aktom o ustanovitvi. Sledijo poročila o nalogah, ki prečijo po vertikali ali horizontali udejanjajo vlogo našega Zavoda v slovenskem šolskem prostoru in zagotavljajo našo kakovost. Naloge niso razporejene po pomembnosti, temveč po vsebini dela.

Naloge

Naloga 1: VRTEC ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija

Prilagojen program za predšolske otroke

 

izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke

V štirih skupinah vrtca, v dveh skupinah za gluhe in naglušne otroke in dveh skupinah za otroke z govorno jezikovno motnjo, je bilo ob koncu šolskega leta vpisanih 21 otrok. Realizacija programa je bila 100%.

 

Med poletjem je potekalo počitniško varstvo otrok, štirinajst dni smo gostovali v prostorih vrtca Mladi rod.

Obogatitvene dejavnosti (Priloga 8) izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke Realizacija je bila 100 % (izveden je bil tudi tabor v CŠOD Fara).

 

Naloga 2: OSNOVNA ŠOLA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke

 

Izvajanje prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke

V prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke je bilo vpisanih 17 učencev v treh kombiniranih oddelkih.

Devetošolcev v šolskem letu 2020/2021 ni bilo. Trije učenci so bili učno neuspešni in s soglasjem staršev ponavljajo razred.

 

Skupna realizacija tega programa je znašala 100 %.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami

V prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami je bilo vključenih 129 učencev v 19 oddelkih, od tega dve dislokaciji.

 

Osemnajst učencev je uspešno zaključilo 9. razred, vsi so se vpisali v srednješolske programe. Sedem učencev je bilo učno neuspešnih in bodo s soglasjem staršev ponavljali.

 

Skupna realizacija tega programa je 95,88 %.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami

 

Izvajanje prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami

V prilagojen program z enakovrednim izobraževalnim standardom za otroke z avtističnimi motnjami je bilo vključenih 55 učencev v 15 oddelkih, od tega tri v dislokaciji.

 

Osem učencev bo s soglasjem staršev ponavljalo razred, ostali učenci so bili učno uspešni.

 

Skupna realizacija tega programa je 95,95 %.

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

 

Izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom

V prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom je bilo vključenih 19 učencev v tri kombinirane oddelke ter 12 učencev v dva čista oddelka 6. in 7. razreda.

 

Vsi učenci so bili učno uspešni. Štirje učenci so uspešno zaključili 9. razred in nadaljujejo šolanje v srednji šoli.

 

Skupna realizacija tega programa je 95,56 %.

Izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti

(Priloga 9)

Izvajanje obveznega programa

Vseh 19 izbirnih predmetov in 10 neobveznih izbirnih predmetov smo izvajali po urniku. Zaradi Covid-19 epidemije je bilo od januarja 2021 izvajanje izbirnih predmetov močno prilagojeno (na 14 ali 21 dni).

 

Skupna realizacija izbirnih predmetov je 95,31 %.

Dnevi dejavnosti (Priloga 10) Izvajanje obveznega programa

V šolskem letu 2020/21 smo izvedli vse načrtovane dneve dejavnosti.

Realizacija dni dejavnosti je 100 %.

Interesne dejavnosti (Priloga 11) Izvajanje razširjenega programa Izvajanje interesnih dejavnosti je bilo zaradi Covid-19 epidemije okrnjeno, v celoti so se interesne dejavnosti izvajale le v mesecu oktobru 2020.

 

Naloga 3: SREDNJA ŠOLA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega programa na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja

V prilagojen program na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja je bilo  začetku šolskega leta vpisanih 30 dijakov, en dijak se kljub odločbi ni vključil v šolo, 2 dijaka sta se med šolskim letom izpisala, 2 dijaka sta se med šolskim letom vpisala. Pouk je potekal v 4 enovitih oddelkih.

15 dijakov napreduje v višji letnik, 1 dijak ponavlja. 13 dijakov zaključnih letnikov je uspešno naredilo zaključni izpit,  1 dijak je bil ob koncu šolskega leta neuspešen. 8 dijakov nadaljuje šolanje v programu srednjega poklicnega izobraževanja in1 dijak  v programu srednjega strokovnega izobraževanja. 4 dijaki so šolanje zaključili in gredo na trg dela.

 

Skupna realizacija v tem programu je bila 99,4 %.

 

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja

V prilagojen program na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja je bilo v začetku šolskega leta vključenih 61 dijakov, pouk je potekal v 9 enovitih oddelkih. 1 dijakinja se je vpisala v šolo v mesecu novembru.

V višji letnik napreduje 43 dijakov, 1 dijakinja ponavlja letnik, 3 dijaki so se prepisali v redno šolo, 2 dijaka sta zaključila šolanje z nedokončano izobrazbo.

V zaključnem letniku je bilo 13 dijakov, 12 dijakov je uspešno opravilo zaključni izpit, od tega jih 10 nadaljuje v programih poklicno tehniškega izobraževanja, 2 dijaka sta šolanje zaključila, 1 dijak ni opravil vseh obveznosti in ima podaljšano izobraževanje.

Skupna realizacija v tem programu je bila 102,3 %.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja

V prilagojen program na nivoju srednje strokovnega izobraževanja je bilo ob začetku šolskega leta vključenih 23 dijakov, pouk je potekal v 3 enovitih oddelkih in 1 kombiniranem oddelku.

11 dijakov napreduje v višji letnik, 1 dijak napreduje v višji letnik na drugi šoli, 8 dijakov je bilo neuspešnih,  od tega 4 dijaki letnik ponavljajo, 1 dijak šolanja ne nadaljuje, 1 dijak se je prepisal v drug program na naši šoli, 2 dijaka sta se prepisala v drug program na drugi šoli.

3 dijaki zaključnega letnika so uspešno naredili letnik, 1 dijak je uspešno opravil poklicno maturo, 2 dijaka imata zaradi neuspeha na poklicni maturi podaljšan status.

Poklicno maturo je uspešno naredil 1 dijak, ki je imel podaljšan status iz šolskega leta 2018/19.

 

Skupna realizacija v tem programu je bila 102,3 %.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega programa na nivoju poklicno tehniškega izobraževanja

V prilagojen program na nivoju poklicno tehniškega izobraževanja je bilo vključenih 15 dijakov, pouk je potekal  v 2 oddelkih.

7 dijakov napreduje v višji letnik, 1 dijak se je izpisal med šolskim letom, 1 dijak ponavlja, 1 dijak se ni odločil za ponavljanje in šolanja ne nadaljuje.

5 dijakov je uspešno opravilo zaključni letnik, 2 dijaka sta opravila poklicno maturo, oba dijaka nadelujeta šolanje na višjem oz. visokošolskem izobraževanj.

3 dijaki imajo zaradi neuspeha na poklicni maturi podaljšan status.

 

Skupna realizacija v tem programu je bila 96,1 %.

Odprti kurikul

(Priloga 12)

Izvajanje odprtega kurikula Skupna realizacija ur odprtega kurikula je bila 99,6 %.

Interesne dejavnosti

(Priloga 14)

Izvajanje interesnih dejavnosti Interesne dejavnosti so bile realizirane 100%.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa

(Priloga 13)

Koordinacija

Praktično usposabljanje pri delodajalcu so v zahtevanem obsegu glede na program opravili vsi dijaki, ki napredujejo v višji letnik.

Realizacija je bila 100%,

 

Naloga 4: DOM ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami Izvajanje vzgojnega programa

Vzgoji program je bil realiziran v vseh skupinah 100%, v času izobraževanja na daljavo je intenzivno potekalo tudi vzgojno delo na daljavo. Dom je bil zaprt od 26. 10. 2021 do vključno 4. 1. 2021.

Število mladostnikov v začetku šolskega leta v domu je bilo 71, 2 dijaka sta se vključila med šolskim letom,  3 dijaki so bivali v stanovanju v okviru projekta ESS. Delo je potekalo v 8 vzgojnih skupinah, od tega so bile 3 vzgojne skupine na dislokaciji v DD Vič.

Interesne dejavnosti (Priloga 15) Izvajanje interesnih dejavnosti Interesne dejavnosti so bile v prilagojeni obliki realizirane 100%.
Program razširjene oskrbe (Priloga 16) Izvajanje razširjene oskrbe Program razširjene oskrbe se je v prilagojeni obliki realiziral 100%.

 

Naloga 5: ZDRAVSTVENA ENOTA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Program zdravstvenih storitev za obdobje 2016– 2020 Izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti Osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti smo realizirali 78,15%.

 

Naloga 6: MOBILNA SLUŽBA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Izvajanje dodatne strokovne pomoči Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj otrok v integraciji Realiziranih je bilo 19.255 ur dodatne strokovne pomoči, kar pomeni 95,13 % realizacijo pri 508 otrocih, učencih in dijakih (167 otrok v vrtcih, 338 učencev osnovnih šol, 3 dijaki).

 

Naloga 7: STROKOVNE SLUŽBE ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana Izvajanje prilagojenega programa skladno s programskimi smernicami za delo svetovalne službe Delavci v svetovalni službi so v okviru svoje dejavnosti izvajali dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti in dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Svetovali so otrokom, učencem, dijakom, učiteljem in staršem. Sodelovali  so z vzgojitelji, učitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda. Glede na povečan vpis in večje število oddelkov se je svetovalna služba kadrovsko razširila.
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana Izvajanje prilagojenega programa

Knjižničarka je vodila delo šolske knjižnice, učbeniškega sklada, Veselo šolo in sodelovala pri izvajanju prilagojenih programov osnovne in srednje šole.

 

Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana Izvajanje prilagojenega programa Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti je usmerjal in spodbujal dogajanje na računalniškem področju. Glede na prepletanje izobraževalne in zdravstvene dejavnosti ter hiter razvoj na področju informacijsko komunikacijske tehnologije, poskušamo najti optimalne rešitve, ki pa so omejene s finančnimi sredstvi.
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljan Izvajanje prilagojenega programa Otrokom smo omogočili naslednje obroke: zajtrk, malico za osnovno in srednjo šolo, kosilo, popoldansko malico  in večerjo ter ustrezno dietno prehrano. Vodja šolske prehrane je bil tudi organizatorka zdravstveno-higienske režima v vrtcu.

Šolski koledar 

Pouk smo izvajali na podlagi pravilnikov o šolskem koledarju in skladno s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za šolsko leto 2020/21. Šolsko leto je ponovno zaznamovala epidemija covid-19. V mesecu novembru in decembru smo nadaljevali s šolanjem na daljavo. Vrtčevski program in program zdravstvene enote smo izvajali celo šolsko leto. Z neposrednim delom smo v vseh programih nadaljevali v januarju.

Nacionalni in mednarodni projekti

Sodelovali smo v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Projekti so bili namenjeni otrokom, mladostnikom ter strokovnim in vodstvenim delavcem (priloga 17).

Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika

Na področju uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika so bile prednostne naloge usmerjene v poučevanje slovenskega znakovnega jezika, izvedbo tečajev slovenskega znakovnega jezika, razvoj slovenskega znakovnega jezika, pripravo gradiva s področja slovenskega znakovnega jezika, širjenje slovenskega znakovnega jezika preko medijev in tolmačenje. Tolmačimo učencem in dijakom v integraciji ter v oddelkih, kamor so vključeni gluhi in naglušni otroci. Zagotavljamo tolmača za slovenski znakovni jezik gluhim in naglušnim otrokom pri vzgoji in pouk vsaj v polovičnem obsegu glede na število ur dejavnosti po kurikulu. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in avtorstvu treh učiteljic surdopedagoginj-logopedinj smo pripomogli k izdaji delovnega učbenika »Me razumeš 2« za komunikacijo v slovenskem in slovenskem znakovnem jeziku. Ustava je bila dopolnjena s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika

Sodelovanje s starši

Poleg rednih oblik sodelovanja s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in sejah svetov staršev smo s starši sodelovali še v drugih neformalnih oblikah, ki prispevajo h kakovostnejši izvedbi vzgojno-izobraževalnih programov.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Vse enote so med seboj povezane in se pri delu dopolnjujejo. Za strokovno, kakovostno in učinkovito doseganje ciljev smo se povezovali z zunanjimi institucijami: Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport, Centrom za poklicno izobraževanje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zavodom Republike Slovenije za blagovne rezerve, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Pedagoško fakulteto v Kopru, Pedagoško fakulteto v Mariboru, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Skupnostjo organizacij za usposabljanje Slovenije, Državnim izpitnim centrom, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, drugimi društvi gluhih in naglušnih, Društvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Društvom logopedov Slovenije, drugimi vrtci, šolami in domovi v Sloveniji, centri za socialno delo, Centrom za mobilnost in programe usposabljanja Evropske unije, ORL kliniko, zdravstvenimi domovi, zavodi za usposabljanje, Mestno občino Ljubljana, občinami, od koder prihajajo otroci, vključeni v naš zavod, društvom Bralna značka Slovenije, Mestno knjižnico Ljubljana in drugimi.

PRILOGE

Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec

Vrtec:

Ime in priimek Delovno mesto Oddelek
Mateja Hajnšek/Regina Roudi Terbuc pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Žabice
Vida Krajnc vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Levčki
Daša Kurnik pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Metulji
Ana Tomažin Košorok pomočnica ravnatelja/vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Polona Kure pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Sovice
Mateja Krenker vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Lidija Kornhauzer Robič vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Žabice
Irena Klemenc pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Levčki
Jasna Kovačič Pirc vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Metulji

Osnovna šola:

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razredništvo
Amna Bašić druga učiteljica GJM, OPB  
Nina Berložnik pomočnica ravnatelja / svetovalna delavka / razredni pouk AM  
Mateja Bevk OPB  
Irena Klančar/Anja Božič Grgič razredni pouk AM, OPB  
Sarah Bubnič OPB  
Valentina Cerar JB, OPB  
Katarina Čamernik matematika 7. C
Marjeta Čampa angleščina  
Andreja Čas matematika, računalništvo  
Slavica Novković/Neja Dajčman druga učiteljica GJM, OPB (OŠ AŠ)  
Saša Dernač razredni pouk AM (OŠ Globoko)  
Suzana Demir tolmač za slovenski znakovni jezik  
Tinka Ferkolj razredni pouk AM (OŠ FB) 2. 3. E
Uroš Gjureč geografija, OPB 6. E
Laura Golčar porodniški dopust  
Nives Horvat slovenščina 8. A
Maša Ivanjko šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet, ID kolesarski krožek 9. C
Tajda Ivanjko spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Maruša Jakopič Slanšek razredni pouk AM 4. 5. H
Maša Janež pomočnica ravnatelja / razredni pouk GL, JV  
Maja Jelenko Mlakar razredni pouk GJM 4. C
Ana Jenko porodniški dopust 3. H
Matjaž Jeruc ravnatelj  
Nina Jesenšek razredni pouk AM, JV 2. I
Maruša Jug porodniški dopust 7. F
Dominik Jurca glasbena umetnost, ID pevski zbor 7. A
Tina Jurko porodniški dopust  
Zemka Kečanović spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Anja Kleinberger razredni pouk AM 1. E
Katja Koprivnikar razredni pouk GJM 4. A
Nataša Košir pomočnica ravnatelja / razredni pouk GJM  
Barbara Kunavar Arih razredni pouk NIS 4. 5. D
Špela Lebeničnik OPB  
Andreja Linec strokovna delavka za otroke za avtistično motnjo  
Živa Logar razredni pouk AM 4. E
Erika Mak Vranetič razredni pouk AM (OŠ Globoko)  
Ana Marija Marolt spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Tina Grošelj razredni pouk AM 1. 2. H
Mateja Mežič razredni pouk AM, OPB (OŠ Globoko) 1. 2. G
Monika Mihelič angleščina 8. C
Sergej Maras šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Peter Modrej šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Nina Mrak porodniški dopust  
Maja Skubic spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Vesna Mlakar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Anja Mravlja OPB  
Suzana Mulej druga učiteljica AM, OPB  
Helena Nagode razredni pouk AM, JV (OŠ AŠ) 1. J
Mateja Nograšek matematika  
Marko Novak razredni pouk AM (OŠ AŠ)  
Kaja Novosel tolmač za slovenski znakovni jezik  
Špela Osolnik organizator šolske prehrane, biologija, gospodinjstvo  
Andreja Osredkar gospodinjstvo, OPB  
Eva Oven slovenščina 6. H
Nina Ozmec razredni pouk GJM, OPB, ID kolesarski krožek 4. Č
Eva Pantar druga učiteljica AM, OPB, ID kolesarski krožek  
Valentin Pavlič Rebec razredni pouk NIS, DSP 8. 9. D
Maja Petek porodniški dopust  
Neža Franca komunikacija, angleščina  
Mitja Perinčič likovna umetnost, izbirni predmeti, ID umetnost  
Kristina Pirc druga učiteljica AM, OPB, JV (OŠ FB)  
Nataša Plevnik razredni pouk AM (OŠ Globoko)  
Maja Podvršič razredni pouk GJM 2. C
Branka Podboj komunikacija (OŠ AŠ, OŠ FB)  
Barbara Pogačar druga učiteljica AM, OPB  
Tina Porenta porodniški dopust  
Petra Povirk porodniški dopust  
Danijela Radjen JV (OŠ Globoko), svetovalno delo  
Anja Rajter razredni pouk GJM, JV (OŠ AŠ) 1. 2. K
Kristina Rebec razredni pouk NIS 6. F
Petra Rezar likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, izbirni predmeti, interesna dejavnost SZJ in umetnost, tolmač slovenskega znakovnega jezika 6. 7. 8. B
Marija Rošer Repas razredni pouk GJM 3. A
Nataša Safran slovenščina  
Mojca Sečkar razredni pouk AM in GJM (OŠ AŠ)  
Tanja Sever razredni pouk GJM (OŠ FB) 2. Č
Mojca Simeonov drugi učitelj AM, OPB  
Samo Soderžnik fizika  
Jaka Srpčić spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Karmen Kolar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Maja Kuzma Ganić tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Tina Starc razredni pouk GJM 3. A
Staša Stergar porodniški dopust  
Nenad Stropnik tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 6. A
Monika Sukić angleščina 6. I
Tina Šetina razredni pouk GJM, AM (OŠ AŠ)  
Aleksandra Šoti druga učiteljica GL/NAG, OPB, razredni pouk NIS, JV  
Peter Šoti razredni pouk GJM, AM 5. A
Ana Špruk kemija, gospodinjstvo, OPB  
Meta Štampek razredni pouk GL/NAG 4. in 5. B
Blaž Šumak drugi učitelj GJM, OPB, JV (OŠ FB)  
Tomaž Tičar OPB  
Brigita Trpin spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Erika Uršič Modrej zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika  
Kaja Vesel spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Simona Verčko porodniški dopust 5. E
Nastja Nahtigal razredni pouk AM, OPB  
Natali Veršič naravoslovje, gospodinjstvo 6. C
Patricija Vičič komunikacija, OPB  
Tatjana Vidergar zgodovina, geografija  
Paula Vouk matematika, računalništvo  
Katja Vrtačnik Garbas angleščina, izbirni predmeti 9. A
Ana Zabukovnik razredni pouk NIS, DSP 6. 7. D
Nataša Zajc Krašovec pomočnica ravnatelja/OPB  
Simona Zupan Šmigič razredni pouk GL/NAG, DSP 1. 2. 3. B
Sara Železnikar porodniški dopust 2. A
Lea Nagode razredni pouk GJM, OPB  
Tina Žniderič drugi učitelj AM, OPB (OŠ AŠ)  
Jože Žugec razredni pouk GJM, JV 5. C

Mobilna služba:

Helena Bartol Rus
Alena Đafić Dedić
Irena Fifolt
Mira Fon
Neža Grapulin Drašković
Kristina Hosta
Mojca Suhadolnik
Gordana Ilievska
Sonja Iljaš
Ana Klinc
Nadja Koštomaj
Andreja Lončarič
Renata Medle
Olga Oblak
Loreta Palčnik
Alenka Peteh
Branka Podboj
Klara Radoš
Tina Rus
Mangala Serčič
Nadja Šturbej
Andreja Trtnik Herlec
Katja Ugarčić
Dora Vodopivec
Benjamin Vogrič

Dopolnjevanje dodatna strokovna pomoč:

Simona Zupan Šmigič
Jasna Kovačič Pirc
Lidija Kornhauzer Robič

Tolmači v integraciji:

Sabina Pokovec
Nataša Kordiš
Kaja Novosel
Elizabeta Nikolova
Jožica Lutar

Priloga 2: Strokovni aktivi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljic Mateja Krenker
Aktiv pomočnic vzgojiteljic Daša Kurnik
Aktiv učiteljev JV Mateja Bevk
Aktiv anglistk Monika Mihelič
Aktiv slovenistk Nataša Safran
Naravoslovni aktiv Andreja Čas
Aktiv oddelkov podaljšanega bivanja Anja Mravlja
Aktiv učiteljev razrednega pouka (1.-3. razred) Tina Starc
Aktiv učiteljev razrednega pouka (4.-5. razred) Maja Jelenko Mlakar
Aktiv učiteljev športa Peter Modrej
Kulturni aktiv Dominik Jurca
Aktiv šolske svetovalne službe Marjetka Mrak
Aktiv pomočnic ravnatelja Nina Berložnik
Aktiv mobilnih učiteljev Kristina Hosta
Programski učiteljski zbor NIS Maruša Jug
Programski učiteljski zbor AM Anja Kleinberger
Programski učiteljski zbor GJM Tanja Sever
Programski učiteljski zbor GL/NGL Simona Zupan Šmigič

Priloga 3: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Srednja šola in dom 

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razrednik
Goran Bukarica športna vzgoja
Nataša Strah športna vzgoja 4. B
Sabina Gramc Lokar angleščina 2. A
Marjeta Čampa angleščina 2. C
Marta Slokan slovenščina  
Marjeta Klevže slovenščina 4. A
Nataša Pavlovič Cvrtila slovenščina  
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje 3. N
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul 3. B
Irena Zgonc geografija, družboslovje 1. B
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija  
Nataša Kordiš strokovni predmet medijev, tolmač  
Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik, tolmač  
Zorica Maguša kemija, biologija, naravoslovje 4. D
Dušan Dvorščak matematika 5. D
Mateja Nograšek matematika  
Samo Soderžnik matematika, fizika 1. N
Katja Kastelic strokovni predmeti računalništva
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva 1. C
Romana Kolar strokovni predmeti računalništva
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva 3. C
Matej Mencin strokovni predmeti računalništva
Branko Vrečar strokovni predmeti računalništva
Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva 3. Nk
Miran Volk strokovni predmeti strojništva  
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva 2. B
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva 2. N
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva  
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva  
Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva  
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač 3. A in 5. A
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Zlatka Trbežnik strokovni predmeti tekstilstva  
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva  
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva  
Ana Arh strokovni predmeti živilstva, naravoslovje 3. E
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva  
Barbara Lenart Bregar psihologija, DSP  
Franci Bider strokovni predmeti ekonomije  
Mateja Železnikar spremljevalec  
Elizabeta Nikolova tolmač za slovenski znakovni jezik  
Petra Božič tolmač za slovenski znakovni jezik  
Jožica Lutar tolmač za slovenski znakovni jezik  

Dom: 

Ime in priimek Delovno mesto Skupina
Dea Černe vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina
Tess Kovačevič vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina
Darij Bodlaj vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina
Patricija Sirk vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina
Marko Bregar vzgojitelj v dijaškem domu 2. in 3. vzgojna skupina
Nives Gliha Lazanski vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina
Mirzana Vršajević vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina
Teodora Golob vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina
Andreja Modrijančič vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina
Ines Klavžar vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Edvard Sikošek vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Boža Zagoričnik vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Veronika Gaber Korbar vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič
Petra Cotman vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič
Maks Marion vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič
Katja Tavčar Lavrenčak vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič
Mateja Janet vzgojitelj v dijaškem domu, DSP 8. vzgojna skupina DD Vič
Katja Smodiš vzgojitelj v dijaškem domu, DSP 8. vzgojna skupina DD Vič
Urška Lučka Novak porodniški dopust  
Neža Marion porodnišiki dopust  

Priloga 4: Strokovni aktivi organizacijske enote Srednja šola in dom 

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva David Štrukelj
Aktiv učiteljev strojništva Marjan Korošec
Aktiv učiteljev grafičarstva in tekstilstva Boštjan Zajc
Aktiv učiteljev računalništva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Mateja Nograšek
Aktiv učiteljev  družboslovja, odprtega kurikula in psihologije Klemen Žarn
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Marjeta Klevže
Aktiv učiteljev športne vzgoje Peter Modrej
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik
Aktiv živilstva Klemen Klavčič
Aktiv spremljevalcev Katarina Lovšin

Priloga 5: Strokovni svet organizacijske enote Zdravstvena enota 

Ime in priimek Delovno mesto
Mojca Bambič logoped II/porodniški dopust
Suzana Bergant fizioterapevt III v ambulanti
Irena Brecelj logoped I
Irena Dornik logoped II
Urša Dular Kolar logoped I
Maja Jevšnikar logoped II
Janja Brolih Kralj logoped II
Tjaša Klavs logoped II
Katarina Križan logoped III
Alenka Kučič logoped II/porodniški dopust
Barbara Lesar logoped II
Darja Lužnik logoped I
Marijana Marković delovni terapevt s specialnimi znanji
Romana Merše logoped I
Barbara Penko logoped II
Marjetka Petrič Puklavec klinični psiholog specialist – delo z osebami s psihično motnjo
Mateja Mlekuž srednja medicinska sestra v ambulanti
Nina Pogačar srednja medicinska sestra v ambulanti
Karmen Pungaršek srednja medicinska sestra v ambulanti
Mojca Rus logoped II
Sabina Seme logoped II
Klavdija Golobič Skubin specialni pedagog II
Katja Šifrar specialni pedagog II
Jana Škvor logoped II
Barbara Škrabolje Šömen specialni pedagog II
Maja Štebih logoped II
Maja Tisovec/Nastja Tomat psiholog I/psiholog I
Maja Ugrin logoped I
Tanja Zadražnik logoped II

Zunanji sodelavci organizacijske enote Zdravstvena enota (niso člani Strokovnega sveta)

Ime in priimek Delovno mesto
Matjaž Krajnc ORL specialist
Nikolaj M. Lanščak ORL specialist
Aleš Matos ORL specialist
Jerneja Maček specialist pedopsihiatrije

Priloga 6: Sveta staršev:

Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec

Skupina/razred Ime in priimek
Metuljčki Blanka Piotrovska Kosar
Levčki Robert Stražiščar
Žabice Mojca Mlakar
Sovice Anel Duraković
1. A Špela Markovič
2. A Aldijana Asanovski
2. C Boštjan Troha
3. A Anja Toplak
2.Č Janja Jemeršič
1.2.K Grega Valentinčič
4. A Polona Jesenšek
4. C Janez Fink
4. Č Martina Lampret Lenardič
5. A Maja Ponikvar Svet
5. C Tina Goršič
6. A Anka Macura Petrovič
6. C Petra Ruter
7. A Jana Renee Wilcoxen
7. C Kristina Jenko
8. A Gabrijela Malenšek
8. C Brigita Jere
9. A Biserka Salerno
9. C Klaudija Rogljič
1. E Nina Prešern
1.2.H Nina Kozarič
1. J Andrej Lapuh
1.2.G Jerneja Šavrič
2. I Sandra Vrhovac
2. 3. E Maja Haclar Anžin
3. H Roman Bravhar
4. E Daliborka Peručinović
4. 5. H Antun Đurić
5. E Peter Bezamovski
6. E Anita Spimpolo
6. H Marijan Hafner
6. I Janez Pirc
1. 2. 3. B Edina Harčević
4. 5. B Iris Kočevar
6. 7. 8. B Gorazd Rotar
4. 5. D Anja Žaberl
6. F Urška Primožič
7. F Marija Šeme Irman
6. 7. D Lili Kunšek
8. 9. D Ana Kovač

Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom

razred SŠ skupina dom ime in priimek
1. B  4. vzg. sk. Dejan Stopar
1. C   Andreja Vovk
2. B   Sandra Lorencin
2. C   Klara Kolenc Mrzljak
3. B   Adriana Kozamernik Jukić
3. C   Mojca Gorišek
3. E   Aleš Florjanc
4 .B   Gorazd Grmek
1.N   Tjaša Jakop
2. N   Mojca Činkelj
3. N   Simona Godler
3. Nk   Andreja Črnak
1. A   Renata Črnologar
2. A   Vagner Sonja
3. A   Dušan Janjić
4. A   Tomaž Vodušek
5. A  2. vzg. sk. Robert Špacapan
4. D   Sabina Dolinar
5. D  7. vzg. sk. Irena Bevc
  1. vzg. sk. Sonja Vagner
  5. vzg. sk. Tatjana Laslo
8. vzg. sk. Irena Žganjar

Priloga 7: Drugi strokovni delavci in skupne službe

Drugi strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto
Dušan Kuhar šolska svetovalna služba
Barbara Lenart Bregar šolska svetovalna služba
Maja Smrekar šolska svetovalna služba
Daniela Doplihar šolska svetovalna služba
Andreja Linec šolska svetovalna služba
Andreja Lamut Gazvoda šolska svetovalna služba, DSP
Hana Hozjan šolska svetovalna služba
Katarina Lovšin šolska svetovalna služba
Marjetka Mrak šolska svetovalna služba
Katka Novak šolska svetovalna služba
Danijela Radjen šolska svetovalna služba
Vesna Krašovec šolska svetovalna služba
Tadej Kolar računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti
Nina Janžekovič šolska knjižnica
Nataša Hacin organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Matjaž Moder organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Špela Osolnik organizator šolske prehrane

Skupne službe

Ime in priimek
Marjan Brodar
Marko Cerar
Sonja Drobnič Tavčar
Irena Furdi
Silvana Furlan
Jožica Gorenjec
Sulejman Harbaš
Irenca Hrustek
Natalija Huš
Mirjana Ilić
Aleks Jerman
Jasminka Jocikj
Tatjana Jug
Liubov Kantser
Mersada Kurtović
Alenka Listar
Nadja Lovrenčec
Savka Marković
Simona Pajnič
Petra Perne
Vesna Petač
Nataša Podbregar
Mojca Prhaj
Darja Ravnikar
Tomaž Roudi
Mateja Vidic Slabe
Radojka Sladojević
Nikola Savić
Mateja Sluga
Dragica Soldat
Ružica Tadić
Staša Zaletelj
Romana Zalokar
Mateja Železnikar
Darja Zimič
Mojca Žužek

Priloga 8: Obogatitvene dejavnosti vrtca

Obogatitvena dejavnost Mentorji
Mali umetniki Irena Klemenc, Daša Kurnik

Tečaji in tabori Vodje
CŠOD Fara Jasna Kovačič Pirc
drsanje Lidija Kornhauzer Robič

 

Druge zadolžitve Mentorji
Ciciuhec Vida Krajnc
Mali sonček Ana Tomažin Košorok
Noč v vrtcu Ana Tomažin Košorok, Mateja Krenker

Priloga 9: Izbirni predmeti v osnovni šoli

Izbirni predmet Učitelj              Razred Ur na teden
Izbrani šport – Košarka Peter Modrej 7. A, 7. C, 8. A, 8. C, 9. C 1
Obdelava gradiv – Les Nenad Stropnik 7. A, 7. C, 8. A, 9. A, 9. C 1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. A, 8. C 1
Risanje v geometriji in tehniki Nenad Stropnik 7. A, 7. C, 8. C, 9. A, 9. C 1
Šolsko novinarstvo Nataša Safran 7. A, 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 1 Mitja Perinčič 7. A, 7. C 1
Likovno snovanje 2 Mitja Perinčič 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 3 Mitja Perinčič 9. A, 9. C 1
Vzgoja za medije – televizija Nives Horvat 7. A, 8. A, 8. C, 9. A 1
Računalništvo – urejanje besedil Paula Vouk 7. A, 7. C, 8. A, 8. C, 9. A, 9. C 1
Turistična vzgoja Katja Vrtačnik Garbas 7. A, 7. C, 8. A, 8. C, 9. A, 9. C 1
Verstva in etika 1 Petra Rezar 7. B, 8. B 1
Likovno snovanje 1 Petra Rezar 7. B 1
Šport za zdravje Mijatovič Sergej 7. A, 7. C, 9. A, 9. C 2
Šport za zdravje Peter Modrej 8. A, 8. C 1
Šport za zdravje Sergej Mijatović 7. D, 7. F, 8. D, 9. D 1
Slovenski znakovni jezik Matic Pavlič 7. D, 8. D, 9. D 1
Računalništvo – Urejanje besedil Paula Vouk 7. D, 9. D, 7. F 1
    skupaj 19

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmet Učitelj              Razredi Ur na teden
Umetnost Matic Pavlič 5. A, 5. C, 6. A 1
Umetnost Petra Rezar 4. B 1
Umetnost Mitja Perinčič 4. B, 4. H, 4. E, 6. H, 6. E 1
Tehnika Nenad Stropnik 4. A, 4. Č, 5. C, 6. A, 6. C, 4. B 1
Tehnika Nenad Stropnik 4. E, 5. E, 5. H, 6. E, 6. H 1
Računalništvo Paula Vouk 4. C, 5. A 1
Računalništvo Paula Vouk 4. E, 4. H, 5. H, 1
Umetnost Mitja Perinčič 5. E, 5. I, 5. H 1
Šport Sergej Mijatovič 4. A, 4. Č, 6. A, 6. C 1
Šport Maša Ivanjko 4. E 1
    Skupaj: 10

Priloga 10: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli

DNEVI DEJAVNOSTI V 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 

Proslava ob dnevu državnosti

24. 12. 2020

 

 

24. 6. 2021

Tina Starc

Sara Habjan

 

 

Tina Starc

0 €

Ples

(izvedeno na daljavo)

11. 12. 2020

Simona Zupan Šmigič

Maja Podvršič

0 €
Lutkovna predstava 26. 1. 2020

Nina Jesenšek

Marija Rošer Repas

7 €
Prešernov dan 5. 2. 2021

Anja Kleinberger

Tina Merela

10 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Živalski vrt 24. 9. 2020

Barbara Pogačar

Barbara Kunavar Arih

10 €
Botanični vrt 27. 5. 2021

Nina Jesenšek

Marija Rošer Repas

0 €
Kekčeva dežela (1.del) 22. 6. 2021

Nina Berložnik

Simona Zupan Šmigič

25 €

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Pohod (sv. Ana) 5. 10. 2020

Simona Zupan Šmigič

Maja Podvršič

8 €

Športne igre

(izvedeno na daljavo)

21. 12. 2020

Maša Janež

Ana Jenko

0 €
Zimski športni dan 29. 1. 2021

Suzana Mulej

Mateja Bevk

2 €

WOOP,

trampolin park

17. 3. 2021

Tanja Sever

Tinka Ferkolj

13 €
Vodne igre 23. 6. 2021

Anja Kleinberger

Tina Merela

0 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Poklici (izvedeno na daljavo) 23. 12. 2020 Ana Jenko, Blaž Šumak, Eva Pantar 0 €
Vrt 9. 4. 2021 Maja Podvršič,
Nina Berložnik
7 €

Kekčeva dežela (2.del)

(zaključni, celodnevni izlet)

22. 6. 2021

Simona Zupan Šmigič

Nina Berložnik

25 €

 

 • Mednarodni dan gluhih (v sklopu ur SOCV in KOMV): november
 • Tradicionalni slovenski zajtrk (v sklopu ur SPO): november
 • Svetovni dan zavedanja avtizma (v sklopu ur SOCV in KOMV): april
 • Pust, 16. 2. 2021
 • Spanje v šoli

Plavalni tabor zaradi odpovedi termina s strani CŠOD Seča ni bil realiziran in ga bomo izvedli v šolskem letu 2021/2022. 

DNEVI DEJAVNOSTI V 2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC/DATUM NOSILEC (2) CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – na daljavo

 

Proslava ob dnevu državnosti

24. 12. 2020

 

 

 

24. 6. 2021

Nastja Nahtigal, Maja Petek

 

 

0 €

 

 

 

 

Obisk folklorne skupine 24. 5. 2021

Maruša Jakopič Slanšek,

Patricija Vičič

1 €
Gledališka predstava 15. 4. 2021 Dominik Jurca 0 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Center ponovne uporabe (4a,4c,4č,4e,45h,45b)

Igriva arhitektura (5a,5c,5e,67d,7f,6f)

Reaktor (6a,6c,6e,6h,6i)

30. 9. 2020

 

18. 6. 2021

 

30. 9. 2020

Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar

4 €

 

0 €

Čebelarski muzej (delavnice) 22. 4. 2021 Monika Sukič, Uroš Gjureč 0 €
Biodiverziteta 1. 6. 2021 Natali Veršič, Špela Osolnik 0 €

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Pohod – Rašica, Šmarna Gora, Pot ob Savi

17. 9. 2020 in

18. 9. 2020

Športni aktiv 3 €

Woop (7a,7c,8a,9a,9c,89d,678b)

Woop (5a,5c,6a,6c,6h,6i,67d,7f,8c)

Pohod (4a,4c,4č,45b,45h,4e,5e,6e,6f)

 

14. 10. 2020

15. 10. 2020

 

18. 5. 2021

Športni aktiv

8 €

8 €

 

0 €

Prednovoletno miganje 21. 12. 2020 Športni aktiv 0 €

Kolesarjenje (6.e, 6.h, 6.i, 6.f)

Kolesarjenje (5.a, 5.c, 5.e, 5.d, 5.h, 5.b)

Pohod (4.a, 4.c, 4.č, 4.e, 4.b, 4.h)

Kolesarjenje (6.a, 6.c, 6.d, 6.b)

20. 5. 2021

21. 5. 2021

 

21. 5. 2021

 

26. 5. 2021

Športni aktiv 0 €
Pohod in vodne igre 23. 6. 2021 Športni aktiv 0 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Izdelek iz naravnega materiala – na daljavo 23. 12. 2020 Peter Šoti, Anja Mravlja 8 €
Mestni muzej Ljubljana (Dom nekoč in danes, spoznajmo Emonce) – izvedba na daljavo 20. 11. 2020 Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar 4 €
Planetarij 31. 3. 2021 Živa Logar 0 €
Hotel za žuželke, ptičja hišica in Čistilna akcija 21. 4. 2021 Jože Žugec, Meta Štampek 0 €

Šola v naravi (CŠOD Murska Sobota, vodje: Maja Jelenko Mlakar, Peter Šoti, Živa Logar) od 7. do 11. 9. 2020.

Sodelovali smo pri:

 • Bralni znački (Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
 • Veseli šoli (J. Mlakar, Koprivnikar),
 • likovnih natečajih (Mitja Perinčič in Petra Rezar),
 • Angleški bralni znački (Maja Petek),
 • tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA),
 • tekmovanje iz slovenščine (aktiv SLJ),
 • kolesarski izpit (Maša Ivanjko, Nina Ozmec, Eva Pantar)
 • slovenski tradicionalni zajtrk (Osolnik, Veršič)
 • shema šolskega sadja in zelenjave (Osolnik).

Ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (N. Horvat/N. Safran).

DNEVI DEJAVNOSTI V  3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC (2) CENA (€)
Literarna Ljubljana 30. 9. 2020 Nataša Safran, Nives Horvat, Eva Oven 5 €

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 

Proslava ob dnevu državnosti

24. 12. 2020

 

 

24. 6. 2021

Monika Mihelič, Tomaž Tičar

0 €

 

 

0 €

Glasbeno gledališka predstava 15. 4. 2021 Dominik Jurca 0 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Mestni muzej Ljubljana 18. 5. 2021 Tatjana Vidergar 0 €
Notranjski regijski park 22. 4. 2021 Katja Vrtačnik Garbas 0 €
Biodiverziteta 1. 6. 2021 Špela Osolnik, Natali Veršič 0 €

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Pohod – Rašica, Šmarna Gora, Pot ob Savi

17. 9. 2020 in

18. 9. 2020

Športni aktiv 3 €

Woop (7a,7c,8a,9a,9c,89d,678b)

Woop (5a,5c,6a,6c,6h,6i,67d,7f,8c)

14. 10. 2020

15. 10. 2020

Športni aktiv 11 €
Prednovoletno miganje 21. 12. 2020 Športni aktiv 0 €
Pohod 26. 5. 2021 Športni aktiv 0 €

Pohod in nogometni turnir

 

Turnir – košarka in odbojka

(9. a, 9. c, 9. d)

23. 6. 2021

 

28. 5. 2021

Športni aktiv

0 €

 

0 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Premogovništvo Velenje (muzej) – na daljavo 2. 12. 2020 Nenad Stropnik, Mitja Perinčič 0 €
Srečanje z umetnikom, igralcem Damjanom Šebjanom – na daljavo 26. 11. 2020 Petra Rezar 0 €
Tehniški muzej Bistra 1. 10. 2020 Nenad Stropnik, Špela Lebeničnik 8 €

Predstavitev poklicev (8a, 8b, 8c, 9a, 9c, 89d) – na daljavo

 

Izdelek iz naravnega materiala (7a, 7c, 67b) – na daljavo

9. 12. 2020

Učitelji SŠ

 

 

Nina Berložnik

0 €

TEHNIŠKI DNEVI za 8. in 9.razred NIS

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
ZOO 27. 5. 2021 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Slovenski tradicionalni zajtrk – na daljavo 20. 11. 2020 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Sejem Informativa – online 22. 1. 2021 Valentin Rebec Pavlič

2,6 €

0 €

Film kot umetnost 17. 3. 2021 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Čistilna akcija 21. 4. 2021 Jože Žugec 0 €
Delavnice v Trgovinici ZGNL 9. 6. 2021 Valentin Rebec Pavlič 0 €

Tabor za 9. razred zaradi odpovedi termina s strani CŠOD ni bil organiziran.

Sodelovali smo pri:

 • Bralni znački (Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
 • Veseli šoli (J. Mlakar, Koprivnikar),
 • likovnih natečajih (Mitja Perinčič in Petra Rezar),
 • Angleški bralni znački (Maja Petek),
 • tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA),
 • tekmovanje iz slovenščine (aktiv SLJ),
 • kolesarski izpit (Maša Ivanjko, Nina Ozmec, Eva Pantar)
 • slovenski tradicionalni zajtrk (Osolnik, Veršič)
 • shema šolskega sadja in zelenjave (Osolnik).

Ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (N. Horvat/N. Safran).

Priloga 11: Interesne dejavnosti v osnovni šoli

Interesna dejavnost Mentor
Poskusi vseh vrst Marija Rošer Repas
ZOO krožek Živa Logar
Novinarski krožek Nataša Safran
Šolski časopis Nataša Safran
Tekmovanja/natečaji Nataša Safran
Družabne igre Anja Kleinberger, Tina Merela
Plezanje Maša Ivanjko
Karte in druge družabne igre Maša Ivanjko
Plezanje Nataša Strah
Vesela šola Maja Jelenko Mlakar
Vesela šola Katja Koprivnikar
Otroški pevski zbor Dominik Jurca
Mladinski pevski zbor Dominik Jurca
Bralna značka Katja Koprivnikar
Pravljice v SZJ Petra Rezar
Pravljični krožek – lutke Simona Zupan Šmigič
Poezija rok Nina Berložnik, Maša Janež
Umetnost Mitja Perinčič
Šolska TV Bojan Mord

Priloga 12: Odprti kurikul v srednji šoli

Predmetna področja Izvajalec
Slovenski znakovni jezik Marjetka Kulovec, Katja Krajnc
Komunikacija Katja Krajnc
Socializacijske in komunikacijske veščine Erika Uršič Modrej
Čustveno opismenjevanje Erika Uršič Modrej
Slovenščina Nataša Pavlovič Cvrtila

Posebna znanja računalništva

Posebna znanja lesarstva

Posebna znanja strojništva

Posebna znanja grafičarstva

Posebna znanja tekstilstva

Posebna znanja medijev

Posebna znanja slaščičarstva

Posebna znanja kuharstva

Posebna znanja vrtnarstva

učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka vseh poklicnih usmeritev

Priloga 13: Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa

Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa sta bila zaradi pandemije izvedena v okrnjeni obliki. Do 16. 3. 2020 se je PUD izvajal pri delodajalcih, po tem datumu vse do konca šolskega leta pa so dijaki PUD opravili v obliki projektne naloge. Dijaki v 4. PTI oddelku so PUD opravljali med počitnicami pri delodajalcih.

Oddelek Število ur Število tednov Datum
1. SPI 114 3 17. 5. do 4. 6. 2021
2. SPI 114 3 8. 3. do 26. 3. 2021
3. SPI 114 3 18. 1. do 5. 2. 2021
4. SPI 570 15 25. 1. do 14. 5. 2021
1. NPI 0 0 /
2. NPI 76 2 15. 3. do 26. 3. 2021
3. NPI 76 2 25. 1. do 5. 2. 2021
3. SSI 76 2 23. 11. do 4. 12. 2020
4. SSI 76 2 9. 11. do 20. 11. 2020
4. PTI 76 2 med počitnicami do 31. 8. 2021

Priloga 14: Interesne dejavnosti v srednji šoli

Interesna dejavnost Izvajalec Termin
seznanjanje dijakov, uvodno srečanj razredniki in dijaki 1. 9. 2020
športni dan 1 – pohod na Rožnik učiteljski zbor in dijaki 2. – 3. 9. 2020
Izobraževanje: e-pošta, spletne učilnice Moodle učiteljski zbor in dijaki 2. – 3. 9. 2020
ogled Narodne galerije učiteljski zbor in dijaki 2. – 3. 9. 2020
športni dan 2 – BIT, pohod učiteljski zbor in dijaki 6. 10. 2020
17. Animateka – na daljavo učitelji in dijaki grafične in medijske smeri 4. 12. 2020
Projektni dan – ogled filma, n save.si delavnice učiteljski zbor in dijaki, svetovalna služba 9. 12. 2020
tehniški dan za CKSG Portorož, CSG Maribor, OŠ ZGNL – na daljavo svetovalna služba, učitelji in vzgojitelji 9. 12. 2020
strokovne ekskurzije in ogledi vodje strokovnih aktivov Ogledi v manjših skupinah v sklopu ur strokovnih predmetov
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – na daljavo organizacijski odbor 24. 12. 2020
dan odprtih vrat – na daljavo svetovalna služba, učitelji in vzgojitelji 14. 1. 2021
proslava ob kulturnem dnevu – na daljavo organizacijski odbor 5. 2. 2021
informativni dan – na daljavo svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 12. – 13. 2. 2021
športni dan 3 – pohod Goran Bukarica, Nataša Strah, učitelji in dijaki 23. 6. 2021
proslava ob dnevu državnosti – na daljavo organizacijski odbor 24. 6. 2021
Krvodajalska akcija Zorica Maguša, Irena Zgonc  

 

Interesna dejavnost po izbiri Izvajalec
Skupina za dekleta Barbara Lenart Bregar, Andreja Lamut Gazvoda
Krvodajalstvo Zorica Maguša

Priloga 15: Interesne dejavnosti v domu

Interesna dejavnost Izvajalec
Petje in igranje ukelele Tess Kovačevič
Urejanje vrtnih gredic Teodora Golob
Lahkih nog naokrog Patricija Sirk
Domača peka in kuhanje Dea Černe
Glina Valerija Janhar Černivec
Družabne igre Katja Smodiš
Ustvarjajmo skupaj Ines Klavžar
Športne aktivnosti v telovadnici Edo Sikošek, Ines Klavžar
Socialno vključevanje z gledališkimi pristopi Veronika Gaber Korbar
Angleščina, slovenščina Katja Tavčar Lavrenčak
Športne aktivnosti v DD Vič Maks Marion
Ustvarjalne delavnice in filmski večeri Petra Cotman
Organizirane družabne igre v DD Vič Vzgojitelji

Priloga 16: Program razširjene oskrbe v domu

Skupina Dejavnost
1. vzgojna skupina (12 otrok) Športne dejavnosti, rekviziti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
  Oprema kuhinje
2. vzgojna skupina – AM (7 otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti
  Oprema kuhinje
3. vzgojna skupina – AM (7 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
4. vzgojna skupina (11 otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
5. vzgojna skupina – AM (6 otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
  Oprema kuhinje
6. vzgojna skupina VIČ (10 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
7. vzgojna skupina VIČ (10 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
8. vzgojna skupina VIČ (10 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti

Priloga 17: Nacionalni in mednarodni projekti

Mednarodni projekti:

IME PROJEKTA LETO PRIJAVE PROGRAM
Special VET 2018 2018 Erasmus+
Methods used to educate children with multiple disability 2018 Erasmus+
Special Skills 2019 2019 Erasmus+
Special VET 2019 2019 Erasmus+
Special VET 2020 2020 Erasmus+

 

IME PROJEKTA LETO PRIJAVE PROGRAM POSLOVODEČI
Join in & make a change 2018 Erasmus + Društvo ustvarjalcev Taka Tuka

Nacionalni projekti:

Projekt Program Koordinator Termin
Preventivno delo s starši otrok s posebnimi potrebami Mestna občina Ljubljana Barbara Lesar 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Dostopnost