+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

OBJAVA RAZPISA ZA IZVAJANJE PRILAGOJENEGA PREVOZA TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 (september 2024 – junij 2025)

NAROČNIK

     1. Uradno ime: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

     2. Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana 3. Kontaktna oseba: Dušan Marolt (dusan.marolt@zgnl.si )

PREDMET NAROČILA

     1. Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

     2. Objava naročila: Razpis naročila objavljen na spletni strani ZGNL in portalu javnih naročil

     3. Datum objave: 24. 6. 2024

     4. Krajši opis naročila: individualen prevoz težje gibalno oviranega dijaka na relaciji CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik (kraj bivanja dijaka med tednom) – ZGNL, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana (kraj šolanja dijaka) in nazaj.

     Prevoz mora biti prilagojen potrebam dijaka in njegovemu urniku (ta bo znan v začetku septembra 2024). Prav tako bo prevoznik opravljal prevoz dijaka v skladu s šolskim urnikom v kraj izven kraja šolanja v okviru šolskih dejavnosti, ekskurzij, ki so za dijake obvezne.

     5. Trajanje naročila: od 2. 9. 2024 do 24. 6. 2025 (izjemoma podaljšano do 31. 8. 2025)

OPIS NAROČILA

Prevozi se izvajajo vsak dan od ponedeljka do petka, v skladu s šolskim koledarjem, razen v času šolskih počitnic.

Prevoz se izvaja petkrat na teden na relaciji CIRIUS Kamnik – ZGNL – CIRIUS Kamnik (razdalja je 20,00 km). Gre za najkrajšo varno pot v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v

državni upravi. Razdalja in relacija v času opravljanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (predvidoma 15 tednov od januarja dalje) se določita, ko dijak izbere želenega delodajalca.

Natančen urnik prevoza se bo pripravil v prvih dneh septembra, ko bo znan urnik dijaka. Ker del pouka na SŠ ZGNL poteka popoldan, dijaki lahko začenjajo pouk kasneje (med 8. in 11. uro). Urnik se dijakom ob koncu 1. konference spremeni, tako da bo takrat tudi režim prevozov spremenjen. Zaželeno je, da dijak prihaja približno 15 minut pred pričetkom pouka in odhaja približno 15 minut po koncu pouka.

Do prevzemnega mesta (pred rampo dvorišča ZGNL) ga običajno pospremi spremljevalka.

Naročnik oz. kontaktna oseba prevoznika sproti obvešča o posebnostih in morebitnih spremembah glede na pouk in načrtovane dejavnosti.

POVABILO K ODDAJI NAROČILA

Na javni razpis za prevoz težje gibalno oviranega dijaka za šolsko leto 2024/2025, in sicer od 2. 9. 2024 – 24. 6. 2025, se lahko prijavi prevoznik, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza, ki predloži:

          – veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjujejo druge pogoje prilagojenega prevoza po zakonu, ki ureja varnost v cestnem prometu,

          – potrdilo, da poseduje vozilo, ki je homologirano oziroma tehnično ustrezno za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka vozila,

          – potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavna registracija

Svoji prijavi priložite okvirno ponudbo na spodnjem vzorcu (na dan se izplačata dve polni vožnji – torej ko je dijak v vozilu). Ponujena cena na kilometer velja za dnevni prevoz v skladu s prisotnostjo dijaka v srednji šoli.

Srednja šola sklene z izbranim najugodnejšim prevoznikom pogodbo, v kateri se dogovorita, da pogodbena cena na kilometer velja za dnevni prevoz v skladu s prisotnostjo dijaka v srednji šoli po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi in nazaj za morebitne prevoze izven kraja šole na šolske dejavnosti, ki so obvezne v skladu z izobraževalnim programom, ki ga dijak obiskuje (npr. petnajst tedensko praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki ga izbere dijak).

Prevoznik bo po opravljenem prevozu najkasneje do 5. dne v naslednjem mesecu izstavil e-račun proračunskemu uporabniku (ZGNL) preko UJP-ja oz. njegove komercialne banke.

Račun mora (poleg priložene evidence voženj) vsebovati naslednje podatke:

          – datum opravljene storitve z zneskom,

          – prisotnost upravičenca v obračunskem obdobju,

          – izjavo o pravilnosti in točnosti podatkov.

 

Vse zainteresirane vabimo, da nam pošljejo prijavo, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, najkasneje do 1. 7. 2024, do 12. ure:

          – po navadni pošti na naslov: Zavod za gluhe in naglušne, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana. Prijavo z ustrezno dokumentacijo predložite v zaprti kuverti, s pripisom »Prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šol. letu 2024/25«.

ali

          – po elektronski pošti na naslov: info@zgnl.si . Prijavo na razpis v zadevi e-pošte poimenujte »Prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šol. letu 2024/25«.

 

Prijave, ki bodo prispele po navedenem roku, ne bomo obravnavali.

Izbranega kandidata, bomo obvestili po e-pošti in povabili k podpisu pogodbe do konca šol. leta (najkasneje 31. 8. 2024).

 

         ravnateljica srednje šole in doma,                                                                                                      direktorica,
              mag. Barbara Lenart Bregar                                                                                                        Bernarda Kokalj

Dostopnost