+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

LETNI DELOVNI NAČRT

ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

2022/23

Kazalo

Kazalo.

Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Predstavitev odgovornih oseb.

Svet zavoda.

Strokovni organi zavoda.

Svet staršev.

UVODNI DEL.

Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.

Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Splošne podlage.

Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Poslanstvo.

Vizija.

Izhodišča in usmeritve za letni delovni načrt.

Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Zaposleni (15. 9. 2022)

NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2022/23.

Uvod.

Naloge.

Šolski koledar.

Nacionalni in mednarodni projekti.

Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika.

Sodelovanje s starši.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta.

SEZNAM PRILOG.

Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec.

Priloga 2: Strokovni aktivi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec.

Priloga 3: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Srednja šola in dom.

Priloga 4: Strokovni aktivi organizacijske enote Srednja šola in dom.

Priloga 5: Strokovni svet organizacijske enote Zdravstvena enota.

Priloga 6: Sveta staršev.

Priloga 7: Drugi strokovni delavci in skupne službe.

Priloga 8: Obogatitvene dejavnosti vrtca.

Priloga 9: Izbirni predmeti v osnovni šoli.

Priloga 10: Neobvezni izbirni predmeti.

Priloga 11: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli.

Dnevi dejavnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Dnevi dejavnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Dnevi dejavnosti v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Priloga 12: Interesne dejavnosti v osnovni šoli.

Priloga 13: Odprti kurikul v srednji šoli.

Priloga 14: Interesne dejavnosti v srednji šoli.

Priloga 15: Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa.

Priloga 16: Interesne dejavnosti v domu.

Priloga 17: Program razširjene oskrbe v domu.

Priloga 18: Nacionalni in mednarodni projekti.

 

Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Polni naziv: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Skrajšani naziv: ZGN Ljubljana

Naslov: Vojkova cesta 74, Ljubljana

Telefon: 00386 1 58 00 500

Telefaks: 00386 1 56 82 527

Spletna stran: www.zgnl.si

Elektronska pošta: info@zgnl.si

Matična številka: 5695252000

ID za DDV: SI57421838

Podračun pri UJP Ljubljana št.:SI56 01100-6030689950

Ustanovitveni sklep št.: 01403-161/2008/5 in sprememba sklepa št.: 01403-51/2010/4

 

Predstavitev odgovornih oseb:

v. d. direktorice: Bernarda Kokalj
ravnatelj organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: Matjaž Jeruc
pomočnice ravnatelja organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: Nataša Košir, mag. Ana Tomažin Košorok, Nives Krajnc, Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar
v. d. ravnateljice organizacijske enote Srednja šola in dom: mag. Barbara Lenart Bregar
pomočnice ravnateljice organizacijske enote Srednja šola in dom: Ina Čarić, Mateja Lunar Jemec, Vanja Makarič
strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota: Sabina Seme

 

Svet zavoda

Svet zavoda ima 14 članov:

predstavniki delavcev zavoda: Marko Cerar, Matjaž Moder, mag. Petra Rezar, mag. Andreja Trtnik, Maja Ugrin

predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Živko Banjac, mag. Majda Vehovec

predstavnik Mestne občine Ljubljana: Maruša Babnik

predstavnika dijakov: Žan Živec, Aleksander Saša Čikić

predstavniki staršev: Andreja Vovk, Marija Špacapan Elersič, Minka Nanić, Anja Žaberl

 

Strokovni organi zavoda

 • Strokovni organi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec so:
 • vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 1),
 • strokovni aktivi (Priloga 2),
 • oddelčni učiteljski zbori,
 • razrednik.

 

Strokovni organi organizacijske enote Srednja šola in dom so:

 • vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 3),
 • oddelčni učiteljski zbori,
 • oddelčni vzgojiteljski zbor v domu,
 • strokovni aktivi (Priloga 4),
 • razrednik.

 

Strokovna organa organizacijske enote Zdravstvena enota sta:

 • strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota,
 • strokovni svet zdravstvene enote (Priloga 5).       

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta sveta staršev, ki sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, katerega volijo starši na roditeljskem sestanku vsako šolsko leto. Oblikujeta se Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom (Priloga 6).

 

UVODNI DEL

Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je bil ustanovljen na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije dne 28. oktobra 2008. Akt o ustanovitvi je bil spremenjen še na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana z dne 27. julija 2010.

Zgodovina zavoda sega v oktober leta 1900, ko je bila ustanovljena Gluhonemnica v Ljubljani. Letos obeležujemo 122 let delovanja osrednje slovenske institucije za delo z gluhimi in naglušnimi otroki.

Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok ter mladostnikov, otrok in oseb z govorno-jezikovnimi motnjami na podlagi javno veljavnih programov. V programe se vključujejo tudi otroci z avtističnimi motnjami.

Zavod izvaja tudi zdravstveno dejavnost, ki se opravlja kot javna služba na osnovi pogodbe z ZZZS. Pogodba se sklepa na osnovi programov, ki se določijo v okviru vsakoletnih pogajanj med ZZZS, Ministrstvom za zdravje in izvajalci zdravstvenih storitev.

Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem ter zdravstveno dejavnostjo, ki jih lahko opravlja zavod, so določene v ustanovitvenem aktu zavoda.

Dejavnosti zavoda se izvajajo na sedežu zavoda in po potrebi na drugih lokacijah.

Zavod izvaja posamezne vzgojne in izobraževalne programe tudi v sodelovanju z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi in organizacijami ter zdravstvenimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.

 

Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Splošne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o vladi

 

Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Poslanstvo

V zavodu vzgajamo in izobražujemo otroke in mladostnike od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do zaključka izobraževanja na srednji šoli. Naša osnovna naloga je doseči optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika (slovenskega in slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji. Otroci se vključijo v zavod na podlagi odločbe o usmeritvi. Osnovna dejavnost obsega: vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter oseb s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji na predšolski, osnovnošolski in srednješolski stopnji; otrok z motnjo avtističnega spektra; izobraževanje in rehabilitacija odraslih; surdopedagoško, logopedsko, psihološko in specialno pedagoško obravnavo; fizioterapijo in delovno terapijo ter specialistični ambulanti.

Vizija

Zaposleni na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana želimo v sodelovanju s starši izvajati celostno obravnavo otrok, ki jim zagotavlja celostni razvoj na vzgojnem in izobraževalnem področju, osebnostno rast in uspešno (re)habilitacijo.

Temeljno poslanstvo torej je kvalitetno izvajanje osnovne dejavnosti, ki je vzgoja in izobraževanje otrok, ki so nam zaupani, z namenom, da bodo mladostniki ob zaključku izobraževanja dobro opremljeni za življenje v smislu poklicne strokovnosti in osebne zrelosti, da bodo otroci in mladostniki skozi skrbno vzgojo dosegli visoko stopnjo samostojnosti za čim bolj kreativno samostojno življenje, da bomo izkoristili zakonske možnosti za uveljavljanje novih možnosti izobraževanja in oblik vzgojnega dela in da bomo ohranili varno in spoštljivo okolje za delo tako za otroke in vse strokovne delavce – ob ustrezni strokovni podpori (re)habilitacije otrok in odraslih v okviru zdravstvene enote.

Izhodišča in usmeritve za letni delovni načrt

zagotavljati kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvenega, zdravstvenega ter vzgojno-izobraževalnih programov
zagotoviti ustrezne delovne in prostorske pogoje za izvajanje programov
promovirati delovanje zavoda
izvajati splošni dogovor za petletno obdobje v zdravstveni enoti
nadaljevati z vsebinami dela strokovnega centra
uspešno izvajati projekt Evropske kohezijske politike
uspešno izvajati naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja

 

Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

izvajati dejavnosti v okviru spremljave modela umeščanja tolmačenja v šolski prostor ter učenja slovenskega znakovnega jezika za gluhe in naglušne uporabnike slovenskega znakovnega jezika v Zavodih in centrih za gluhe in naglušne otroke, učence in dijake
poskusno izvajati vzgojni program v vzgojni skupini za otroke z avtizmom in čustvenimi vedenjskimi motnjami
izvajati supervizijo za strokovne delavce
izvajati prilagojen izobraževalni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim standardom v osmi generaciji osnovne šole
nadaljevati z izvajanjem uvajanja programa vrtnar (spi)
izvajati prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim standardom v srednji šoli na dislokacijah VIZ Višnja Gora in SMGŠ Ljubljana
izvajati vzgojni program na dislokaciji DD Vič
izvajati pouk na podružničnih lokacijah OŠ Alojzija Šuštarja, OŠ Nove Jarše in OŠ Globoko
uporabljati kmetijsko zemljišče, ki ga imamo v najemu od mestne občine Ljubljana
izvajati zdravstveno dejavnost programa za otroke in odrasle
uporabljati enotno komunikacijsko stičišče za otroke in starše

 

Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

obeležiti Dan Slovenskega znakovnega jezika
zagotavljati in kvalitetno izvajati mobilno službo
obeležiti državne praznike
uspešno izvajati prilagojeno obliko izobraževanja za dijake, ki se po končanem programu ponovno vpisujejo v drug program
evalvirati in izvajati Načrt ukrepanja ob nujnih stanjih
izvajati koncept individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami
timsko obravnavati otroke ob prehodu med programi oziroma ob vključitvi na trg dela
aktivno sodelovati in se vključevati v delovne skupine pri nastajanju novih normativnih podlag
uporabljati e-dokumentacijo pri pouku v osnovni in srednji šoli in vzgojno-varstvenem delu v vrtcu
izvajati prilagojene oblike poučevanja slovenščine, angleščine in matematike kot pripravo na poklicno maturo
uporabljati in razvijati slovenski znakovni jezik, tudi za gluhe otroke v integraciji
nadaljevati s celostnim razvojem vzgojnega koncepta
izvajati koncept zgodnje pomoči in obravnave otrok, tudi na domu
izvajati koncept zgodnje pomoči ambulantne obravnave otrok
pripraviti predlog za novo širitev strokovnih profilov zdravstvene enote
spodbujati  in izvajati aktivnosti za zdrav življenjski slog
izvajati ure aktivnega državljanstva v okviru interesnih dejavnosti
izvajati preglede sluha (avdiometrijo) in meritve vestibularnih funkcij
vključevati se v nacionalne in mednarodne projekte
izvajati vzgojno delo v šestih vzgojnih skupinah v dijaškem domu Vič
v vseh vzgojnih skupinah uveljaviti oblike in način življenja blizu družinskemu življenju
ustvariti pogoje za delovanje Trgovine in knjigarne »Zebra gre na Luno«
voditi in spremljati strokovno delo v programih zavoda
nabaviti novo opremo za (re)habilitacijo in pouk
izvajati strokovna srečanja zaposlenih
tolmačiti gluhim in naglušnim otrokom v zavodu in integraciji
izvajati programe strokovnega spopolnjevanja
objavljati članke v strokovnih literaturah
zagotoviti izobraževanje zaposlenih
zagotoviti in izvajati podporno zaposlovanje invalidov v integriranem delovnem okolju
sodelovati na srečanjih lesarskih, računalniških, strojnih, tekstilnih in grafičnih šol Slovenije ter na mini olimpijadi srednjih šol zavodov s posebnimi potrebami
sodelovati na športnih, kulturnih in drugih natečajih in tekmovanjih
iskati nove možnosti za izobraževanje odraslih
ponuditi možnost izvajanje tečaja prve pomoči in CPP za dijake
povezovati se s sorodnimi institucijami in fakultetami
sodelovati v projektih Tradicionalni slovenski zajtrk in Šolska shema
vključevati se v aktivnosti Rdečega križa
pregledati in dopolniti aktivnosti na področju varstva osebnih podatkov
izvajati rehabilitacijo odraslih gluhih in naglušnih oseb in oseb s polževim vsadkom

 

Zaposleni (15. 9. 2022)

ORGANIZACIJSKA ENOTA (opis delovnega mesta) Št. zaposlenih
VRTEC (vzgojitelj predšolskih otrok) 4
VRTEC (pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok) 4
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/1) 7
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/2) 70
OSNOVNA ŠOLA (mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč VII/2) 27
OSNOVNA ŠOLA IN SREDNJA ŠOLA (spremljevalec otrok s posebnimi potrebami V) 18
OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA (tolmač za slovenski znakovni jezik) 11
DOM (vzgojitelj v dijaškem domu) 26
SREDNJA ŠOLA (učitelj) 28
SREDNJA ŠOLA (učitelj praktičnega pouka) 15
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke ( logoped, specialni pedagog,) 17
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični logoped) 5
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični psiholog) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (psiholog) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (fizioterapevt) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (delovni terapevt) 2
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke in odrasle (zdravnik specialist ORL) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (zdravnik specialist pedopsihiater) – zunanji sodelavec 0,33
Skupaj 238,33
   

 

šolska svetovalna služba 14
knjižničar 1
računalnikar 1
organizator šolske prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima 0,45
Skupaj 16,45

 

VODSTVO  
direktor, ravnatelja, pomočniki ravnateljev 11
Skupaj 11

 

SKUPNE SLUŽBE  
ZDRAVSTVENA ENOTA (tehnik zdravstvene nege) 3
VRTEC, ŠOLA, DOM IN ZDRAVSTVENA ENOTA (čistilec, hišnik vzdrževalec, poslovni sekretar, računovodja, knjigovodja, perica, šivilja, kuhar, kuharski pomočnik, vratar, vzdrževalec opreme, ekonom, organizator delovne prakse) 35
Skupaj 38

 

(Priloga 7)

Obdobje ocenjevanja redne delovne uspešnosti je štirikrat na leto (3 – mesečno obdobje).

 

NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Uvod

Letni delovni načrt Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je razdeljen na osem temeljnih nalog, ki so povezane s programi vzgoje in izobraževanja ter programom zdravstvene enote, ki jih zavod izvaja skladno z aktom o ustanovitvi.

Sledijo naloge, ki prečijo po vertikali ali horizontali in udejanjajo vlogo našega zavoda v slovenskem šolskem in zdravstvenem prostoru in zagotavljajo našo kakovost. Vsak sklop znotraj posamezne naloge je opredeljen s šestimi kategorijami: naslov, cilji, nosilci, viri financiranja, kadrovski viri ter kazalniki. Naloge niso razporejene po pomembnosti, temveč po vsebini dela.

Naloge

Naloga 1: VRTEC ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki

Prilagojen program za gluhe in naglušne otroke ter otroke z govorno jezikovno motnjo

 

izvajanje prilagojenega programa za predšolske gluhe in naglušne otroke in otroke z govorno jezikovno motnjo Matjaž Jeruc  MIZŠ

vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca

pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

 

100 % realizacija,

4 oddelki,

20 otrok

Obogatitvene dejavnosti (Priloga 8) izvajanje razširjenega programa Matjaž Jeruc

MIZŠ

starši

strokovni delavci vrtca ZGNL 100 % realizacija

 

Naloga 2: OSNOVNA ŠOLA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke

 

izvajanje prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija programa,

4 oddelki,

23 otrok

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

16 oddelkov, od tega 2 dislokaciji

114 otrok

 

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami izvajanje prilagojenega program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

15 oddelkov, od tega 2 dislokaciji

64 otrok

 

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

4 oddelki,

23 otrok

Podaljšano bivanje izvajanje razširjenega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

13,92 oddelkov,

215 otrok

Izbirni predmeti

(Priloga 9)

izvajanje obveznega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

34 ur izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti

(Priloga 10)

izvajanje obveznega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

9 ur neobveznih izbirnih predmetov

Dnevi dejavnosti

(Priloga 11)

izvajanje obveznega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

15 dni

23 dni (NIS)

Interesne dejavnosti (Priloga 12) izvajanje razširjenega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj 2 uri na oddelek na teden

 

Naloga 3: SREDNJA ŠOLA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega programa na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja Barbara Lenart Bregar  MIZŠ

učitelji

učitelji praktičnega pouka

95 % realizacija,

5 oddelkov,  29 dijakov

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja

Barbara Lenart Bregar

 

 MIZŠ

učitelji

učitelji praktičnega pouka

95 % realizacija,

12 oddelkov,

80 dijakov

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja

Barbara Lenart Bregar

 

 MIZŠ

učitelji

učitelji praktičnega pouka

95 % realizacija,

4 oddelki, od tega 1 kombiniran,

24 dijakov

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega programa na nivoju poklicno tehniškega izobraževanja

Barbara Lenart Bregar

 

 MIZŠ

učitelji

učitelji praktičnega pouka

95 % realizacija, 2 oddelka, 16 dijakov

Odprti kurikul

(Priloga 13)

izvajanje odprtega kurikula

Barbara Lenart Bregar

 

MIZŠ

učitelj

učitelji praktičnega pouka

svetovalni delavci

95 % realizacija

Interesne dejavnosti

(Priloga 14)

izvajanje interesnih dejavnosti

Barbara Lenart Bregar

 

MIZŠ

učitelj

učitelji praktičnega pouka

svetovalni delavci

drugi sodelavci

95 % realizacija

Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa

(Priloga 15)

koordinacija

Nataša Hacin in

Matjaž Moder

  zunanji sodelavci 100 % realizacija

 

Naloga 4: DOM ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami izvajanje vzgojnega programa

Barbara Lenart Bregar

 

MIZŠ vzgojitelji

100 % realizacija,

11 vzgojnih skupin,

77 otrok

1 dislokacija

Interesne dejavnosti (Priloga 16) izvajanje interesnih dejavnosti

Barbara Lenart Bregar

 

MIZŠ vzgojitelji 95 % realizacija
Program razširjene oskrbe (Priloga 17) izvajanje razširjene oskrbe

Barbara Lenart Bregar

 

MIZŠ vzgojitelji 100 % realizacija

 

Naloga 5: ZDRAVSTVENA ENOTA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki

Program zdravstvenih storitev za obdobje

2021–2025

Izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti Sabina Seme  ZZZS

člani strokovnega sveta zdravstvene enote

 

doseganje obsega in vrednosti programa za otroke in odrasle, vrednost dogovorjenega programa je 552.235 točk – SD 2022,

95 % realizacija

 

Naloga 6: MOBILNA SLUŽBA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Izvajanje dodatne strokovne pomoči pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj otrok v integraciji Matjaž Jeruc MIZŠ mobilni učitelji

95 % realizacija,  

19.215 ur (549 ur tedensko)

 

Naloga 7: STROKOVNE SLUŽBE ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana izvajanje prilagojenega programa skladno s programskimi smernicami za delo svetovalne službe vodstveni kolegij MIZŠ strokovni delavci v svetovalni službi 100 % realizacija
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana izvajanje prilagojenega programa vodstveni kolegij MIZŠ knjižničar 100 % realizacija
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana izvajanje prilagojenega programa vodstveni kolegij MIZŠ računalnikar – organizator informacijske dejavnosti 100 % realizacija
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana izvajanje prilagojenega programa Matjaž Jeruc MIZŠ organizator šolske prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima število otrok naročenih na šolsko prehrano

 

Naloga 8: VODENJE ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Vzgojni, izobraževalni in zdravstveni programi v ZGN Ljubljana izvajanje nalog skladno z zakonodajo kolegij MIZŠ direktor, ravnatelja, vodja zdravstvene enote delovna uspešnost
Vzgojni, izobraževalni in zdravstveni programi v ZGN Ljubljana izvajanje nalog skladno z zakonodajo razširjeni kolegij MIZŠ direktor, ravnatelja, vodja zdravstvene enote, pomočnice ravnatelja, strokovni delavci v svetovalni službi delovna uspešnost

 

Šolski koledar

Pouk izvajamo na podlagi pravilnikov o šolskem koledarju in skladno s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za šolsko leto 2022/23. Navodila so dostopna tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Nacionalni in mednarodni projekti

V zavodu bomo tudi v tem šolskem letu nadaljevali s prijavami za evropska sredstva. Pripravili bomo predloge za različne evropske programe pri Centru za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), program Erasmus+.

Programi so namenjeni otrokom in mladostnikom ter strokovnim in vodstvenim delavcem. Za podporo izvajanju projektov imamo mednarodno projektno pisarno.

V okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 bomo nadaljevali z delom na projektu: »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«. Skupna pogodbena vrednost za projekt je 463.000 €. V projektu sodelujemo kot konzorcij, v katerem so še Osnovna šola 4 Murska Sobota, Kocljevina – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb Prosenjakovci in Društvo ustvarjalcev taka tuka. Kot partner v projektu je tudi Društvo učiteljev gluhih. Projekt se bo zaključili septembra 2022.

Predlogi domačih in mednardnih programov, ki jih pripravljamo, so obravnavani prednostno, saj gre za osebe s posebnimi potrebami oz. strokovne delavce, ki se ukvarjajo z njimi. Ker imamo v zavodu tudi enega od manjšinskih jezikov – slovenski znakovni jezik, imamo prednost tudi pri jezikovnih projektih (Priloga 18).

Pri izvajanju vseh projektov se pojavijo težave, ki so posledica preventivnih ukrepov in omejitev povezanih s covid-19.

 

Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika

Na področju uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika so prednostne naloge usmerjene v poučevanje slovenskega znakovnega jezika otrokom v zavodu ter gluhim in naglušnim otrokom v integraciji, izvedbo tečajev slovenskega znakovnega jezika, razvoj slovenskega znakovnega jezika, pripravo gradiva s področja slovenskega znakovnega jezika, širjenje slovenskega znakovnega jezika preko medijev in tolmačenje. Da bi lahko izvajali tudi tolmačenje otrok v integraciji, je ministrica za izobraževanje objavila sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, s katerim se določajo ukrepi za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku.

V okviru spremljave modela umeščanja tolmačenja v šolski prostor ter učenja slovenskega znakovnega jezika za gluhe in naglušne uporabnike slovenskega znakovnega jezika v zavodih in centrih za gluhe in naglušne otroke, učence in dijake, ki jo vodi ZRS za šolstvo in šport, bodo potekale aktivnosti spremljanja in evalviranja poučevanja gluhih in naglušnih. V ta namen smo ministrstvo za izobraževanje zaprosili za dodatne ure za ločeno poučevanje tako v osnovni kot v srednji šoli. V ovkiru tega dela se bodo opredelile vloge in naloge strokovnih delavcev za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku.

 

Sodelovanje s starši

Poleg rednih oblik sodelovanja s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in sejah svetov staršev bomo s starši sodelovali še v drugih neformalnih oblikah, ki prispevajo h kakovostnejši izvedbi vzgojno-izobraževalnih programov. Večina srečanj bo izvedenih na daljavo.

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Vse enote so med seboj povezane in se pri delu dopolnjujejo. Za strokovno, kakovostno in učinkovito doseganje ciljev se povezujemo z zunanjimi institucijami: Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport, Centrom za poklicno izobraževanje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Pedagoško fakulteto v Kopru, Pedagoško fakulteto v Mariboru, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Hišo slovenskega znakovnega jezika – Zavod za sodobne dostopnosti za gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom, Mestno občino Ljubljana, ostalimi občinami, kjer prebivajo otroci, ki se šolajo v zavodu, Skupnostjo organizacij za usposabljanje Slovenije, Državnim izpitnim centrom, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, drugimi društvi gluhih in naglušnih, Društvom gluhoslepih Slovenije Dlan, Društvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Društvom logopedov Slovenije, Društvom ustvarjalcev Taka Tuka, Društvom učiteljev gluhih, Društvom Bralna značka, Mestno knjižnico Ljubljana, drugimi vrtci, šolami in domovi v Sloveniji, centri za socialno delo, Centrom za mobilnost in programe usposabljanja Evropske unije, ORL kliniko, zdravstvenimi domovi, zavodi za usposabljanje in drugimi.

 

Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta

Uresničevanje delovnega načrta bo razvidno iz evidence realiziranih pedagoških ur, interesnih in drugih dejavnosti, iz dnevne evidence v dnevnikih vzgojno-izobraževalnega dela, zapisnikov strokovnih zborov, konferenc in drugih strokovnih organov ter poročil mentorjev, ravnateljev in vodje enote, svetovalnih delavcev in direktorja ob zaključku šolskega leta.

Realizacija storitev v zdravstveni enoti je razvidna v poslovnem poročilu po zaključku koledarskega leta.

 

SEZNAM PRILOG

Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec

Vrtec:

Ime in priimek Delovno mesto Oddelek
Vida Krajnc vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Levčki
Daša Kurnik pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Žabice
mag. Ana Tomažin Košorok pomočnica ravnatelja/vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Polona Kure pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Sovice
Mateja Krenker vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Lidija Kornhauzer Robič vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Žabice
Irena Klemenc pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Levčki
Jasna Kovačič Pirc vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Metulji
Eva Mazi Verbinc pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Metulji
Maja Kuzma Ganić tolmačka za slovenski znakovni jezik  

 

Osnovna šola:

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razredništvo
Emanuela Barać Baltić spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Nina Berložnik razredni pouk AM, JV 2. E
Veronika Bohinc OPB  
Anja Božič Grgič učiteljica socialnih veščin, OPB  
Nataša Božič Safran slovenščina 7. E
Cerjak Ivanšek Mojca razredni pouk AM, drugi učitelj, OPB (Globoko)  
Katarina Čamernik matematika 9. C
Valentina Čermelj spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Andrej Černe tehnika in tehnologija, izbirni predmeti  
Maruša Dolanc porodniški dopust  
Helena Estabraghi spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Tinka Ferkolj razredni pouk NIS, matematika 6. 7. D
Uroš Gjureč geografija, DDKE 6. A
Melita Gnezda Petrič drugi učitelj GJM, OPB (Nove Jarše)  
Laura Golčar tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Sara Habjan OPB  
Nives Horvat porodniški dopust  
Teja Hribar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Maša Ivanjko šport, neobvezni izbirni predmet  
Tajda Ivanjko spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Maša Janež razredni pouk GJM, (OŠ Nove Jarše) 1. 2. M
Maja Jelenko Mlakar pomočnica ravnatelja, matematika  
Ana Jenko razredni pouk AM 4. H
Matjaž Jeruc ravnatelj  
Nina Jesenšek razredni pouk AM, JV 1. E
Maruša Jug razredni pouk AM, OPB 4. E
Dominik Jurca  glasbena umetnost, otroški in mladinski pevski zbor 9. A
Tina Jurko razredni pouk GJM 4. C
Zemka Kečanović spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Irena Klančar OPB  
Anja Kleinberger porodniški dopust  
Luka Klemenčič spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Špela Knez matematika, fizika  
Karmen Kolar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Katja Koprivnikar  pomočnica ravnatelja, matematika  
Darja Koščak razredni pouk GJM, AM, GL, JV  
Nives Krajnc pomočnica ravnatelja, OPB  
Barbara Kunavar Arih razredni pouk AM 3. H
Jaka Lah računalništvo, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Špela Lebeničnik zgodovina, DDKE, OPB  
Živa Logar razredni pouk NIS, OPB 8. F
Jožica Lutar tolmačka za slovenski znakovni jezik (OŠ Cerkno)  
Sergej Maras šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 8. E
Mateja Mežič razredni pouk AM, JV, OPB (OŠ Globoko) 3. G
Monika Mihelič angleščina  
Urška Mihoci spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Matjaž Moder tehnika in tehnologija  
Peter Modrej šport, izbirni predmeti 7. H
Anja Mravlja OPB  
Helena Nagode razredni pouk AM, JV (OŠ AŠ) 1. 2. 3.J
Lea Nagode razredni pouk GJM 2. C
Nastja Nahtigal druga učiteljica GJM, angleščina, JV (OŠ Nove Jarše)  
Marko Novak razredni pouk AM (OŠ AŠ)  
Slavica Novković drugi učitelj GJM, JV, OPB (OŠ AŠ)  
Andreja Osredkar biologija, gospodinjstvo 7. A
Eva Oven slovenščina 8. H
Eva Pantar angleščina, OPB  
Valentin Pavlič Rebec razredni pouk NIS, OPB 9. F
Valentina Pavlovič angleščina (OŠ Globoko)  
mag. Mitja Perinčič likovna umetnost, izbirni predmeti, ID umetnost 6. Č
Mitja Pintarič spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Kristina Pirc razredni pouk AM, JV 5. E
Nika Podlogar tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Maja Podvršič razredni pouk GL/NAG, OPB 3. 4. 5. B
Barbara Pogačar druga učiteljica AM, OPB  
Sabina Pokovec tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Petra Povirk porodniški dopust  
Anja Rajter razredni pouk GJM, JV (OŠ AŠ) 1. 3. K
Kristina Rebec razredni pouk NIS, OPB 8. 9. D
Barbara Rebolj slovenščina  
Petra Rezar likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, izbirni predmeti, komunikacija, računalništvo, tolmačka slovenskega znakovnega jezika 8. 9. B
Marija Rošer Repas razredni pouk GJM, JV 3. A
Mojca Sečkar razredni pouk AM in GJM (OŠ AŠ)  
Tanja Sever razredni pouk GJM 1. A
Helena Sodja slovenščina, OPB  
Tina Starc razredni pouk GJM, JV 2. A
Staša Stergar porodniški dopust  
Nataša Strah šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Nenad Stropnik tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Monika Sukić angleščina 8. I
Tadeja Šiberl razredni pouk AM 3. E
Tjaša Šlibar razredni pouk AM, drugi učitelj AM, OPB (OŠ Globoko)  
Aleksandra Šoti porodniški dopust  
Peter Šoti razredni pouk GJM, JV 4. A
Ana Špruk kemija, naravoslovje  
Meta Štampek razredni pouk GL/NAG  
David Štrukelj tehnika in tehnologija  
Blaž Šumak drugi učitelj GJM, OPB  
Tomaž Tičar matematika, računalništvo 6. 7. B
Nely Ugovšek Štrekelj angleščina 6. E
Maja Uranič biologija, gospodinjstvo, organizator šolske prehrane, vodja ZHR  
Natali Veršič naravoslovje, izbirni predmeti 8. A
Kaja Vesel spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Patricija Vičič komunikacija, OPB  
Tatjana Vidergar zgodovina, geografija, OPB  
Nuša Vode razredni pouk GL/NAG, OPB  
Simona Vodenik porodniški dopust  
dr. Katja Vrtačnik Garbas angleščina, izbirni predmeti 6. C
Nataša Zajc Krašovec OPB  
Nika Znoj komunikacijske veščine, socialne veščine, OPB  
Simona Zupan Šmigič razredni pouk GL/NAG, DSP 2. B
Klemen Žarn zgodovina  
Tina Žniderič drugi učitelj AM, OPB (OŠ AŠ)  
Jože Žugec razredni pouk GJM, JV, kolesarski izpit 5. A

 

Mobilna služba:

Helena Bartol Rus
Alena Đafić Dedić
Irena Fifolt
Mira Fon
Neža Grapulin Drašković 
Kristina Hosta
Teja Hržič
Gordana Ilievska
Sonja Iljaš
Ana Klinc
Suzana Knavs
Barbara Koren
Nataša Košir
Nadja Koštomaj
mag. Andreja Lončarič
Renata Medle
Olga Oblak
Mateja Ovčar
Loreta Palčnik
Alenka Peteh
Branka Podboj
Klara Radoš
Tina Rus
Mangala Serčič
Mojca Suhadolnik
Nadja Šturbej
mag. Andreja Trtnik
Dora Vodopivec

 

Dopolnjevanje dodatna strokovna pomoč:

Simona Zupan Šmigič
Lidija Kornhauzer Robič

 

Tolmači v integraciji:

Jožica Lutar

Priloga 2: Strokovni aktivi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljic Mateja Krenker
Aktiv pomočnic vzgojiteljic Irena Klemenc
Aktiv anglistk dr. Katja Vrtačnik Garbas
Aktiv slovenistk Eva Oven
Aktiv matematika, fizika, računalništvo, tehnika Nenad Stropnik
Aktiv biologija, kemija, naravoslovje, gospodinjstvo Ana Špruk
Aktiv oddelkov podaljšanega bivanja Anja Mravlja
Aktiv učiteljev jutranjega varstva Darja Koščak
Aktiv učiteljev razrednega pouka (1.-3. razred) Maja Podvršič
Aktiv učiteljev razrednega pouka (4.-5. razred) Peter Šoti
Aktiv učiteljev športa Maša Ivanjko
Umetniško-družboslovni aktiv Dominik Jurca
Aktiv tolmačev Maja Kuzma Ganić
Aktiv šolske svetovalne službe Maja Smrekar
Aktiv šolske svetovalne službe na dislokacijah Danijela Radjen
Aktiv spremljevalcev Andreja Linec
Aktiv mobilnih učiteljev Nadja Koštomaj
Aktiv inkluzivnih oddelkov Danijela Radjen
Programski učiteljski zbor NIS Živa Logar
Programski učiteljski zbor AM mag. Ana Tomažin Košorok
Programski učiteljski zbor GJM Katja Koprivnikar
Programski učiteljski zbor GL/NGL  Maja Jelenko Mlakar

 

Priloga 3: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Srednja šola in dom

Srednja šola:

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razrednik
Goran Bukarica športna vzgoja 2.Nb
Nataša Strah športna vzgoja 5. D
Iztok Fric športna vzgoja  
Sabina Gramc Lokar angleščina 4. A
mag. Marjeta Čampa angleščina 4. C
Marta Slokan Slovenščina, odprti kurikul – komunikacija  
Marjeta Klevže Slovenščina, odprti kurikul – komunikacija 35. A
Tanja Tomšič Slovenščina, odprti kurikul – komunikacija, tajnica šolske komisije za zaključni izpit 1. A
Lucija Lipovšek Slovenščina, odprti kurikul – komunikacija  
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje 2. N
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul – aktivno državljanstvo, socialno komunikacijske veščine, čustveno opismenjevanje 1. C
Irena Zgonc geografija, družboslovje, vodja interesnih dejavnosti 3. B
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija, slovenski znakovni jezik 2. Mb
dr. Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik  
Nataša Kordiš strokovni predmet medijev, tolmač v slovenski znakovni jezik  
mag. Zorica Maguša kemija, biologija, naravoslovje 3. C
mag. Dušan Dvorščak matematika 2. B
Samo Soderžnik matematika, fizika 3. N
Katja Kastelic strokovni predmeti računalništva  
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva  
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva 1. Č
Matej Mencin strokovni predmeti računalništva 2. C
Matej Jenko strokovni predmeti računalništva  
Jaka Lah strokovni predmeti računalništva  
Ludvik Jonaš strokovni predmeti strojništva  
dr. Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva  
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva  
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva 1. B
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva  
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva  
mag. Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva, odprti kurikul – priprava na življenje 4. D
Boris Tolar strokovni predmeti lesarstva  
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač  
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev 2. A
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev, odprti kurikul – priprava na življenje, tajnik šolske komisije za poklicno maturo  
Zlatka Trbežnik strokovni predmeti tekstilstva  
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva  
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva 2. F
Nikola Savić strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva 2. G
Ana Arh strokovni predmeti živilstva, naravoslovje  
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva 1. E
Tone Sitar strokovni predmeti vrtnarstva  
mag. Barbara Lenart Bregar psihologija, DSP  
Andreja Lamut Gazvoda odprti kurikul – priprava na življenje, DSP 4. B
Franci Bider strokovni predmeti ekonomije 1. N  
Mateja Železnikar spremljevalec  
Brigita Trpin spremljevalec  
Miha Šporar spremljevalec  
Ursula Osojnik spremljevalec  
Bojana Mrak spremljevalec  
Miran Mihevc spremljevalec  
Dušan Marolt spremljevalec  
Tina Brend spremljevalec  
Tina Kapelj Kovačič spremljevalec  
Luka Klemenčič spremljevalec  
Suzi Fink spremljevalec  
Elizabeta Nikolova tolmač za slovenski znakovni jezik  
Petra Božič tolmač za slovenski znakovni jezik  
Samo Dolanc tolmač za slovenski znakovni jezik  

 

Dom:

Ime in priimek Delovno mesto Skupina
Dea Černe vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina
Mojca Papler vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina
Maja Jevtić vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina
Darij Bodlaj vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina
Marko Bregar vzgojitelj v dijaškem domu 2. in 3. vzgojna skupina
Nives Gliha Lazanski vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina
Mirzana Vršajević vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina
Boža Zagoričnik vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina
Natalija Povhe vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina
mag.Valerija Janhar Černivec vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Sara Lončarič vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Sergeja Anžič vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Veronika Gaber Korbar vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič
Petra Cotman vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič
Maks Marion vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič
Katja Tavčar Lavrenčak vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič
Urška Lučka Novak vzgojitelj v dijaškem domu 8. vzgojna skupina DD Vič
Maruša Atanasov vzgojitelj v dijaškem domu 8. vzgojna skupina DD Vič
Neža Marion Porodniški dopust  
Iza Poljšak vzgojitelj v dijaškem domu, DSP 9. vzgojna skupina DD Vič
Petra Perne vzgojitelj v dijaškem domu 9. vzgojna skupina DD Vič
Teodora Golob vzgojitelj v dijaškem domu 10. vzgojna skupina DD Vič
Edvard Sikošek vzgojitelj v dijaškem domu 10. vzgojna skupina DD Vič
Patricija Sirk porodniški dopust  
Andreja Modrijančič vzgojitelj v dijaškem domu 11. vzgojna skupina
Ines Klavžar vzgojitelj v dijaškem domu 11. vzgojna skupina

 

Priloga 4: Strokovni aktivi organizacijske enote Srednja šola in dom

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva David Štrukelj
Aktiv učiteljev strojništva Marjan Korošec
Aktiv učiteljev grafičarstva in tekstilstva Nataša Kordiš
Aktiv učiteljev računalništva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Samo Sodržnik
Aktiv učiteljev  družboslovja, odprtega kurikula in psihologije Klemen Žarn
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Sabina Gramc Lokar
Aktiv učiteljev športne vzgoje Nataša Strah
Aktiv vzgojiteljev v domu Maja Jevtič
Aktiv živilstva Klemen Klavčič
Aktiv spremljevalcev Katarina Lovšin
Aktiv šolske svetovalne službe Bernarda Banko

 

Priloga 5: Strokovni svet organizacijske enote Zdravstvena enota

Ime in priimek Delovno mesto
Mojca Bambič logoped I
Suzana Bergant fizioterapevt III v ambulanti
Irena Brecelj specialist klinične logopedije
mag. Irena Dornik logoped I
Urša Dular Kolar specialist klinične logopedije
Maja Jevšnikar logoped I
Janja Brolih Kralj logoped I
Tjaša Klavs logoped I/porodnica
Resnik Saša logoped I/porodnica
Katarina Križan logoped I
Barbara Lesar logoped I
Darja Lužnik specialist klinične logopedije
Marijana Marković delovni terapevt s specialnimi znanji
Romana Merše specialist klinične logopedije
Repanšek Anja delovni terapevt III v ambulanti
Ajda Petrič specialni pedagog II
Marjetka Petrič Puklavec klinični psiholog specialist II
Kočnar Špela srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti
Nina Pogačar srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti/porodnica
Karmen Pungaršek srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti
Iglič Črtomir višji zdravnik specialist ORL
Mojca Rus logoped I
Sabina Seme logoped I
Klavdija Skubin specialni pedagog II
Katja Šifrar specialni pedagog II
Jana Škvor logoped I
Sara Danilovska specialni pedagog III
Maja Štebih specializant klinične logopedije
dr. Maja Tisovec Gregorc psiholog II
Maja Ugrin specialist klinične logopedije
Tanja Zadražnik logoped I

 

Zunanji sodelavci organizacijske enote Zdravstvena enota (niso člani strokovnega sveta)

Ime in priimek Delovno mesto
Jerneja Maček specialist pedopsihiatrije

 

Priloga 6: Sveta staršev:

Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec 

Skupina/razred Ime in priimek
Žabice Irena Črček
Sovice Maja Mešinović
Levčki Mariana Radoš Turković
Metulji Blaž Šircelj
1.E Ljubinka Lipić
2.E Vesna Mačkić
3.E Nina Prešern
3.H  
4.E Sandra Palačković
4.H Metod Grabljevec
5.E Maja Oven
6.E Anja Lunar
7.E Simona Leskovar
7.H Maja Ponikvar Svet
8.E Miran Videtič
8.H Karmen Božič
8.I Beti Premc
1.2.3.J Oriana Girotto
3.G Jerneja Šavrič
1.A Anja Repnik
2.A Maja Ivana Smodiš Škerl
2.C Ermin Golubovič
3.A Špela Markovič
4.A Grega Valentinčič
4.C Nataša Tasia Krkovič
5.A Anja Avsenek
6.A Barbara Krnc Intihar
6.C Gregor Novak
6.Č Urška Kogovšek Bizjak
7.A Marko Naglič
8.A Petra Ruter
9.A Rok Činkole
9.C Tatjana Anzeljc
1.2.K Andreja Špela Žunić
1.2.M Nataša Mitrović
2.B Maja Vodnik
3.4.5.B Sabina Gashi
6.7.B Patricia Popovič
8.9.B Gabrijela Pandurić
6.7.D Lea Zupanc
8.F Urška Primožič
9.F Andrej Vesel
8.9.D Lili Premk

 

Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom

razred SŠ ime in priimek
1. B Mojca Rozman
1. C Tanja Gregorič
1. Č Tanja Lončarič
1. E Mira Kos Skubic
2. B Biserka Salerno
2. C Tomaž Črček
2. F Peter Baša
1. G Sanda Potočnik Rožič
3. B Adrijana Koritnik
3. C Andreja Vovk
4. B Sandra Lorencin
4. C Klara Kolenc Mrzljak
1. N Gaia Asta
2. Mb Jana Horvat
2. Ntm Janko Karlin
2. Nb  Ana Kovač
3. N Tjaša Jakop
1. A Kristina Penko
2. A Leposlava Knez
35. A Sonja Vagner
4. A Mladen Čikić
4. D Kozamernik Jukić Adriana
5. D Darko Srdoč
1. vzg. sk Marko Penko
2. vzg. sk Igor Slak
3. vzg. sk Marija Špacapan Elersić
4. vzg. sk Nataša Kelc
5. vzg. sk Ana Kaluža
6. vzg. sk Karmen Penko
7. vzg. sk Ina Bandelj
8. vzg. sk Ana Kaluža
9. vzg. sk Janja Safin
10. vzg. sk Darko Srdoč
11. vzg. sk Rok Frlan

 

Priloga 7: Drugi strokovni delavci in skupne službe

Drugi strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto
Maja Smrekar šolska svetovalna služba
Daniela Doplihar šolska svetovalna služba
Andreja Linec šolska svetovalna služba
Bernarda Banko šolska svetovalna služba
Maruša Jarc Stergar šolska svetovalna služba
Katja Frangež šolska svetovalna služba
Hana Hozjan šolska svetovalna služba
Siniša Borovičanin šolska svetovalna služba
Katarina Lovšin šolska svetovalna služba
Nuša Radmilović šolska svetovalna služba
Marjetka Mrak šolska svetovalna služba
Katka Novak šolska svetovalna služba
Danijela Radjen šolska svetovalna služba
Irena Čuk šolska svetovalna služba
Tadej Kolar računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti
Nina Janžekovič šolska knjižnica
Nataša Hacin organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Matjaž Moder organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Maja Uranič organizator šolske prehrane

 

Skupne službe

Ime in priimek
Anja Bembič
Marjan Brodar
Marko Cerar
Sonja Drobnič Tavčar
Arne Florjanc
Irena Furdi
Silvana Furlan
Jožica Gorenjec
Sulejman Harbaš
Irenca Hrustek
Natalija Huš
Aleks Jerman
Jasminka Jocikj
Mariana Josipović
Liubov Kantser
Mersada Kurtović
Nadja Lovrenčec
Savka Marković
Jaka Okorn
Simona Pajnič
Petra Perne
Vesna Petač
Helena Poglajen
Mojca Prhaj
Darja Ravnikar
Tomaž Roudi
Edita Seferagić
Radojka Sladojević
Mateja Sluga
Dragica Soldat
Ružica Tadić
Staša Zaletelj
Romana Zalokar
Darja Zimič
Mojca Žužek

 

Priloga 8: Obogatitvene dejavnosti vrtca

Tečaji in tabori Vodja
Kocljevina, pomlad 2023 Mateja Krenker, mag.  Ana Tomažin Košorok

 

Interesne dejavnosti Vodja
Lego delavnice Jasna Dolamič Gričar

 

Druge zadolžitve Mentorji
Ciciuhec Vida Krajnc
Mali sonček mag.  Ana Tomažin Košorok
Noč v vrtcu mag.  Ana Tomažin Košorok, Mateja Krenker

 

 Priloga 9: Izbirni predmeti v osnovni šoli

Izbirni predmet Učitelj              Razred Ur na teden
Obdelava gradiv – Les Nenad Stropnik 8. F, 8. 9. D, 9. F 1
Obdelava gradiv – Les Nenad Stropnik 7. A, 8. A, 9. A 1
Obdelava gradiv – Les Andrej Černe 7. H, 8. H 1
Urejanje besedil Jaka Lah 6. 7. D, 8. F 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. A, 8. A, 9. A, 9. C 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. E, 7. H 1
Računalniška omrežja Jaka Lah 9. A, 9. C, 8. A 1
Računalniška omrežja Jaka Lah 8. E, 8. H, 8. I 1
Turistična vzgoja dr. Katja Vrtačnik Garbas 7. A, 8. A, 9. A 1
Turistična vzgoja dr. Katja Vrtačnik Garbas 7. E 1
Šport za sprostitev Nataša Strah 6. 7. B, 8. 9. B 1
Šport za sprostitev Peter Modrej 7. A, 9. C 1
Šport za sprostitev Sergej Maras 7. E, 7. H, 8. H 1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. E, 8. I 1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. 9. D 1
Robotika v tehniki Andrej Černe 9. F 1
Slovenski znakovni jezik 2 mag. Petra Rezar 8. 9. B 1
Življenje človeka na zemlji Uroš Gjureč 8. A 1
Življenje človeka na zemlji Uroš Gjureč 8. E, 8. I 1
Likovno snovanje 1 mag. Mitja Perinčič 7. A 1
Likovno snovanje 1 mag. Mitja Perinčič 7. H, 7. E 1
Likovno snovanje 2 mag. Mitja Perinčič 8. A 1
Likovno snovanje 2 mag. Mitja Perinčič 8. H, 8. I 1
Likovno snovanje 2 mag. Petra Rezar 8. 9. B 1
Likovno snovanje 3 mag. Mitja Perinčič 9. A, 9. C 1
Likovno snovanje 3 mag. Mitja Perinčič 9. F 1
Izbrani šport- odbojka Peter Modrej 7. A, 8. A, 7. H 2
Izbrani šport- odbojka Sergej Maras 9. A, 9. C 1
Izbrani šport- odbojka Nataša Strah 8. 9. D 1
Organizmi v naravi in umetnem okolju Natali Veršič 7. A, 7. B, 8. A, 9. A, 9. C 1
Organizmi v naravi in umetnem okolju Natali Veršič 7. H, 8. H 1
Verstva in etika 3 mag. Petra Rezar 8. 9. B 1
    skupaj 34

 

Priloga 10: Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmet Učitelj              Razredi Ur na teden
Šport Maša Ivanjko 4. A, 4. C 6. C 1
Šport Nataša Strah 6. A, 6. Č 1
Šport Sergej Maras 4. H, 4. E 1
Tehnika Nenad Stropnik 4. C, 5. A 1
Tehnika Nenad Stropnik 6. A, 6. C 1
Računalništvo Jaka Lah 4. A, 4. C 1
Računalništvo Jaka Lah 5. A, 6. A 1
Računalništvo Jaka Lah 6. C, 6. Č 1
Umetnost mag. Mitja Perinčič 4. A, 4. C, 6. A, 6. Č 1
    Skupaj: 9

 

Priloga 11: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli

Dnevi dejavnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

PROSLAVA ob dnevu samostojnosti in enotnosti –

delni KD

 

PROSLAVA  ob dnevu državnosti – delni KD (organizacija SŠ)

23. december 2022

(petek)

 

 

23. junij 2023

(petek)

Tadeja Šiberl, Tina Starc

 

 

Tina Starc, Eva Pantar

 

/

 

 

/

LUTKOVNA predstava

19. januar 2023

(četrtek)

Marija Rošer Repas, Nina Jesenšek 9 eur
GLASBENA prireditev (Festival Bobri)

21. februar 2023

(torek)

Darja Koščak, Lea Nagode 3 eur

OBISK – Nataša Konc Lorenzutti

  + obisk knjižnice (Bibliobus)

25.november 2022

(petek)

Simona Zupan Šmigič,

Barbara Pogačar

Anja Mravlja, Zajc Krašovec

Maja Podvršič

 

/

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
UČNA POT – Žabja hiša

6. marec 2023

(ponedeljek)

Darja Koščak, Tina Starc 10 eur
KMETIJA

20., 21. april 2023

(četrtek, petek)

Marija Rošer Repas,

Nina Jesenšek

12 eur
JAHANJE – KK PIP

30., 31. maj 2023

(torek, sreda)

Eva Pantar, Anja Kleinberger 12 eur

 

ŠPORTNI DNEVI 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Evropski teden športa – ŠPORTNE DELAVNICE

(ZD Bežigrad) 

26. september 2022

(ponedeljek)

Nina Berložnik, Darja Koščak /

POHOD

Šumberk (Škrateljc)

14. (21.) oktober 2022

(sreda)

Maša Janež, Nina Berložnik 13 eur

Zimski športni dan

SANKANJE (Kandrše, Polževo)

11. januar 2023

(sreda)

Tadeja Šiberl, Nuša Vode 10 eur

POHOD

Tivoli, Rožnik

18. april 2023

(torek)

Tanja Sever, Blaž Šumak 3 eur
VODNE IGRE

22. junij 2023

(četrtek)

Tanja Sever, Blaž Šumak /

 

TEHNIŠKI DNEVI 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

LJUBLJANA

Taka tuka/Zebra gre na Luno

15. marec 2023

(sreda)

Maja Podvršič, Nuša Vode, Barbara Pogačar, Nastja Nahtigal

 

/

GOZDARSKI INŠTITUT

SKAVTI – Zgnl

25. maj 2023

(četrtek)

Maša Janež, Nastja Nahtigal

3 eur

6 eur

ZAKLJUČNI IZLET

19. junij 2023

(ponedeljek)

Nina Berložnik, Simona Zupan Šmigič 30 eur

 

 • OSTALE DEJAVNOSTI
 • -25. september 2022: MEDNARODNI TEDEN GLUHIH (v sklopu ur SOCV in KOMV) – tolmači
 • november 2022: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (v sklopu ur SPO)
 • 11. 2022: DAN SZJ (v sklopu ur SLJ, KOMV) – tolmači
 • 2. 2023: PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU (v sklopu ur SLJ) – Prešernov dan – Marija Rošer Repas, Nina Jesenšek
 • 2. 2023: PUST (v sklopu ur SLJ, SPO, LUM) – telovadnica, povorka – Blaž Šumak
 • januar, februar 2023: 2. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK Z DELAVNICAMI, PREDAVANJEM ZA STARŠE – v sodelovanju z Zdravstveno enoto – Maja Podvršič
 • april: SVETOVNI DAN ZAVEDANJA AVTIZMA (v sklopu ur SOCV in KOMV) – Nina Jesenšek in Anja Kleinberger
 • SPANJE V ŠOLI
 • ČASOPIS ZGODBE NAŠEGA LETA – Eva Oven, Nataša Božič Safran
 • Združenje za moč – delavnice na temo osebnega prostora, spolne nedotakljivosti (Anja Božič Grgič, Manca Bizjak)
 • Plavalni tabor za 3. razred (CŠOD Murska Sobota) – 3. do 6. 1. 2023
 • Tabor za 2. razred (CŠOD Jurček) – 12. do 14. 12. 2022

 

Dnevi dejavnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC/DATUM NOSILEC CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (organizira SŠ) – 2 uri

 

Proslava ob dnevu državnosti (organizira SŠ) – 3 ure

23. 12. 2022

 

 

 

23. 6. 2023

 

Sara Habjan, Peter Šoti

 
Sara Habjan, Peter Šoti
Gajin svet 2+ Safe.si 15.11.2022 Katja Koprivnikar, Maj Jelenko Mlakar 5 eur
LUTKOVNA PREDSTAVA december Tina Jurko, Jože Žugec 4€

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
ZOO fotolov oktober Peter Šoti, Ana Jenko 4 EUR
Geoss – morska obala, adrenalinski park september Maja Podvršič, Kristina Pirc prevoz
Škocjanske jame (zaključni izlet) junij Ana Jenko, Tinka Ferkolj prevoz

 

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Woop 14., 15., 16. 9. Maša Ivanjko Cca 7€ (peš)
Pohod Šmarna Gora oktober Peter Modrej prevoz
Drsanje/pohod marec Sergej Maras 17€/7€
Pohod Kamniška Bistrica maj Peter Modrej prevoz
Atlantis junij Maša Ivanjko 4 EUR

 

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Praznične delavnice 5. december Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar  /
Dan s psi maj Ana Jenko, Maja Podvršič /
Hiša eksperimentov november Valentin Pavlič Rebec, Maruša Jug 5 EUR
Igriva arhitektura april Meta Štampek, Jože Žugec /

 

Druge dejavnosti:

 • november 2022 – slovenski tradicionalni zajtrk: Maja Uranič, Natali Veršič ( v sklopu ur KOM, NIT, DRU)
 • 11. 2022: DAN SZJ (v sklopu ur SLJ, KOM)
 • 2. 2023 – proslava ob kulturnem dnevu: Kristina Pirc, Maja Podvršič (v sklopu ur SLJ, DRU, KOM)
 • 2. 2023: PUST (v sklopu ur SLJ, SPO, LUM)
 • april: svetovni dan zavedanja avtizma (v sklopu ur KOM)
 • bralna značka (koordinator: Nina Janžekovič, izvajalci: učitelji OŠ)
 • Vesela šola (Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar)
 • angleška bralna značka (Monika Sukič)
 • opravljanje kolesarskega izpita (Jože Žugec, Tina Jurko, Kristina Pirc)
 • shema šolskega sadja in zelenjave (Maja Uranič)
 • literarni in likovni natečaji (v sklopu ur LUM, KOM)
 • ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (Eva Oven, Nataša Božič Safran)
 • LUM material (Marija Rošer Repas, Tina Jurko)

 

Dnevi dejavnosti v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju 

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Glasbeno-gledališka predstava Oktober 2022 Dominik Jurca 4 eur
IMPRO delavnice 16.1.2023 Monika Mihelič, Monika Sukič  /
Gajin svet 2 + delavnice safe.si 15.11.2022 Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar 5 eur

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)

Bioexo– 6.7.r

 

Modra delavnica – 8.9.r

30.9.2022

 

30.9.2022

Ana Špruk, Andreja Osredkar

4,5 eur

 

12, 5 eur

Živalski vrt z delavnicami – 6.,7.r

 

Prirodoslovni muzej z delavnicami – 8.9.r

11.10.2022

 

4.10.2022, 5.10.2022

Natali Veršič, Maja Uranič

5,5 eur + bus

 

6 + prevoz

 

 

Čudežne zverinice 6.-9.r 17.-19.4. 2023 Natali Veršič, dr. Katja Vrtačnik Garbas 7,5 eur

 

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Woop 14., 15., 16. 9. Maša Ivanjko 7 eur
Pohod Šmarna Gora oktober Peter Modrej prevoz
Drsanje/pohod marec Sergej Maras 17 eur / 7eur
Pohod Kamniška Bistrica maj Peter Modrej prevoz
Atlantis junij Maša Ivanjko 5 EUR

 

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)

Hiša eksperimentov – 6.7.r + nis

 

Astronomski observatorij Golovec

 

22.9.2022

Živa Logar, Katarina Čamernik,

Špela Knez

6 eur

 

 

Samo prevoz

Šolski muzej – za vse marec Nenad Stropnik, Tomaž Tičar 11 €+ prevoz
Lesarius  (7-čutni muzej)- v 2 delih 4. 4. in 5. 4. 2023 Uroš Gjureč, Tatjana Vidergar prevoz
Delavnice v mestnem muzeju (Gremo v srednji vek) 13.,14. 4. 2023 Tatjana Vidergar, Špela Lebeničnik 5 eur

 

TEHNIŠKI DNEVI za 8. in 9. razred NIS

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Festival Igraj se z mano Junij 2023 Kristina Rebec, Živa Logar /
Obisk trgovinice Zebra gre na Luno   Kristina Rebec, Živa Logar /
Božične delavnice December 2022 Kristina Rebec, Živa Logar  /
Karierna orientacija November 2022 Kristina Rebec, Živa Logar /
Slovenski tradicionalni zajtrk November 2022 Kristina Rebec, Živa Logar /
Gajin svet 2 + delavnice safe.si 15.11.2022 Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar 5 eur

 

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Film kot umetnost April 2023 Valentin Pavlič Rebec /
Življenje nekoč in danes Januar 2023 Valentin Pavlič Rebec /
Čistilna akcija Oktober 2022 Valentin Pavlič Rebec /
Karierna orientacija November 2022 Valentin Pavlič Rebec /
Tradicionalni slovenski zajtrk November 2022 Valentin Pavlič Rebec /
Skrb za zdravje Glede na termin zobne preventive Valentin Pavlič Rebec/Kristina Rebec 5 eur

 

ZAKLJUČNI IZLET  6. – 9. razred
Adrenalinski park Geoss Junij 2023 16 eur + prevoz

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU IZBIRNIH PREDMETOV

ONU – Natali Veršič
8.10. 2022 (rezervni termin 15.10.2022) Ogled Kmetije 20 eur
20.5.2023 Zavetišče za živali Gmajnice 1 eur
TVZ, ŽČZ – dr. Katja Vrtačnik Garbas, Uroš Gjureč
Junij 2023 Celodnevna ekskurzija na Primorsko (pokopališče školjk, akvarij, Koper, Piran, Strunjanski klif) 3,5 eur (akvarij) + prevoz
Februar 2023 Sejem Alpe – Adria /

 

Sodelovali bomo pri:

 • Proslava ob Kulturnem dnevu: Patricija Vičič, Barbara Rebolj
 • Šola v naravi za 7. razred – Kocljevina, pomlad 2023 (vodja: Tomaž Tičar)
 • Matematično tekmovanje Kenguru za 6.-9.razred – Špela Knez
 • Tabor za devetošolce Zambratija (17. – 19. 5. 2023) – Monika Mihelič
 • Bralna značke (Nina Janžekovič), izvajalci: učitelji OŠ
 • Vesela šola (Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar)
 • Likovni natečaji ( Mitja Perinčič in mag. Petra Rezar)
 • Angleška bralna značka (Monika Sukič, Monika Mihelič, dr. Katja Vrtačnik Garbas, Nely Ugovšek Štrekelj),
 • Tekmovanje iz angleščine (Nely Ugovšek Štrekelj)
 • Tekmovanje iz slovenščine (aktiv SLJ)
 • Športna tekmovanja (aktiv ŠPO)
 • Slovenski tradicionalni zajtrk (Maja Uranič, Natali Veršič)
 • Shema šolskega sadja in zelenjave (Maja Uranič)
 • Dan SZJ 14.11. – mag. Petra Rezar
 • Mednarodni teden gluhih (ogled razstave gluhega kiparja) – mag. Petra Rezar
 • Ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (Eva Oven, Nataša Božič Safran)

 

Priloga 12: Interesne dejavnosti v osnovni šoli

Interesna dejavnost Mentor
Veščine preživetja v naravi Ana Jenko
Beremo po angleško dr. Katja Vrtačnik Garbas
Ročna dela (kvačkanje) Kristina Rebec
Pravljična joga Monika Sukič
Beremo po angleško Monika Sukič
Šahovski krožek Uroš Gjureč
Beremo po angleško Monika Mihelič
Spretni prstki Darja Koščak
Beremo po angleško Nely Ugovšek Štrekelj
Vizualna pripoved Samo Dolanc
PESPRA (pesmi in pravljice v SZJ) Maja Kuzma Ganić
Gluhi vzorniki Maja Kuzma Ganić
Družabne igre Jože Žugec
Plezanje Peter Modrej
Novinarski krožek Nataša Safran
Šolski časopis Nataša Safran
Vesela šola Maja Jelenko Mlakar
Vesela šola Katja Koprivnikar
Otroški pevski zbor Dominik Jurca
Mladinski pevski zbor Dominik Jurca
Umetnost mag.  Mitja Perinčič

 

Priloga 13: Odprti kurikul v srednji šoli

Predmetna področja Izvajalec
Slovenski znakovni jezik Marjetka Kulovec, Katja Krajnc
Komunikacija Katja Krajnc, učiteljice slovenščine
Socializacijske in komunikacijske veščine Erika Uršič Modrej
Čustveno opismenjevanje Erika Uršič Modrej
Aktivna državljanska vzgoja Erika Uršič Modrej
Priprava na življenje Andreja Lamut Gazvoda, Aleš Zavrl, Matevž Stanovnik
Matematika učitelji matematike
Slovenščina učiteljice slovenščine

Posebna znanja računalništva

Posebna znanja lesarstva

Posebna znanja strojništva

Posebna znanja grafičarstva

Posebna znanja tekstilstva

Posebna znanja medijev

Posebna znanja slaščičarstva

Posebna znanja kuharstva

Posebna znanja vrtnarstva

učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka vseh poklicnih usmeritev

 

Priloga 14: Interesne dejavnosti v srednji šoli

Dejavnost Nosilec dejavnosti Termin
seznanjanje dijakov razredniki 1. 9. 2022
Interesne dejavnosti – izobraževanje in delavnice za dijake Učiteljski zbor 2. 9. 2022
1. športni dan Učitelji športne vzgoje 5. 9. 2022
Spoznavanje Ljubljane, ZGNL in okolice za 1. letnike Vodja interesnih dejavnosti 5. 9. 2022
tabor v CŠOD Planica za 3. in 4. letnike Svetovalne delavke in razredniki 5. – 7. 9. 2022
tabor v CŠOD Planica za 1. letnike Svetovalne delavke in razredniki 7. -9. 9. 2022
priložnostne razstave, strokovne ekskurzije in ogledi vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
2. športni dan Učitelji športne vzgoje oktober 2022
predstavitev programov SŠ za CKSG Portorož svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 18. 10. 2022
predstavitev programov SŠ za CSG Maribor svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 17. 11. 2022
tehniški dan za učence OŠ ZGN Ljubljana svetovalna služb in učitelji strokovnih predmetov 21. – 25. 11. 2022
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti organizacijski odbor 23. 12. 2022
dan odprtih vrat svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 12. 1. 2023
proslava ob kulturnem dnevu organizacijski odbor 3. 2. 2023
informativni dan svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 17. – 18. 2. 2023
priprava in tekmovanje iz računalništva učitelji računalniške smeri marec 2023
čistilna akcija dijaška skupnost april 2023
mini olimpijada treh zavodov Matevž Stanovnik in drugi april – maj  2023
Slavnostna podelitev spričeval dijakom zaključnih letnikov in pikini razredniki 22. 5. 2023
3. športni dan učitelja športne vzgoje 22. 6. 2023
proslava ob dnevu državnosti organizacijski odbor 23. 6. 2023

 

Interesna dejavnost po izbiri Izvajalec
Košarka Nataša Strah
Bodi FIT Nataša Strah
Krvodajalstvo Zorica Maguša

 

Priloga 15: Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa

Oddelek Število ur Število tednov Datum
1. SPI 114 3 22. 5. do 9. 6. 2023
2. SPI 114 3 20. 3. do 7. 4. 2023
3. SPI 114 3 27. 2. do 17. 3. 2023
4. SPI 570 15 5. 9. do 31. 12. 2022
1. NPI 0 0 /
2. NPI 76 2 27. 3. do 7. 4. 2023
3. NPI 76 2 6. 3. do 17. 3. 2023
3. SSI 76 2 13. 2. do 24. 2. 2023
4. SSI 76 2 23. 1. do 3. 2. 2023
4. PTI 76 2 med počitnicami do 31. 8. 2023

 

Priloga 16: Interesne dejavnosti v domu

 

Interesna dejavnost Izvajalec
Urejanje vrtnih gredic ter domača peka in kuhanje Dea Černe
Glina Valerija Janhar Černivec
Socialno vključevanje z gledališkimi pristopi Veronika Gaber Korbar
Angleščina, slovenščina Katja Tavčar Lavrenčak
Športne aktivnosti v DD Vič Maks Marion
Organizirane družabne igre, filmski večeri in ustvarjalne delavnice v DD Vič vzgojitelji
Šah Boža Zagoričnik
Raziskujmo Ljubljano Teodora Golob

 

Priloga 17: Program razširjene oskrbe v domu

Skupina Dejavnost
1. vzgojna skupina – AM (6 otrok) Športne dejavnosti, rekviziti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
  Oprema kuhinje
2. vzgojna skupina – AM (6 otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti
  Oprema kuhinje
3. vzgojna skupina – AM (6 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
4. vzgojna skupina (10 otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
5. vzgojna skupina – AM+ČVM (4  otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
  Oprema kuhinje
6. vzgojna skupina VIČ (9 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
7. vzgojna skupina VIČ (10 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
8. vzgojna skupina VIČ – AM (6 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
9. vzgojna skupina VIČ – AM (6 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
10. vzgojna skupina VIČ – AM (6 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
11. Vzgojna skupina VIČ – AM (6 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

Socialne dejavnosti

Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti

 

Priloga 18: Nacionalni in mednarodni projekti

Mednarodni projekti

IME PROJEKTA LETO PRIJAVE PROGRAM
Special Vet 2020 2020 Erasmus+

 

IME PROJEKTA LETO PRIJAVE PROGRAM POSLOVODEČI
Join in & make a change 2018 Erasmus plus Društvo ustvarjalcev Taka Tuka
TRAP UP 2020 Erasmus + Danska

 

Nacionalni projekti

IME PROJEKTA LETO PRIJAVE PROGRAM POSLOVODEČI
Terapevtsko jahanje 2022 – 2024 EIP 16.9. 2DOM d.o.o, so.p

 

Dostopnost