+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

LETNI DELOVNI NAČRT

ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE V LJUBLJANI

 

2021/22

 

Predsednik sveta zavoda

Matjaž MODER

Direktor

dr. Boris ČERNILEC 

 

 

Kazalo

Kazalo. 2

Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 4

Predstavitev odgovornih oseb: 4

Svet zavoda. 4

Strokovni organi zavoda. 5

Svet staršev. 5

UVODNI DEL. 6

Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. 6

Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 6

Splošne podlage. 6

Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 6

Poslanstvo. 6

Vizija. 7

Izhodišča in usmeritve za letni delovni načrt 7

Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 7

Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 8

Zaposleni (1. 9. 2021) 9

NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/22. 12

Uvod. 12

Naloge. 12

Šolski koledar 20

Nacionalni in mednarodni projekti 20

Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. 21

Sodelovanje s starši 21

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 21

Nadstandardni program.. 22

Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta. 22

SEZNAM PRILOG. 23

Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. 23

Priloga 2: Strokovni aktivi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. 27

Priloga 3: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Srednja šola in dom.. 27

Priloga 4: Strokovni aktivi organizacijske enote Srednja šola in dom.. 29

Priloga 5: Strokovni svet organizacijske enote Zdravstvena enota. 29

Priloga 6: Sveta staršev: 30

Priloga 7: Drugi strokovni delavci in skupne službe. 33

Priloga 8: Obogatitvene dejavnosti vrtca. 34

Priloga 9: Izbirni predmeti v osnovni šoli 34

Priloga 10: Neobvezni izbirni predmeti 35

Priloga 11: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli 36

Dnevi dejavnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 36

Dnevi dejavnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 37

Dnevi dejavnosti v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 38

Priloga 12: Interesne dejavnosti v osnovni šoli 40

Priloga 13: Odprti kurikul v srednji šoli 41

Priloga 14: Interesne dejavnosti v srednji šoli 41

Priloga 15: Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa. 42

Priloga 16: Interesne dejavnosti v domu. 42

Priloga 17: Program razširjene oskrbe v domu. 43

Priloga 18: Nacionalni in mednarodni projekti 44 

Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana 

Polni naziv: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Skrajšani naziv: ZGN Ljubljana

Naslov: Vojkova cesta 74, Ljubljana

Telefon: 00386 1 58 00 500

Telefaks: 00386 1 56 82 527

Spletna stran: www.zgnl.si

Elektronska pošta: info@zgnl.si

Matična številka: 5695252

ID za DDV: SI57421838

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100-6030689950

Ustanovitveni sklep št.: 01403-161/2008/5 in sprememba sklepa št.: 01403-51/2010/4

Predstavitev odgovornih oseb:

direktor: dr. Boris Černilec
ravnatelj organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: Matjaž Jeruc
pomočnice ravnatelja organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: Nataša Košir, mag. Ana Tomažin Košorok, Nataša Zajc Krašovec
ravnateljica organizacijske enote Srednja šola in dom: Bernarda Kokalj
pomočnica ravnateljice organizacijske enote Srednja šola in dom: mag. Valerija Janhar Černivec, Romana Kolar
strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota: Sabina Seme

Svet zavoda

Svet zavoda ima 14 članov:

predstavniki delavcev zavoda: Marko Cerar, Matjaž Moder, mag. Petra Rezar, mag. Andreja Trtnik Herlec, Maja Ugrin

predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Živko Banjac, mag. Majda Vehovec

predstavnik Mestne občine Ljubljana: Maruša Babnik

predstavnika dijakov: Žan Živec, Žan Luka Vodušek

predstavniki staršev: Aleš Florjanc, Minka Nanić, Anja Žaberl, Tomaž Vodušek

Strokovni organi zavoda

Strokovni organi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec so:

vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 1),

strokovni aktivi (Priloga 2),

oddelčni učiteljski zbori,

razrednik.

Strokovni organi organizacijske enote Srednja šola in dom so:

vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 3),

oddelčni učiteljski zbori,

oddelčni vzgojiteljski zbor v domu,

strokovni aktivi (Priloga 4),

razrednik.

Strokovna organa organizacijske enote Zdravstvena enota sta:

strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota,

strokovni svet zdravstvene enote (Priloga 5).

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta sveta staršev, ki sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, katerega volijo starši na roditeljskem sestanku vsako šolsko leto. Oblikujeta se Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom (Priloga 6).

UVODNI DEL

Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je bil ustanovljen na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije dne 28. oktobra 2008. Akt o ustanovitvi je bil spremenjen še na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana z dne 27. julija 2010.

Zgodovina zavoda sega v oktober leta 1900, ko je bila ustanovljena Gluhonemnica v Ljubljani. Letos obeležujemo 121 let delovanja osrednje slovenske institucije za delo z gluhimi in naglušnimi otroki.

Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok ter mladostnikov, otrok in oseb z govorno-jezikovnimi motnjami na podlagi javno veljavnih programov. V programe se vključujejo tudi otroci z avtističnimi motnjami.

Zavod izvaja tudi zdravstveno dejavnost, ki se opravlja kot javna služba na osnovi pogodbe z ZZZS. Pogodba se sklepa na osnovi programov, ki se določijo v okviru vsakoletnih pogajanj med ZZZS, Ministrstvom za zdravje in izvajalci zdravstvenih storitev.

Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem ter zdravstveno dejavnostjo, ki jih lahko opravlja zavod, so določene v ustanovitvenem aktu zavoda.

Dejavnosti zavoda se izvajajo na sedežu zavoda in po potrebi na drugih lokacijah.

Zavod izvaja posamezne vzgojne in izobraževalne programe tudi v sodelovanju z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi in organizacijami ter zdravstvenimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.

Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Splošne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o vladi

Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Poslanstvo

V zavodu vzgajamo in izobražujemo otroke in mladostnike od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do zaključka izobraževanja na srednji šoli. Naša osnovna naloga je doseči optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika (slovenskega in slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji. Otroci se vključijo v zavod na podlagi odločbe o usmeritvi. Osnovna dejavnost obsega: vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter oseb s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji na predšolski, osnovnošolski in srednješolski stopnji; otrok z motnjo avtističnega spektra; izobraževanje in rehabilitacija odraslih; surdopedagoško, logopedsko, psihološko in specialno pedagoško obravnavo; fizioterapijo in delovno terapijo ter specialistični ambulanti.

Vizija

Zaposleni na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana želimo v sodelovanju s starši izvajati celostno obravnavo otrok, ki jim zagotavlja celostni razvoj na vzgojnem in izobraževalnem področju, osebnostno rast in uspešno (re)habilitacijo.

Izhodišča in usmeritve za letni delovni načrt 

zagotavljati kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvenega, zdravstvenega ter vzgojno-izobraževalnih programov
zagotoviti ustrezne delovne in prostorske pogoje za izvajanje programov
promovirati delovanje zavoda
uporabljati kmetijsko zemljišče, ki ga imamo v najemu od mestne občine Ljubljana
izvajati splošni dogovor za petletno obdobje v zdravstveni enoti
nadaljevati z vsebinami dela strokovnega centra
uspešno izvajati projekt Evropske kohezijske politike
uspešno izvajati naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja

Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

nadaljevati z izvajanjem uvajanja programov vrtnar (spi) in gastronomske in hotelske storitve (spi)
izvajati prilagojen izobraževalni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim standardom v sedmi generaciji osnovne šole
izvajati prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim standardom v srednji šoli na dislokacijah: DD Vič, VIZ Višnja Gora, IRIS Ljubljana, SMGŠ Ljubljana
razširiti uporabo e-učilnic
uporabljati enotno kominikacijsko stičišče za otroke in starše

Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

obeležiti Dan Slovenskega znakovnega jezika
zagotavljati in kvalitetno izvajati mobilno službo
obeležiti državne praznike
uspešno izvajati prilagojeno obliko izobraževanja za dijake, ki se po končanem programu ponovno vpisujejo v drug program
evalvirati Načrt ukrepanja ob nujnih stanjih
izvajati koncept individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami
timsko obravnavati otroke ob prehodu med programi oziroma ob vključitvi na trg dela
aktivno sodelovati in se vključevati v delovne skupine pri nastajanju novih normativnih podlag
uporabljati e-dokumentacijo pri pouku v osnovni in srednji šoli in vzgojno-varstvenem delu v vrtcu
izvajati prilagojene oblike poučevanja slovenščine, angleščine in matematike kot pripravo na poklicno maturo
uporabljati in razvijati slovenski znakovni jezik, tudi za gluhe otroke v integraciji
nadaljevati s celostnim razvojem vzgojnega koncepta
izvajati koncept zgodnje pomoči in obravnave otrok, tudi na domu
izvajati koncept zgodnje pomoči ambulantne obravnave otrok
pripraviti predlog za novo širitev strokovnih profilov zdravstvene enote
spodujati  in izvajati aktivnosti za zdrav življenski slog
izvajati ure aktivnega državljanstva v okviru interesnih dejavnosti
izvajati kontrolne preglede sluha (avdiometrijo) v prostem polju
vključevati se v nacionalne in mednarodne projekte
izvajati vzgojno delo v petih vzgojnih skupinah v dijaškem domu Vič
v vseh vzgojnih skupinah uveljaviti oblike in način življenja blizu družinskemu življenju
ustvariti pogoje za delovanje Trgovine in knjigarne »Zebra gre na Luno«
voditi in spremljati strokovno delo v programih zavoda
nabaviti novo opremo za (re)habilitacijo in pouk
izvajati strokovna srečanja zaposlenih
tolmačiti gluhim in naglušnim otrokom v zavodu in integraciji
izvajati programe strokovnega spopolnjevanja
objavljati članke v strokovnih literaturah
zagotoviti izobraževanje zaposlenih
zagotoviti in izvajati podporno zaposlovanje invalidov v integriranem delovnem okolju
sodelovati na srečanjih lesarskih, računalniških, strojnih, tekstilnih in grafičnih šol Slovenije ter na mini olimpijadi srednjih šol zavodov s posebnimi potrebami
sodelovati na športnih, kulturnih in drugih natečajih in tekmovanjih
iskati nove možnosti za izobraževanje odraslih
ponuditi možnost izvajanje tečaja prve pomoči in CPP za dijake
povezovati se s sorodnimi institucijami in fakultetami
sodelovati v projektih Tradicionalni slovenski zajtrk in Šolska shema
vključevati se v aktivnosti Rdečega križa
izvajati rehabilitacijo odraslih gluhih in naglušnih oseb in oseb s polževim vsadkom

Zaposleni (1. 9. 2021)

ORGANIZACIJSKA ENOTA (opis delovnega mesta) Št. zaposlenih
VRTEC (vzgojitelj predšolskih otrok) 3
VRTEC (pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok) 4
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/1) 5
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/2) 79
OSNOVNA ŠOLA (mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč VII/2) 24
OSNOVNA ŠOLA (spremljevalec V) 6
OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA (tolmač za slovenski znakovni jezik) 9
DOM (vzgojitelj v dijaškem domu) 22
SREDNJA ŠOLA (učitelj) 33
SREDNJA ŠOLA (učitelj praktičnega pouka) 12
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (defektolog, logoped, avdiolog) 18
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični logoped) 5
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični psiholog) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (psiholog) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (fizioterapevt) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (delovni terapevt) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke in odrasle (zdravnik specialist ORL) 0,67
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (zdravnik specialist pedopsihiater) 0,33
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za odrasle (defektolog) 2,28
  227,28,

 

šolska svetovalna služba 15
knjižničar 1
računalnikar 1,4
organizator šolske prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima 0,45
Skupaj 17,85

 

VODSTVO  
direktor, ravnatelja, pomočniki ravnateljev 8
Skupaj 8

 

SKUPNE SLUŽBE  
ZDRAVSTVENA ENOTA (tehnik zdravstvene nege) 3
VRTEC, ŠOLA, DOM IN ZDRAVSTVENA ENOTA (čistilec, hišnik vzdrževalec, poslovni sekretar, računovodja, knjigovodja, perica, šivilja, kuhar, kuharski pomočnik, vratar, vzdrževalec opreme, ekonom, organizator delovne prakse) 35
Skupaj 38

(Priloga 7)

NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Uvod

Letni delovni načrt Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je razdeljen na osem temeljnih nalog, ki so povezane s programi vzgoje in izobraževanja ter programom zdravstvene enote, ki jih zavod izvaja skladno z aktom o ustanovitvi.

Sledijo naloge, ki prečijo po vertikali ali horizontali in udejanjajo vlogo našega zavoda v slovenskem šolskem in zdravstvenem prostoru in zagotavljajo našo kakovost. Vsak sklop znotraj posamezne naloge je opredeljen s šestimi kategorijami: naslov, cilji, nosilci, viri financiranja, kadrovski viri ter kazalniki. Naloge niso razporejene po pomembnosti, temveč po vsebini dela.

Naloge

Naloga 1: VRTEC ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki

Prilagojen program za gluhe in naglušne otroke ter otroke z govorno jezikovno motnjo

 

izvajanje prilagojenega programa za predšolske gluhe in naglušne otroke in otroke z govorno jezikovno motnjo Matjaž Jeruc  MIZŠ

vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca

pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

 

100 % realizacija,

3 oddelki,

14 otrok

Obogatitvene dejavnosti (Priloga 8) izvajanje razširjenega programa Matjaž Jeruc

MIZŠ

starši

strokovni delavci vrtca ZGNL 100 % realizacija

 

Naloga 2: OSNOVNA ŠOLA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke

 

izvajanje prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija programa,

4 oddelki,

22 otrok

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

17 oddelkov,

131 otrok

3 dislokacije

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami izvajanje prilagojenega program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

12 oddelkov,

60 otrok

3 dislokacije

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

4 oddelki,

27 otrok

Podaljšano bivanje izvajanje razširjenega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

14,56 oddelkov,

208 otrok

Izbirni predmeti

(Priloga 9)

izvajanje obveznega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

27 ur izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti

(Priloga 10)

izvajanje obveznega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

95 % realizacija,

12 ur neobveznih izbirnih predmetov

Dnevi dejavnosti

(Priloga 11)

izvajanje obveznega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj

15 dni

23 dni (NIS)

Interesne dejavnosti (Priloga 12) izvajanje razširjenega programa Matjaž Jeruc  MIZŠ učitelj 2 uri na oddelek na teden

 

Naloga 3: SREDNJA ŠOLA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega programa na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja Bernarda Kokalj  MIZŠ

učitelji

učitelji praktičnega pouka

95 % realizacija,

5 oddelkv,  31 otrok

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja Bernarda Kokalj  MIZŠ

učitelji

učitelji praktičnega pouka

95 % realizacija,

12 oddelkov,

84 otrok

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja Bernarda Kokalj  MIZŠ

učitelji

učitelji praktičnega pouka

95 % realizacija,

3 oddelki, od tega 2 kombinirana,

22 otrok

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami izvajanje prilagojenega programa na nivoju poklicno tehniškega izobraževanja Bernarda Kokalj  MIZŠ

učitelji

učitelji praktičnega pouka

95 % realizacija, 2 oddelka, 15 otrok

Odprti kurikul

(Priloga 13)

izvajanje odprtega kurikula Bernarda Kokalj MIZŠ

učitelj

učitelji praktičnega pouka

svetovalni delavci

95 % realizacija

Interesne dejavnosti

(Priloga 14)

izvajanje interesnih dejavnosti Bernarda Kokalj MIZŠ

učitelj

učitelji praktičnega pouka

svetovalni delavci

drugi sodelavci

95 % realizacija

Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa

(Priloga 15)

koordinacija

Nataša Hacin in

Matjaž Moder

  zunanji sodelavci 100 % realizacija

 

Naloga 4: DOM ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami izvajanje vzgojnega programa Bernarda Kokalj MIZŠ vzgojitelji

100 % realizacija,

10 vzgojnih skupin,

87 otrok

1 dislokacija

Interesne dejavnosti (Priloga 16) izvajanje interesnih dejavnosti Bernarda Kokalj MIZŠ vzgojitelji 95 % realizacija
Program razširjene oskrbe (Priloga 17) izvajanje razširjene oskrbe Bernarda Kokalj MIZŠ vzgojitelji 100 % realizacija

 

Naloga 5: ZDRAVSTVENA ENOTA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki

Program zdravstvenih storitev za obdobje

2021–2025

Izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti Sabina Seme  ZZZS

člani strokovnega sveta zdravstvene enote

 

doseganje obsega in vrednosti programa za otroke in odrasle, vrednost dogovorjenega programa je 542.437 točk, 100 % realizacija

 

Naloga 6: MOBILNA SLUŽBA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Izvajanje dodatne strokovne pomoči pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj otrok v integraciji Matjaž Jeruc MIZŠ mobilni učitelji

95 % realizacija,

20.335 ur (581 ur tedensko)

 

Naloga 7: STROKOVNE SLUŽBE ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana izvajanje prilagojenega programa skladno s programskimi smernicami za delo svetovalne službe vodstveni kolegij MIZŠ strokovni delavci v svetovalni službi 100 % realizacija
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana izvajanje prilagojenega programa vodstveni kolegij MIZŠ knjižničar 100 % realizacija
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana izvajanje prilagojenega programa vodstveni kolegij MIZŠ računalnikar – organizator informacijske dejavnosti 100 % realizacija
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana izvajanje prilagojenega programa Matjaž Jeruc MIZŠ organizator šolske prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima število otrok naročenih na šolsko prehrano

 

Naloga 8: VODENJE ZGN Ljubljana

 

  Cilji Nosilci Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki
Vzgojni, izobraževalni in zdravstveni programi v ZGN Ljubljana izvajanje nalog skladno z zakonodajo kolegij MIZŠ direktor, ravnatelja, vodja zdravstvene enote delovna uspešnost
Vzgojni, izobraževalni in zdravstveni programi v ZGN Ljubljana izvajanje nalog skladno z zakonodajo razširjeni kolegij MIZŠ direktor, ravnatelja, vodja zdravstvene enote, pomočnice ravnatelja, strokovni delavci v svetovalni službi delovna uspešnost

Šolski koledar 

Pouk izvajamo na podlagi pravilnikov o šolskem koledarju in skladno s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za šolsko leto 2021/22. Navodila so dostopna tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS zašolstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje so pripravili štiri modele, ki so temelj za organizacijo in izvajanje pouka v tem šolskem letu. Modeli so naravnani tako, da bi šole lahko ob upoštevanju zdravstvenih priporočil v čim večji meri izvajale pouk v šoli. Predvidena je tudi kombinacija pouka na daljavo in v šoli in le v skrajnem primeru samo izvajanje pouka na daljavo. V tem primeru se zagotavlja nujno varstvo otrok in individualne specialnopedagoške in zdravstvene obravnave. Vlada je sprejela odločitev, da se šolsko leto začne z modelom B. Vsi otroci se izobražujejo v zavodu oziroma so nastanjeni v domu. Veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.

Nacionalni in mednarodni projekti

V zavodu bomo tudi v tem šolskem letu nadaljevali s prijavami za evropska sredstva. Pripravili bomo predloge za različne evropske programe pri Centru za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), program Erasmus+.

Programi so namenjeni otrokom in mladostnikom ter strokovnim in vodstvenim delavcem. Za podporo izvajanju projektov imamo mednarodno projektno pisarno.

V okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 bomo nadaljevali z delom na projektu: »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«. Skupna pogodbena vrednost za projekt je 463.000 €. V projektu sodelujemo kot konzorcij, v katerem so še Osnovna šola 4 Murska Sobota, Kocljevina – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb Prosenjakovci in Društvo ustvarjalcev taka tuka. Kot partner v projektu je tudi Društvo učiteljev gluhih. Projekt se bo zaključili septembra 2022.

V okviru projekta »Z roko v roki poMOČ« smo konzorcijski partner. Konzorcij vodi Center IRIS. V letu 2020/21 načrtujemo izvedbo 388 ur strokovnega usposabljanja. Izteče se konec septembra 2021.

Predlogi domačih in mednardnih programov, ki jih pripravljamo, so obravnavani prednostno, saj gre za osebe s posebnimi potrebami oz. strokovne delavce, ki se ukvarjajo z njimi. Ker imamo v zavodu tudi enega od manjšinskih jezikov – slovenski znakovni jezik, imamo prednost tudi pri jezikovnih projektih (Priloga 18).

Pri izvajanju vseh projektov se pojavijo težave, ki so posledica preventivnih ukrepov in omejitev povezanih s covid-19.

Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika

Na področju uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika so prednostne naloge usmerjene v poučevanje slovenskega znakovnega jezika otrokom v zavodu ter gluhim in naglušnim otrokom v integraciji, izvedbo tečajev slovenskega znakovnega jezika, razvoj slovenskega znakovnega jezika, pripravo gradiva s področja slovenskega znakovnega jezika, širjenje slovenskega znakovnega jezika preko medijev in tolmačenje. Imamo probleme z zaposlitvijo strokovnih delavcev, ki izvajajo naloge tolmačenja. Ni veliko posameznikov, ki se želijo zaposliti. Da bi lahko izvajali tudi tolmačenje otrok v integraciji, je ministrica za izobraževanje objavila sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, s katerim se določajo ukrepi za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku.

Sodelovanje s starši

Poleg rednih oblik sodelovanja s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in sejah svetov staršev bomo s starši sodelovali še v drugih neformalnih oblikah, ki prispevajo h kakovostnejši izvedbi vzgojno-izobraževalnih programov. Večina srečanj bo izvedenih na daljavo.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Vse enote so med seboj povezane in se pri delu dopolnjujejo. Za strokovno, kakovostno in učinkovito doseganje ciljev se povezujemo z zunanjimi institucijami: Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport, Centrom za poklicno izobraževanje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Pedagoško fakulteto v Kopru, Pedagoško fakulteto v Mariboru, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Mestno občino Ljubljana, ostalimi občinami, kjer prebivajo otroci, ki se šolajo v zavodu, Skupnostjo organizacij za usposabljanje Slovenije, Državnim izpitnim centrom, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, drugimi društvi gluhih in naglušnih, Društvom gluhoslepih Slovenije Dlan, Društvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Društvom logopedov Slovenije, Društvom ustvarjalcev Taka Tuka, Društvom učiteljev gluhih, Društvom Bralna značka, Mestno knjižnico Ljubljana, drugimi vrtci, šolami in domovi v Sloveniji, centri za socialno delo, Centrom za mobilnost in programe usposabljanja Evropske unije, ORL kliniko, zdravstvenimi domovi, zavodi za usposabljanje in drugimi.

Nadstandardni program

V času šolskih šolskih počitnic se organizira počitniško varstvo za osnovnošolce. Program izpelje zunanji izvajalec in je plačljiv. Zavod pripravi ponudbo za starše do meseca marca.

Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta

Uresničevanje delovnega načrta bo razvidno iz evidence realiziranih pedagoških ur, interesnih in drugih dejavnosti, iz dnevne evidence v dnevnikih vzgojno-izobraževalnega dela, zapisnikov strokovnih zborov, konferenc in drugih strokovnih organov ter poročil mentorjev, ravnateljev in vodje enote, svetovalnih delavcev in direktorja ob zaključku šolskega leta.

Realizacija storitev v zdravstveni enoti je razvidna v poslovnem poročilu po zaključku koledarskega leta. 

SEZNAM PRILOG

Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec

Vrtec: 

Ime in priimek Delovno mesto Oddelek
Vida Krajnc vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Levčki
Daša Kurnik pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Žabice
Ana Tomažin Košorok pomočnica ravnatelja/vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Polona Kure pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Sovice
Mateja Krenker vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Lidija Kornhauzer Robič vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Žabice
Irena Klemenc pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Levčki
Jasna Kovačič Pirc porodniški dopust  

Osnovna šola: 

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razredništvo
Emanuela Barać Baltić spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Amna Bašić druga učiteljica GJM, JV in OPB (OŠ Nove Jarše)  
Nina Berložnik razredni pouk AM, JV 1. E
Mateja Bevk drugi učitelj GJM, OPB  
Anja Božič Grgič porodniški dopust  
Valentina Cerar OPB  
Katarina Čamernik matematika 8. C
Saša Dernač razredni pouk AM (OŠ Globoko)  
Maruša Dolanc angleščina, tolmačka za slovenski znakovni jezik 7. 8. 9. B
Tinka Ferkolj razredni pouk AM (OŠ FB) 3. 4. E
Maša Gabrijel razredni pouk NIS, DSP, OPB 8. F
Uroš Gjureč geografija, DDKE 7. E
Melita Gnezda Petrič drugi učitelj AM, JV, OPB (OŠ FB)  
Laura Golčar tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Tina Grošelj razredni pouk AM 2. H
Sara Habjan porodniški dopust  
Tadeja Herič druga učiteljica GJM (OŠ Nove Jarše)  
Nives Horvat slovenščina 9. A
Teja Hribar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Maša Ivanjko šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet, ID kolesarski krožek  
Tajda Ivanjko spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Maruša Jakopič Slanšek razredni pouk AM 5. E
Maša Janež razredni pouk GJM, JV (OŠ Nove Jarše) 1. N
Maja Jelenko Mlakar razredni pouk GJM, JV 5. C
Ana Jenko porodniški dopust  
Matjaž Jeruc ravnatelj  
Nina Jesenšek razredni pouk AM, JV 3. I
Maruša Jug porodniški dopust  
Dominik Jurca glasbena umetnost, OPB 8. A
Tina Jurko razredni pouk GJM, JV 4. A
Zemka Kečanović spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Irena Klančar učiteljica socialnih in komunikacijskih veščin, OPB  
Anja Kleinberger razredni pouk AM 2. E
Špela Knez matematika, fizika  
Karmen Kolar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Katja Koprivnikar razredni pouk GJM, JV 5. A
Barbara Kunavar Arih razredni pouk NIS, OPB 5. 6. D
Maja Kuzma Ganić tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Jaka Lah računalništvo, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Špela Lebeničnik zgodovina, DDKE, OPB  
Živa Logar razredni pouk AM  
Sergej Maras šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 6. A
Ana Marija Marolt spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Mateja Mežič razredni pouk AM (OŠ Globoko) 1. 2. G
Monika Mihelič angleščina 9. C
Peter Modrej šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 6. H
Anja Mravlja OPB  
Helena Nagode razredni pouk AM (OŠ AŠ) 1. 2. J
Lea Nagode razredni pouk GJM, JV 1. 2. C
Mateja Nograšek matematika  
Marko Novak razredni pouk AM (OŠ AŠ)  
Slavica Novkovič drugi učitelj GJM, JV, OPB (OŠ AŠ)  
Špela Osolnik organizator šolske prehrane, biologija, gospodinjstvo, OPB  
Andreja Osredkar biologija, gospodinjstvo, OPB 6. C
Eva Oven slovenščina 7. H
Nina Ozmec razredni pouk AM, OPB 4. H
Eva Pantar druga učiteljica AM, OPB, ID kolesarski krožek  
Valentin Pavlič Rebec razredni pouk NIS, DSP, OPB 7. 8. 9. D
Valentina Pavlovič angleščina (OŠ Globoko)  
Mitja Perinčič likovna umetnost, izbirni predmeti, ID umetnost  
Mitja Pintarič spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Kristina Pirc druga učiteljica GJM, OPB  
Maja Podvršič razredni pouk GJM 3. C
Branka Podboj komunikacija (OŠ AŠ, OŠ FB)  
Barbara Pogačar druga učiteljica GL/NAG, OPB  
Sabina Pokovec tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Petra Povirk razredni pouk AM, JV 3. H
Anja Rajter razredni pouk GJM, JV (OŠ AŠ) 2. 3. K
Kristina Rebec razredni pouk NIS, OPB, JV 7. F
Petra Rezar likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, izbirni predmeti, komunikacija, računalništvo, tolmačka slovenskega znakovnega jezika  
Marija Rošer Repas razredni pouk GJM, JV 2. A
Nataša Safran slovenščina 6. E
Adrijana Sambolič drugi učitelj AM, OPB (OŠ Globoko)  
Mojca Sečkar razredni pouk AM in GJM (OŠ AŠ)  
Tanja Sever razredni pouk GJM (OŠ FB) 3. Č
Mojca Simeonov drugi učitelj AM, JV (OŠ Globoko)  
Helena Sodja slovenščina, komunikacija  
Samo Soderžnik matematika  
Tina Starc razredni pouk GJM, JV 1. A
Staša Stergar porodniški dopust  
Nenad Stropnik tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 7. A
Monika Sukić angleščina 7. I
Tina Šetina razredni pouk GJM, AM (OŠ AŠ)  
Tadeja Šiberl OPB  
Aleksandra Šoti razredni pouk GL/NAG, JV 2. 3. B
Peter Šoti razredni pouk GJM, JV 3. A
Ana Špruk kemija, naravoslovje  
Meta Štampek razredni pouk GL/NAG 4. 5. 6. B
Blaž Šumak drugi učitelj GJM, OPB, JV (OŠ FB)  
Tomaž Tičar tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, OPB  
Nely Ugovšek Štrekelj angleščina  
Simona Verčko porodniški dopust  
Natali Veršič naravoslovje, OPB 7. C
Kaja Vesel spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Patricija Vičič komunikacija, OPB  
Tatjana Vidergar zgodovina, geografija, OPB  
Luka Vižintin OPB (OŠ Nove Jarše)  
Katja Vrtačnik Garbas angleščina, izbirni predmeti  
Nataša Zajc Krašovec pomočnica ravnatelja/OPB  
Simona Zupan Šmigič razredni pouk GL/NAG, DSP 1. B
Tina Žniderič drugi učitelj AM, OPB (OŠ AŠ)  
Jože Žugec razredni pouk GJM, JV 5. Č

Mobilna služba: 

Helena Bartol Rus
Alena Đafić Dedić
Irena Fifolt
Mira Fon
Neža Grapulin Drašković
Kristina Hosta
Gordana Ilievska
Sonja Iljaš
Ana Klinc
Suzana Knavs
Barbara Koren
Nataša Košir
Nadja Koštomaj
Andreja Lončarič
Renata Medle
Olga Oblak
Loreta Palčnik
Alenka Peteh
Branka Podboj
Klara Radoš
Tina Rus
Mangala Serčič
Mojca Suhadolnik
Nadja Šturbej
Andreja Trtnik Herlec
Dora Vodopivec

Dopolnjevanje dodatna strokovna pomoč: 

Simona Zupan Šmigič
Lidija Kornhauzer Robič

Priloga 2: Strokovni aktivi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec 

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljic Mateja Krenker
Aktiv pomočnic vzgojiteljic Polona Kure
Aktiv anglistk Monika Mihelič
Aktiv slovenistk Eva Oven
Aktiv matematika, fizika, računalništvo, tehnika Mateja Nograšek
Aktiv biologija, kemija, naravoslovje, gospodinjstvo Ana Špruk
Aktiv oddelkov podaljšanega bivanja Anja Mravlja
Aktiv učiteljev razrednega pouka (1.-3. razred) Maja Podvršič
Aktiv učiteljev razrednega pouka (4.-5. razred) Katja Koprivnikar
Aktiv učiteljev športa Peter Modrej
Kulturni aktiv Dominik Jurca
Aktiv tolmačev Nataša Kordiš
Aktiv šolske svetovalne službe Maja Smrekar
Aktiv mobilnih učiteljev Kristina Hosta
Programski učiteljski zbor NIS Valentin Pavlič Rebec
Programski učiteljski zbor AM Anja Kleinberger
Programski učiteljski zbor GJM Tanja Sever
Programski učiteljski zbor GL/NGL Simona Zupan Šmigič

Priloga 3: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Srednja šola in dom

Srednja šola:

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razrednik
Goran Bukarica športna vzgoja 1.Nb
Nataša Strah športna vzgoja 4. D
Sabina Gramc Lokar angleščina 23. A
Marjeta Čampa angleščina 3. C
Marta Slokan slovenščina  
Marjeta Klevže slovenščina 45. A
Tanja Tomšič slovenščina  
Lucija Lipovšek slovenščina  
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje 1. N
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul, aktivno državljanstvo 4. B
Irena Zgonc geografija, družboslovje 2. B
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija, slovenski znakovni jezik 1. Mb
Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik  
Nataša Kordiš strokovni predmet medijev, tolmač v slovenski znakovni jezik  
Zorica Maguša kemija, biologija, naravoslovje 5. D
Dušan Dvorščak matematika 1. B
Samo Soderžnik matematika, fizika 2. N
Katja Kastelic strokovni predmeti računalništva 1. C
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva 2. C
Romana Kolar strokovni predmeti računalništva
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva 4. C
Matej Mencin strokovni predmeti računalništva 1. Č
Branko Vrečar strokovni predmeti računalništva
Igor Ljubin strokovni predmeti računalništva  
Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva 1. E
Miran Volk strokovni predmeti strojništva  
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva 3. B
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva 3. N
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva  
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva  
Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva  
Boris Tolar strokovni predmeti lesarstva  
Andrej Černe strokovni predmeti lesarstva  
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev, vodja interesnih dejavnosti  
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tajnik šolske komisije za zaključni izpit  
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev 1. A
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tajnik šolske komisije za poklicno maturo  
Zlatka Trbežnik strokovni predmeti tekstilstva  
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva  
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva 1. F
Nikola Savić strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva 1. G
Ana Arh strokovni predmeti živilstva, naravoslovje
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva  
Tone Sitar strokovni predmeti vrtnarstva  
Barbara Lenart Bregar psihologija, DSP  
Andreja Lamut Gazvoda odprti kurikul – priprava na življenje, DSP  
Franci Bider strokovni predmeti ekonomije  
Mateja Železnikar spremljevalec  
Brigita Trpin spremljevalec  
Dušan Marolt spremljevalec  
Elizabeta Nikolova tolmač za slovenski znakovni jezik  
Petra Božič tolmač za slovenski znakovni jezik  
Samo Dolenc tolmač za slovenski znakovni jezik  

Dom: 

Ime in priimek Delovno mesto Skupina
Dea Černe vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina
Tess Kovačevič vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina
Maja Jevtić vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina
Darij Bodlaj vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina
Marko Bregar vzgojitelj v dijaškem domu 2. in 3. vzgojna skupina
Nives Gliha Lazanski vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina
Mirzana Vršajević vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina
Boža Zagoričnik vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina
Natalija Povhe vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina
Klara Logar vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Andreja Modrijančič vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Ines Klavžar vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Veronika Gaber Korbar vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič
Petra Cotman vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič
Maks Marion vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič
Katja Tavčar Lavrenčak vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič
Iza Poljšak vzgojitelj v dijaškem domu 8. vzgojna skupina DD Vič
Neža Marion vzgojitelj v dijaškem domu 8. vzgojna skupina DD Vič
Katja Smodiš vzgojitelj v dijaškem domu, DSP 9. vzgojna skupina DD Vič
Patricija Sirk vzgojitelj v dijaškem domu 9. vzgojna skupina DD Vič
Teodora Golob vzgojitelj v dijaškem domu 10. vzgojna skupina DD Vič
Edvard Sikošek vzgojitelj v dijaškem domu 10. vzgojna skupina DD Vič
Urška Lučka Novak porodniški dopust  

Priloga 4: Strokovni aktivi organizacijske enote Srednja šola in dom 

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva David Štrukelj
Aktiv učiteljev strojništva Marjan Korošec
Aktiv učiteljev grafičarstva in tekstilstva Boštjan Zajc
Aktiv učiteljev računalištva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Vanja Makarič
Aktiv učiteljev  družboslovja, odprtega kurikula in psihologije Klemen Žarn
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Sabina Gramc Lokar
Aktiv učiteljev športne vzgoje Nataša Strah
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik
Aktiv živilstva Klemen Klavčič
Aktiv spremljevalcev Katarina Lovšin

Priloga 5: Strokovni svet organizacijske enote Zdravstvena enota

Ime in priimek Delovno mesto
Mojca Bambič logoped II/porodniški dopust
Suzana Bergant fizioterapevt III v ambulanti
Irena Brecelj logoped I
Irena Dornik logoped II
Urša Dular Kolar logoped I
Maja Jevšnikar logoped II
Janja Brolih Kralj logoped II
Tjaša Klavs logoped II
Alenka Kučič logoped II
Katarina Križan logoped III
Barbara Lesar logoped II
Darja Lužnik logoped I
Marijana Marković delovni terapevt s specialnimi znanji
Romana Merše logoped I
Barbara Penko logoped II
Ajda Petrič specialni pedagog II
Marjetka Petrič Puklavec klinični psiholog specialist – delo z osebami s psihično motnjo
Mateja Mlekuž srednja medicinska sestra v ambulanti
Nina Pogačar srednja medicinska sestra v ambulanti
Karmen Pungaršek srednja medicinska sestra v ambulanti
Saša Resnik logoped II
Mojca Rus logoped II
Sabina Seme logoped II
Klavdija Golobič Skubin specialni pedagog II
Katja Šifrar specialni pedagog II
Jana Škvor logoped II
Barbara Škrabolje Šömen specialni pedagog II
Maja Štebih logoped II
Maja Tisovec Gregorc /Nastja Tomat psiholog I/psiholog I
Maja Ugrin logoped I
Tanja Zadražnik logoped II

Zunanji sodelavci organizacijske enote Zdravstvena enota (niso člani strokovnega sveta)

Ime in priimek Delovno mesto
Matjaž Krajnc ORL specialist
Nikolaj M. Lanščak ORL specialist
Aleš Matos ORL specialist
Jerneja Maček specialist pedopsihiatrije

Priloga 6: Sveta staršev:

Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec 

Skupina/razred Ime in priimek
Žabice Blaž Šircelj
Sovice Maja Mešinović
Levčki Primož Mrakič
1. A Maja Ivana Smodiš Škerl
1. B Ina Svetlin
1. 2. C Ermin Golubovič
1. E Vesna Mačkič
1. 2. G Jerneja Šavrič
1. 2. J Andrej Lapuh
1. N Mojca Mlakar
2. A Špela Markovič
2. 3. B Ksenija Podlogar
2. E Nina Prešern
2. H Dunja Dobaja
2. 3. K Grega Valentinčič
3. A Jure Krajnc
3. C Katja Jakopič
3. Č Janja Jemeršič
3. 4. E Jana Golić
3. H Petra Ukmar
3. I Sandra Vrhovac
4. A dr. Katarina Prebil
4. 5. 6. B Iris Kočevar
4. H Nataša Pleško
5. A Janez Fink
5. C Anđelka Rakić
5. Č Martina Lampret Lenardič
5. 6. D Anja Žaberl
5. E Manca Fabris
6. A Marko Naglič
6. C Tina Goršič
6. E Peter Bezamovski
6. H Biljana Čegrlj
7. A Anka Macura Petrovič
7. 8. 9. B Gorazd Rotar
7. C Petra Ruter
7. 8. 9. D Lili Kunšek
7. E Anita Spimpolo
7. F Urška Primožič
7. H Karmen Božič
7. I Beti Premec
8. A Jana Rene Wilcoxen
8. C Tatjana Anzeljc
8. F Marija Šeme Irman
9. A Nebojša Bilić
9. C Brigita Koncilja

Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom 

razred SŠ ime in priimek
1. B Biserka Salerno
1. C  Aleksandra Kveder
1. Č Matjaž Zatler
1. E Sandi Peroša
1. F Matejka Lipić Peternel
1. G Sanda Potočnik Rožič
2. B Milan Rot
2. C Andreja Vovk
3. B Sandra Lorencin
3. C Klara Kolenc Mrzljak
4. B Suzana Markošek
4. C Aleš Florjanc
1. Mb Jana Horvat
1. N Janko Karlin
1. Nb  Ana Kovač
2. N Tjaša Jakop
3. N Mojca Činkelj
1. A Leposlava Knez
23. A Sonja Vagner
45. A Tomaž Vodušek
4. D Irena Bevc
5. D Sabina Dolinar
1. vzg. sk Matej Rotar
2. vzg. sk Roman Lunder
3. vzg. sk Marija Špacapan Elersić
4. vzg. sk Mirjana Cimermančič
5. vzg. sk Ana Kaluža
6. vzg. sk Nataša Novak
7. vzg. sk Ina Bandelj
8. vzg. sk Sonja Vagner
9. vzg. sk Janja Safin
10. vzg. sk Darko Srdoč

Priloga 7: Drugi strokovni delavci in skupne službe 

Drugi strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar šolska svetovalna služba
Maja Smrekar šolska svetovalna služba
Daniela Doplihar šolska svetovalna služba
Andreja Linec šolska svetovalna služba
Bernarda Banko šolska svetovalna služba
Maruša Jarc Stergar šolska svetovalna služba
Hana Hozjan šolska svetovalna služba
Katarina Lovšin šolska svetovalna služba
Marjetka Mrak šolska svetovalna služba
Zala Jakob šolska svetovalna služba
Danijela Radjen šolska svetovalna služba
Vesna Krašovec šolska svetovalna služba
Irena Čuk šolska svetovalna služba
Tadej Kolar računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti
Jaka Lah računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti
Nina Janžekovič šolska knjižnica
Nataša Hacin organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Matjaž Moder organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Špela Osolnik organizator šolske prehrane

Skupne službe

Ime in priimek
Marjan Brodar
Marko Cerar
Sonja Drobnič Tavčar
Irena Furdi
Silvana Furlan
Jožica Gorenjec
Sulejman Harbaš
Irenca Hrustek
Natalija Huš
Mirjana Ilić
Aleks Jerman
Jasminka Jocikj
Tatjana Jug
Liubov Kantser
Mersada Kurtović
Alenka Listar
Nadja Lovrenčec
Savka Marković
Milan Nikolić
Simona Pajnič
Petra Perne
Vesna Petač
Helena Poglajen
Mojca Prhaj
Darja Ravnikar
Tomaž Roudi
Radojka Sladojević
Mateja Sluga
Dragica Soldat
Ružica Tadić
Mateja Vidic Slabe
Staša Zaletelj
Romana Zalokar
Darja Zimič
Mojca Žužek

Priloga 8: Obogatitvene dejavnosti vrtca

Tečaji in tabori Vodja
CŠOD Medved (tabor) 11. do 13. 4. 2022 Mateja Krenker

 

Druge zadolžitve Mentorji
Ciciuhec Vida Krajnc
Mali sonček Ana Tomažin Košorok
Noč v vrtcu Ana Tomažin Košorok, Mateja Krenker

 Priloga 9: Izbirni predmeti v osnovni šoli

Izbirni predmet Učitelj              Razred Ur na teden
Računalniška omrežja Jaka Lah 8. F 1
Šport za sprostitev Maša Ivanjko 8. F, 8. D, 9. D 1
Obdelava gradiv – Les Tomaž Tičar 7. D, 7. F, 8. D 1
Risanje v geomteriji in tehniki Tomaž Tičar 7. F, 7. D, 8. F, 9. D 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. F, 7. D, 8. F, 8. D 1
Računalniška omrežja Jaka Lah 9. A, 9. C 1
Turistična vzgoja Katja Vrtačnik Garbas 7. A, 8. C, 9. C 1
Šport za sprostitev Nataša Strah 7. A, 7. C, 9. A, 9. C 1
Šport za sprostitev Peter Modrej 8. A, 8. C 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. A, 7. C, 8. A, 8. C, 9. A, 9. C 1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. A, 8. C, 9. A 2
Risanje v geometriji in tehniki Nenad Stropnik 7. E, 7. A, 7. C, 8. C, 9. C, 7. I 2
Obdelava gradiv – les Nenad Stropnik 7. H, 7. I 1
Življenje človeka na zemlji Uroš Gjureč 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 1 Mitja Perinčič 7. A, 7. C 1
Likovno snovanje 1 Mitja Perinčič 7. H, 7. I 1
Likovno snovanje 2 Mitja Perinčič 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 2 Mitja Perinčič 9. A, 9. C 1
Izbrani šport- nogomet Sergej Maras 7. A, 8. A, 8. C 1
Izbrani šport – nogomet Goran Bukarica 7. C, 9. C 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. E, 7. I 2
Verstva in etika 3 Petra Rezar 8. B, 9. B 1
Likovno snovanje 2 Petra Rezar 7. B, 8. B 1
Izbrani šport – nogomet Modrej 7. 9. B 1
    skupaj 27

Priloga 10: Neobvezni izbirni predmeti 

Neobvezni izbirni predmet Učitelj              Razredi Ur na teden
Šport Nataša Strah 4. A, 5. A, 6. C 1
Šport Peter Modrej 5. C, 5. Č 1
Šport Sergej Maras 4. H, 6. H, 6. E 1
Tehnika Nenad Stropnik 5. A, 5. C 1
Tehnika Nenad Stropnik 6. A, 6. C 1
Tehnika Nenad Stropnik 6. E, 6. H 1
Računalništvo Jaka Lah 4. A, 5. Č 1
Računalništvo Jaka Lah 5. C, 6. C 1
Računalništvo Jaka Lah 5. A, 6. A 1
Računalništvo Jaka Lah 4. H, 5. E, 6. H, 6. E 1
Umetnost Mitja Perinčič 4. H, 5. E, 6. H 1
Umetnost Petra Rezar 4. 5. 6. B 1
    Skupaj: 12

Priloga 11: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli

Dnevi dejavnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 

Proslava ob dnevu državnosti

24. 12. 2021

 

 

 

24. 6. 2022

Maja Podvršič

 

 

 

Tina Starc

0 €
Lutkovno gledališče januar 2022

Marija Rošer Repas

Nina Jesenšek

7 €
Glasbena dejavnost 28. 9. 2021

Simona Zupan Šmigič

Maja Podvršič, Anja Rajter

7 €
Anja Štefan / Tilka februar 2021 Simona Zupan Šmigič, Tina Merela 0 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Obisk kmetije april 2022 Marija Rošer Repas, Nina Jesenšek 10 €
Jahanje maj 2022 Amna Bašić, Eva Pantar 5 €
Botanični vrt marec 2022 Lea Nagode, Amna Bašić 10 €

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Polževo januar 2022 Aleksandra Šoti, Tina Starc  0 €
Pohod do Lavričeve koče september 2021 Aleksandra Šoti, Tina Starc  0 €
Woop november 2021 Tinka Ferkolj, Barbara Pogačar  10 €
Vodne igre junij 2022 Petra Povirk  0 €
Mali plac oktober 2021 Lea Nagode  8 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Ogled gasilske in policijske postaje oktober 2021 Blaž Šumak, Tanja Sever  0 €
Šolski muzej marec 2022 Berložnik Nina, Merela Tina  7 €
Zaključni izlet junij 2022 Nina Berložnik, Simona Zupan Šmigič 30 €

OSTALE DEJAVNOSTI

 • mednarodni dan gluhih (v sklopu ur socv in komv): november 2021
 • Tradicionalni slovenski zajtrk (v sklopu ur spo): november2021
 • Svetovni dan zavedanja avtizma (v sklopu ur socv in komv): april2022
 • Pust
 • Spanje v šoli
 • Plavalni tabor za 3. in 4. razred (termin in lokacijo še iščemo).

Dnevi dejavnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC/DATUM NOSILEC (2) CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 

Proslava ob dnevu državnosti

24. 12. 2021

 

 

 

24. 6. 2022

Kristina Rebec

 

 

 

Barbara Kunavar Arih

0 €
Slovenski ljudski običaji okoli 14. 2. 2022 Patricija Vičič, Špela Lebeničnik 0 €
Lutkovna / glasbena predstava januar 2022 Tina Jurko, Jože Žugec 0 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Prirodoslovni muzej / Jedrski reaktor september 2021 Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar 4€
Recikliranje, Center ponovne uporabe november 2021 Špela Lebeničnik, Živa Logar 5 €
Rokodelski muzej Škofja Loka december 2021 Anja Mravlja, Nina Ozmec, Ana Špruk 6 €

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Pohod september 2021 Športni aktiv 0 €
Woop oktober 2021 Športni aktiv 7 €
Drsanje januar 2022 Športni aktiv 7 €
Pohod april 2022 Športni aktiv 0 €
Atlantis junij 2022 Športni aktiv 7 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Vodenje po Ljubljani oktober 2021 Meta Štampek, Barbara Kunavar Arih 0 €
Promet marec 2021 Maruša Jakopič Slanšek. Živa Logar 0 €
Bistra/Igriva arhitektura 21. 4. 2022 Jože Žugec, Tina Jurko 6 €
Tehniški izdelek maj  2022 Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar 5 €

Šola v naravi (vodja: Jelenko Mlakar, Koprivnikar) bo izvedena v dveh delih (5. razred v CŠOD Murska Sobota med 11. in 15. 10. 2021), drugi termin za 6. razred še iščemo.

Sodelovali bomo pri:

 • Bralni znački (koordinator Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
 • Veseli šoli (Jelenko Mlakar, Koprivnikar),
 • Likovnih natečajih (Jelenko Mlakar, Koprivnikar),
 • Naši mali knjižnici (Jelenko Mlakar, Koprivnikar),
 • Angleški bralni znački (aktiv TJA),
 • Tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA),
 • Mednarodni matematični Kenguru (aktiv MAT).

Ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (N. Horvat/N. Safran).

Dnevi dejavnosti v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC (2) CENA (€)
Ogled lutkovne predstave september 2021 (prestavljeno) Safran, Oven, Horvat, Mihelič 4 €

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 

Proslava ob dnevu državnosti

24. 12. 2021

 

 

24. 6. 2022

Kristina Rebec

 

 

Barbara Kunavar Arih

0 €

 

 

0 €

Razstava gluhi kipar junij 2022 Petra Rezar 5 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Pot močvirskih škratov »Na Mali plac« Bevke 27. 9. 2021 Natali Veršič, Špela Osolnik 7,5 €
Živalski vrt z delavnicami 6. 10. 2021 Natali Veršič, Špela Osolnik 5,5 €
Mikroskopiranje zunanji izvajalci delavnic (Avberšek) februar, marec 2022 Andreja Osredkar, Ana Špruk 7,5 €

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Woop september 2021 Športni aktiv 0 €
Pohod oktober 2021 Športni aktiv 7 €
Drsanje januar 2022 Športni aktiv 7 €
Pohod april 2022 Športni aktiv 0 €

Turnir (9. R)

Atlantis

maj 2022

junij 2021

Športni aktiv

0 €

7 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Prirodoslovni muzej z delavnicami december 2021 Nenad Stropnik 7 €
Rudnik Velenje april 2022 Nenad Stropnik 11 €
Muzej iluzij maj 2022 Katarina Čamernik, Mateja Nograšek 7 €
Pust – prihod kurentov 1. marec 2022 Mitja Perinčič 0 €

TEHNIŠKI DNEVI za 8. in 9. razred NIS

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Predstavitev poklicev 9. 11. 2021 Valentin Pavlič Rebec 0 €
Slovenski tradicionalni zajtrk 16. 11. 2021 Valentin Pavlič Rebec 0 €
Sejem Informativa 22. 2. 2022 Valentin Pavlič Rebec 2,6 €
Film kot umetnost 15. 3. 2022 Valentin Pavlič Rebec 0 €
Čistilna akcija 8. 4. 2022 Valentin Pavlič Rebec 0 €
Trgovinica ZGNL 18. 5. 2022 Valentin Pavlič Rebec 0 €

Sodelovali bomo pri:

 • Bralni znački (koordinator Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
 • Veseli šoli (Jelenko Mlakar, Koprivnikar),
 • likovnih natečajih (Mitja Perinčič in Petra Rezar),
 • angleški bralni znački (aktiv TJA),
 • tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA)
 • tekmovanju iz slovenščine (aktiv SLJ),
 • športnih tekmovanjih (aktiv ŠPO),
 • slovenskem tradicionalnem zajtrku (Osolnik, Veršič),
 • shemi šolskega sadja in zelenjave (Osolnik),
 • mednarodnem matematičnem Kenguruju (aktiv MAT).

Ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (N. Horvat/N. Safran).

Priloga 12: Interesne dejavnosti v osnovni šoli

Interesna dejavnost Mentor
Poskusi vseh vrst Marija Rošer Repas
ZOO krožek Živa Logar
Novinarski krožek Nataša Safran
Šolski časopis Nataša Safran
Tekmovanja/natečaji Nataša Safran
Družabne igre Anja Kleinberger, Tina Merela
Plezanje Maša Ivanjko
Karte in druge družabne igre Maša Ivanjko
Plezanje Nataša Strah
Vesela šola Maja J. Mlakar
Vesela šola Katja Koprivnikar
Otroški pevski zbor Dominik Jurca
Mladinski pevski zbor Dominik Jurca
Bralna značka Katja Koprivnikar
Pravljice v SZJ Petra Rezar
Pravljični krožek – lutke Simona Zupan Šmigič
Poezija rok Nina Berložnik, Maša Janež
Umetnost Mitja Perinčič
Šolska TV Bojan Mord

Priloga 13: Odprti kurikul v srednji šoli

Predmetna področja Izvajalec
Slovenski znakovni jezik Marjetka Kulovec, Katja Krajnc
Komunikacija Katja Krajnc, učiteljice slovenščine
Socializacijske in komunikacijske veščine Erika Uršič Modrej
Čustveno opismenjevanje Erika Uršič Modrej
Matematika učitelji matematike
Slovenščina učiteljice slovenščine

Posebna znanja računalništva

Posebna znanja lesarstva

Posebna znanja strojništva

Posebna znanja grafičarstva

Posebna znanja tekstilstva

Posebna znanja medijev

Posebna znanja slaščičarstva

Posebna znanja kuharstva

Posebna znanja vrtnarstva

učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka vseh poklicnih usmeritev

Priloga 14: Interesne dejavnosti v srednji šoli

Dejavnost Nosilec dejavnosti Termin
seznanjanje dijakov razredniki 1. 9. 2021
1. športni dan učitelja športne vzgoje 2. 9. 2021
Izobraževanje in delavnice za dijake učiteljski zbor 3. 9. 2020
priložnostne razstave vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
predstavitev programov SŠ za CSG Maribor svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 18. – 22. 10. 2021
tabor za dijake prvih letnikov svetovalna služba, razredniki 2. – 4. 11. 2021
predstavitev programov SŠ za CKSG Portorož in CSG Maribor svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 22. – 26. 11. 2021
tehniški dan za ZGN Ljubljana svetovalna služb in učitelji strokovnih predmetov november 2021
strokovne ekskurzije in ogledi vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti organizacijski odbor 24. 12. 2021
dan odprtih vrat svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 13. 1. 2022
SloSkills – računalniško tekmovanje učitelji računalniške smeri januar 2022
proslava ob kulturnem dnevu organizacijski odbor 4. 2. 2021
2. športni dan učitelja športne vzgoje februar 2022
informativni dan svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 11. – 12. 2. 2022
priprava in tekmovanje iz računalništva učitelji računalniške smeri marec 2022
čistilna akcija dijaška skupnost april 2022
srečanja srednjih šol Slovenije vodje strokovnih aktivov april – maj  2022
mini olimpijada treh zavodov Matevž Stanovnik in drugi april – maj  2022
3. športni dan učitelja športne vzgoje 23. 6. 2022
proslava ob dnevu državnosti organizacijski odbor 24. 6. 2022
     

 

Interesna dejavnost po izbiri Izvajalec
Skrb za zdrav življenski slog Barbara Lenart Bregar in drugi
Krvodajalstvo Zorica Maguša
Skupina za dekleta Barbara Lenart Bregar, Andreja Lamut Gazvoda

Priloga 15: Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa

Oddelek Število ur Število tednov Datum
1. SPI 114 3 23. 5. do 10. 6. 2022
2. SPI 114 3 28. 3. do 15. 4. 2022
3. SPI 114 3 7. 3. do 25. 3. 2022
4. SPI 570 15 6. 9. do 31. 12. 2021
2. NPI 76 2 4. 4. do 15. 4. 2022
3. NPI 76 2 20. 9. do 1. 10. 2021
3. SSI 76 2 28. 2. do 11. 3. 2022
4. SSI 76 2 17. 1. do 28. 1. 2022
4. PTI 76 2 med počitnicami do 31. 8. 2022

Priloga 16: Interesne dejavnosti v domu

Interesna dejavnost Izvajalec
Urejanje vrtnih gredic ter domača peka in kuhanje Dea Černe
Glina Valerija Janhar Černivec
Socialno vključevanje z gledališkimi pristopi Veronika Gaber Korbar
Angleščina, slovečina Katja Tavčar Lavrenčak
Špornte aktivnosti v DD Vič Maks Marion
Organizirane družabne igre, filmski večeri in ustvarjalne delavnice v DD Vič vzgojitelji
Šah Boža Zagoričnik
Raziskujmo Ljubljano Teodora Golob

Priloga 17: Program razširjene oskrbe v domu

Skupina Dejavnost
1. vzgojna skupina – AM (7 otrok) Športne dejavnosti, rekviziti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
  Oprema kuhinje
2. vzgojna skupina – AM (7 otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti
  Oprema kuhinje
3. vzgojna skupina – AM (7 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
4. vzgojna skupina (12 otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
5. vzgojna skupina – AM (6  otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
  Oprema kuhinje
6. vzgojna skupina VIČ (11 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
7. vzgojna skupina VIČ (11 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
8. vzgojna skupina VIČ (12 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
9. vzgojna skupina VIČ (7 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
10. vzgojna skupina VIČ (7 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti

Priloga 18: Nacionalni in mednarodni projekti

IME PROJEKTA LETO PRIJAVE PROGRAM
Special Vet 2020 2020 Erasmus+
Special Skills 2019 2019 Erasmus+
Special Vet 2019 2019 Erasmus+
Trap up – Transnational professional upgrading project 2020 Erasmus+

 

IME PROJEKTA LETO PRIJAVE PROGRAM POSLOVODEČI
Join in & make a change 2018 Erasmus plus Društvo ustvarjalcev Taka Tuka

Dostopnost