V projektu bo nosilec ZGN Ljubljana v sodelovanju s projektnimi partnerji poskusno izvedel aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo lahko prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence izobraževali in ozaveščali o pozitivnih vplivih oskrbe živali in ježe konj na njihovo psihofizično zdravje in dobro počutje. Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

  • terapevtska ježa in skrb za živali ter njuni pozitivni učinki na zdravje in počutje posameznika (SKD 93.190 Ježa živali).

Dodatni cilji projekta:

  • oblikovanje osnutka programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah (osnovni pogoji, morebitni pogoji glede zdravstvenega stanja udeležencev za sodelovanje v aktivnostih, načini oz. metode izvajanja aktivnosti idr.), s posebnim poudarkom na določenih ranljivih družbenih skupinah (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) in medgeneracijskem sodelovanju (aktivnosti namenjene osebam v starosti 15 do 65 let in starejšim od 65 let).

Pričakovani rezultati:

  • Izvedena izobraževanja oz. delavnice (vključene različne ciljne skupine)
  • Večja usposobljenost članov kmetije
  • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
  • Ustvarjen prihodek iz naslova dopolnilne dejavnosti
  • Pripravljen osnutek programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah
  • Razširjeni rezultati projekta
  • Izvedena evalvacija projekta

Trajanje projekta: 20.4.2022 – 20.4.2024.

Vrednost projekta: 75.000,00 EUR

Projekt koordinira Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, v sodelovanju s projektnimi partnerji: podjetjem 2DOM d.o.o., so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Gregor Šteblaj, Lojze Kerin, Marjan Trček in Janez Pivk.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja