+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Številka: 01403-155/2023/4
Datum: 9. 1. 2024

Na podlagi prvega in drugega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) ter 6. člena in
šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in
163/22) je Vlada Republike Slovenije dne 9. 1. 2024 sprejela

 

S K L E P
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
»Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana«
A – Splošne določbe

1. člen
(ustanovitev)
(1) S tem sklepom se ustanovi javni vzgojno-izobraževalni zavod »Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana«.
(2) Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana« (v nadaljnjem besedilu: zavod) je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in
dolžnosti ustanoviteljice uresničuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Javni vzgojno-izobraževalni zavod »Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana« je pravni naslednik
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana«
ustanovljenega s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod za
gluhe in naglušne Ljubljana« št. 01403-161/2008/5, z dne 28. oktobra 2008. S sklepom o
spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana« št. 01403-51/2010/4 z dne 27. julija 2010 je bila sestava Sveta zavoda
usklajena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. S Sklepom o
spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana« št. 01403-33/2023/4 z dne 21. marca 2023, se natančneje opredeli volilna
pravica delavcev javnega zavoda v Svet javnega zavoda.
(4) S tem sklepom se podrobneje določa postopek imenovanja predstavnikov vlade v svetu
zavoda in posodablja celotno besedilo ustanovitvenega akta.

2. člen
(ime in sedež)
(1) Ime zavoda je: »Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana«.
(2) Skrajšano ime zavoda je: ZGNL.
(3) Sedež zavoda je v Ljubljani.
(4) Poslovni naslov zavoda je: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana.

3. člen
(pečat)
(1) Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm z grbom
Republike Slovenije v njegovi sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež.
(2) Organizacijske enote zavoda imajo pečat, ki je enak pečatu zavoda z dodanim imenom
organizacijske enote.

4. člen
(namen ustanovitve)
(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami in otroci z avtističnimi motnjami) po javno-veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih,
ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Zavod izvaja tudi dodatno strokovno pomoč, svetuje ter nudi strokovna usposabljanja na
področju dela z otroki s posebnimi potrebami za vrtce, osnovne in srednje šole v okviru mobilne
službe, ter izvaja tolmačenje oziroma komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku in jeziku
gluhoslepih. Zavod v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi, ki izvajajo javno službo na področju
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, spremlja stanje, skrbi za
razvoj in zagotavlja učbenike in druga učna gradiva za svoje in v druge programe vpisane učence
in dijake s posebnimi potrebami (gluhe in naglušne, z govorno-jezikovnimi motnjami in z
avtističnimi motnjami).
(3) Zavod izvaja tudi celotno defektološko ali specialno pedagoško diagnostiko, izvaja dodatno
strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, določenih v odločbi o
usmeritvi na drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, preučuje in razvija znakovni jezik in kulturo
gluhih, izvaja tečajev znakovnega jezika, izobražuje in svetuje staršem in strokovnim delavcem
drugih ustanov. Na zavodu se izvaja še eksperimentalno in rehabilitacijsko delo s področja
didaktike in metodike dela z gluhimi in naglušnimi otroki, mladostniki in odraslimi ter osebami z
govorno-jezikovnimi motnjami, organizirajo se počitniški izobraževalni programi za starše in
učence, izvaja se svetovanje, informiranje in izobraževanja učiteljev, staršev, strokovnih delavcev
ter drugih oseb, svetovanje za gluhe in naglušne osebe, ki imajo slišeče otroke.
(4) Zavod izvaja tudi zdravstveno-rehabilitacijsko dejavnost na nivoju specialistične dejavnosti in
rehabilitacijskih storitev, opredeljenih kot druge samostojne zdravstvene (logopedske,
psihološke, klinično-logopedske, klinično-psihološke, surdopedagoške, defektološke oziroma
specialno-pedagoške, fizioterapevtske in delovno terapevtske storitve), specialistične
zunajbolnišnične dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle z motnjami na področju sluha,
govora, jezika, komunikacije in avtizma, in sicer v obsegu, kot je določeno v pogodbi z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(5) Zavod opravlja svoje dejavnosti na poslovnem naslovu in na drugih lokacijah. Posamezne
vzgojno-izobraževalne in druge programe ter dejavnosti lahko v skladu s predpisi izvaja v
sodelovanju z drugimi zavodi oziroma šolami in drugimi poslovnimi partnerji v Republiki Sloveniji
in tujini.
B – Dejavnosti

5. člen
(dejavnosti javne službe)
Zavod opravlja javno službo na področjih dejavnosti, kot so opredeljene v skladu z uredbo, ki
ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, in sicer:
1. I 55.900 – dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
2. P 85.100 – predšolska vzgoja,
3. P 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
4. P 85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
5. P 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
6. P 85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
7. Q 86.220 – specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
8. Q 86.909 – druge zdravstvene dejavnosti,
9. R/91.011 – dejavnost knjižnic.

6. člen
(druge dejavnosti)
Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oziroma
jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v
obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, so določene v prilogi tega sklepa, ki je njegov
sestavni del.
C – Organizacija zavoda

7. člen
(organizacija zavoda)
V zavodu so organizirane naslednje organizacijske enote:
 Osnovna šola in vrtec (v nadaljnjem besedilu: OE OŠ in vrtec)
 Srednja šola in dom (v nadaljnjem besedilu: OE SŠ in dom)
 Zdravstvena enota (v nadaljnjem besedilu: OE ZE).

8. člen
(storitve zdravstvene enote)
(1) Zavod opravlja zdravstveno dejavnost, ki se opravlja kot javna služba na nivoju specialistične
dejavnosti in rehabilitacijskih storitev opredeljenih kot druge samostojne zdravstvene dejavnosti
(logopedske, psihološke, klinično logopedske, klinično psihološke in surdopedagoške storitve,
specialno pedagoške ter fizioterapevtske in delovno terapevtske storitve), specialistične
zunajbolnišnične dejavnosti za osebe (otroke in odrasle) z motnjami na področju sluha, govora,
jezika in komunikacije.
(2) V OE ZE se izvajajo storitve osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in sicer
odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacija oseb s težavami na področju sluha, govora, jezika,
komunikacije in avtizma, preventivno zdravstveno varstvo predšolskih otrok (preventivni
logopedski pregledi), zdravstvena rehabilitacija gluhih, naglušnih, otrok z govorno jezikovno
motnjo in otrok z avtističnimi motnjami, diagnostične in terapevtske storitve (logopedske,
surdopedagoške, psihološke, defektološke oziroma specialno pedagoške, fizioterapevtske in
delovno terapevtske) za gluhe in naglušne otroke in odrasle, otroke in odrasle z govorno jezikovno
motnjo ter otroke z avtističnimi motnjami.
(3) V OE ZE se izvaja tudi specialistična ambulantna dejavnost, v okviru katere se izvaja
poglobljena klinično logopedska, klinično psihološka, otorinolaringološka in pedopsihiatrična
diagnostika, terapija in rehabilitacija gluhih in naglušnih otrok in odraslih, otrok in odraslih z
govorno jezikovno motnjo in motnjami komunikacije, otrok z avtističnimi motnjami, oseb s
poškodbami centralnega živčnega sistema.

9. člen
(organizacija skupnih dejavnosti)
(1) Za racionalno delovanje zavoda se infrastrukturne in druge dejavnosti, ki se nanašajo na vse
ali več organizacijskih enot, združujejo in opravljajo na ravni zavoda (v nadaljnjem besedilu:
skupne dejavnosti). Skupne dejavnosti zavoda so:
1. splošne dejavnosti, v katere spadajo splošne, pravne, kadrovske in druge administrativnotehnične
zadeve;
2. finančno računovodske dejavnosti, v katere spadajo računovodske in knjigovodske zadeve;
3. informacijske dejavnosti, v katere spadajo knjižnična in informacijska dejavnost,
avdiovizualne storitve (servisiranje učil in avdio-vizualnih sredstev) in druge tovrstne storitve;
4. tehnične dejavnosti, v katere spadajo varovanje, vzdrževanje in čiščenje objektov, opreme in
naprav, ki so namenjeni dejavnosti zavoda;
5. investicijske dejavnosti, v katere spada investicijsko vzdrževanje, opremljanje, vodenje
skupnih projektov, povezanih s skupnimi programi in osnovnimi sredstvi ter druge naloge, ki
se nanašajo na stvarno premoženje, ki ga zavod uporablja;
6. komercialne dejavnosti, v katere spadajo nabava (javno naročanje) blaga, skladiščenje in
trženje izdelkov ter storitev zavoda; založniške in promocijske dejavnosti zavoda;
7. ostale skupne naloge zavoda.
(2) Direktor zavoda lahko določi, da se v okviru skupnih dejavnosti opravljajo tudi druge naloge
oziroma storitve s področja dejavnosti zavoda oziroma da se opravljanje določenih nalog iz
prejšnjega odstavka organizira v okviru posamezne organizacijske enote.
(3) Na ravni zavoda ali znotraj organizacijske enote se lahko v skladu s sklepom sveta zavoda
oblikuje razvojna enota za opravljanje dejavnosti s področja raziskovanja in razvoja.
(4) Skupne dejavnosti zavoda vodi direktor zavoda, ki lahko za organiziranje in koordiniranje dela
teh dejavnosti in pomoč pri njihovem vodenju pooblasti strokovnega delavca, upoštevajoč
predpisane normative za zasedbo delovnih mest.
Č – Organi zavoda in organizacijskih enot

10. člen
(vodenje zavoda in organizacijske enote)
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda, direktor zavoda pa je poslovodni organ.
(2) OE OŠ in vrtec ter OE SŠ in dom vodita ravnatelja. OE ZE vodi vodja enote.

11. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
 svet zavoda,
 direktor zavoda,
 kolegij zavoda.

12. člen
(drugi organi zavoda)
V zavodu se organi, ki niso natančneje opredeljeni s tem sklepom, oblikujejo v skladu s predpisi
in internimi akti zavoda.

13. člen
(organi organizacijskih enot)
(1) Organi OE OŠ in vrtec so:
1. ravnatelj,
2. pomočnik ravnatelja,
3. vzgojiteljski zbor,
4. učiteljski zbor,
5. programski učiteljski zbor,
6. oddelčni učiteljski zbor,
7. razrednik,
8. strokovni aktivi učiteljev,
9. strokovni aktivi vzgojiteljev,
10. svet staršev.
(2) Organi OE SŠ in dom so:
1. ravnatelj,
2. pomočnik ravnatelja,
3. vzgojiteljski zbor,
4. učiteljski zbor,
5. programski učiteljski zbori srednje šole,
6. oddelčni učiteljski zbor,
7. oddelčni vzgojiteljski zbor v domu,
8. strokovni aktivi,
9. razrednik,
10. svet staršev.
(3) Organi OE ZE so:
 vodja,
 strokovni svet,
 strokovni timi.
1. Svet zavoda

14. člen
(sestava sveta zavoda)
Svet zavoda ima 14 članov, in sicer:
 3 predstavnike ustanoviteljice,
 5 predstavnikov zaposlenih,
 4 predstavnike staršev otrok in mladostnikov ter
 2 predstavnika dijakov.

15. člen
(imenovanje predstavnikov ustanoviteljice)
(1) Dva predstavnika ustanoviteljice imenuje vlada, enega pa imenuje Mestna občina Ljubljana.
(2) Predstavnika ustanoviteljice, ki ju imenuje vlada, se izbere na podlagi javnega poziva, ki ga
pripravi in izvede ministrstvo, pristojno za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Kot prednostni kriterij za izbiro kandidatov se v
javnem pozivu, ki ga ministrstvo objavi na svoji spletni strani, določi, da sta kandidata
strokovnjaka s področja javne službe, ki jo izvaja zavod, oziroma upravljanja javnih zavodov.
Kandidata za predstavnika ustanoviteljice, ki ju v svet zavoda imenuje vlada, sta lahko člana v
največ treh organih nadzora oziroma upravljanja pravnih oseb, v katerih vlogo ustanovitelja
izvršuje vlada. Če je kandidat za predstavnika ustanoviteljic javni uslužbenec, zaposlen v
državnem organu, je lahko član v največ dveh organih nadzora pravnih oseb, v katerih vlogo
ustanovitelja izvršuje vlada. Podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, se določijo v
javnem pozivu. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje
iz javnega poziva, in je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje sveta zavoda, predlaga
ministrstvo vladi, brez ponovljenega javnega poziva, v imenovanje kandidate, ki izpolnjujejo
pogoje iz javnega poziva.

16. člen
(odgovornost članov sveta zavoda)
(1) Član sveta zavoda svoje naloge opravlja s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za
odgovornost člana sveta zavoda se uporabljajo splošna pravila o kazenski in civilni odgovornosti.
Pred imenovanjem v svet zavoda kandidata, ki ju imenuje vlada, podpišeta izjavo o seznanitvi z
navedeno odgovornostjo.
(2) Ministrstvo zagotovi članoma sveta zavoda, ki ju imenuje vlada, vsaj enkrat letno
usposabljanje v obliki posredovanja gradiva o zakonodaji s področja javne službe, ki jo zavod
opravlja, in o sistemu upravljanja ter financiranja javnih zavodov. Gradivo ministrstvo objavi tudi
na svoji spletni strani. Ministrstvo obvešča člana sveta zavoda, ki ju imenuje vlada, o aktualnih
temah z objavami na svoji spletni strani.
(3) Člana sveta zavoda, ki ju imenuje vlada, obveščata ministrstvo o sklicih sej sveta zavoda in
dnevnem redu. Ministrstvo zagotovi članoma sveta zavoda, ki ju imenuje vlada, če to zahtevata,
ustrezno strokovno pomoč pri pripravi na sejo sveta zavoda.
(4) Člana sveta zavoda, ki ju imenuje vlada, obveščata ministrstvo o sprejetih sklepih na sejah
sveta zavoda tako, da v roku osmih delovnih dni po prejemu potrjenega zapisnika seje le-tega
posredujeta ministrstvu v vednost.
(5) Za namen izvajanja tretjega in četrtega odstavka tega člena člana sveta zavoda, ki ju imenuje
vlada, izmed sebe določita kontaktno osebo za sodelovanje z ministrstvom in o tem obvestita
ministrstvo.

17. člen
(redne volitve predstavnikov zaposlenih, staršev in dijakov)
(1) Zaposleni v zavodu in dijaki volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši otrok in
mladostnikov pa na svetu staršev.
(2) Pravico voliti in biti izvoljen v svet zavoda (aktivno in pasivno volilno pravico) kot predstavnik
zaposlenih imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja zavoda, ravnatelja OE OŠ in vrtec,
pomočnika ravnatelja in vodje OE ZE.
(3) Predstavniki delavcev se volijo iz naslednjih volilnih enot: volilna enota osnovna šola in vrtec,
volilna enota srednja šola in dom, volilna enota zdravstvene enote, volilna enota administrativnoračunovodskih,
tehničnih delavcev zavoda in ostalih delavcev, ki niso strokovni delavci zavoda.
Vsaka volilna enota izvoli po enega predstavnika delavcev razen volilne enote osnovna šola in
vrtec, ki izvoli dva predstavnika delavcev. Delavci zavoda izvršujejo svojo volilno pravico v
organizacijski enoti oziroma volilni enoti, v katero so v skladu z aktom o notranji sistemizaciji
delovnih mest razporejeni. Če opravljajo delo v več organizacijskih enotah oziroma volilnih
enotah, izvršujejo svojo volilno pravico v tisti volilni enoti, v kateri opravljajo pretežni del svojega
dela. Če pretežnosti dela ni mogoče določiti, se delavec sam odloči, v kateri volilni enoti bo izvršil
svojo volilno pravico tako, da o tem poda pisno odločitev v roku, ki ga določi svet zavoda ob
razpisu volitev, in svoje odločitve ne more spreminjati do volitev v svet zavoda novega sklica.
(4) Svet staršev voli štiri predstavnike staršev otrok in mladostnikov v svet zavoda. Kandidate
lahko predlagajo starši neposredno na roditeljskih sestankih oddelčnih skupnosti ali prek svojih
predstavnikov v svetu staršev. Predstavniki staršev se volijo iz naslednjih volilnih enot: volilna
enota vrtca, volilna enota osnovne šole, volilna enota srednje šole in volilna enota doma. Vsaka
volilna enota izvoli enega predstavnika staršev. Vsak starš je lahko predstavnik staršev le v eni
volilni enoti.
(5) Predstavnika dijakov volijo vsi dijaki, vpisani v zavod v šolskem letu, v katerem se izvaja volilni
postopek, na neposrednih in tajnih volitvah z enotne liste kandidatov, ki jih neposredno predlagajo
dijaki in jo sestavi odbor dijaške skupnosti. Za člana sveta zavoda sta izvoljena tista dva
kandidata, ki sta dobila največ glasov.
(6) Svet zavoda tekočega sklica sprejme sklep o razpisu volitev v svet zavoda in v njem določi
roke za izvedbo posameznih aktivnosti oziroma imenovanj ter imenuje volilno komisijo.
(7) Predsednik sveta zavoda najkasneje 90 dni pred iztekom mandata pozove pristojne organe
oziroma volilno telo, da imenujejo oziroma izvolijo svoje predstavnike v svet zavoda.
(8) Kandidate predstavnike zaposlenih v svetu zavoda lahko predlagajo učiteljski zbor,
vzgojiteljski zbor, zbor delavcev, sindikat ali najmanj 10 % vseh zaposlenih – volilnih
upravičencev. Predlagatelji predložijo pisni predlog kandidatov s pisnim soglasjem predlaganih
kandidatov h kandidaturi in s podpisom predlagateljev.
(9) Volitve predstavnikov v svet zavoda so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih
upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov.
(10) Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se volitve
ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo večino glasov.
(11) Če imata dva ali več kandidatov enako število glasov, se med njimi izbere kandidata z
žrebom. Žrebanje izvede volilna komisija, ki določi način žrebanja in ugotovi izid.
(12) Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opravljenih volitvah pripravi poročilo in ga
predloži predsedniku sveta zavoda tekočega sklica ter direktorju zavoda.
(13) Volitve se podrobneje uredijo s splošnim aktom zavoda. Splošni akt sprejme svet zavoda po
predhodnem mnenju vseh skupin, ki volijo svoje predstavnike v svet zavoda (zaposlenih, staršev
in dijakov).
(14) Če svet zavoda dejanj, ki so potrebna za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda,
ne opravi najkasneje v rokih, določenih s tem sklepom, ta dejanja v sedmih dneh po poteku roka
opravi direktor zavoda.

18. člen
(konstituiranje sveta zavoda)
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda v 30 dneh od izpolnitve pogojev
za konstituiranje sveta zavoda. Člani sveta zavoda na konstitutivni seji med seboj izvolijo
predsednika in njegovega namestnika.
(2) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta
zavoda in se je iztekel mandat sveta prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem
konstituiranja, ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta,
ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče
tekoči mandat sveta zavoda.

19. člen
(predčasno prenehanje mandata članom sveta zavoda)
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe mandata sveta, če:
 je imenovan na funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda,
 odstopi,
 izgubi status, v katerem je izvoljen,
 je razrešen ali
 mu preneha delovno razmerje v zavodu.
(2) Članom sveta zavoda, katerih mandat je vezan na status, preneha mandat s prenehanjem
statusa, in sicer: dijaku, ko mu preneha status dijaka v zavodu, predstavniku staršev pa, ko
preneha status otroka ali mladostnika v zavodu njegovemu otroku ali varovancu.
(3) Svet zavoda na podlagi obvestila organa, pristojnega za imenovanje, da je imenovani član
razrešen, pisne odstopne izjave člana oziroma poročila volilne komisije o izidu glasovanja o
razrešitvi ali na podlagi ugotovitve dejstev iz prve, tretje ali pete alineje prvega odstavka tega
člena sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana v svetu zavoda in o dnevu
prenehanja.

20. člen
(postopek imenovanja oziroma volitev nadomestnih članov sveta zavoda)
(1) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta zavoda prenehal mandat, v osmih dneh razpiše
nadomestne volitve, če preneha mandat predstavniku zaposlenih. Če preneha mandat drugemu
predstavniku, direktor zavoda takoj o tem obvesti in pozove organe oziroma volilno telo, pristojno
za izvolitev oziroma imenovanje, da v 30 dneh izpeljejo postopek imenovanja oziroma izvolitve
nadomestnega člana.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadomestnih volitev ni treba izvesti, če je prenehal mandat manj
kot tretjini članov sveta zavoda in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
(3) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa, ki se nanašajo na redne
volitve.

21. člen
(postopek razrešitve članov sveta zavoda)
(1) Zaposleni, starši in dijaki lahko predčasno razrešijo svoje predstavnike v svetu zavoda, če
njihov predstavnik pri opravljanju svoje funkcije krši predpise ali ne izpolnjuje obveznosti člana
sveta zavoda.
(2) Predstavnike ustanoviteljice lahko razrešijo organi, ki so jih imenovali, v skladu s pravili o
imenovanjih in razrešitvah njihovih predstavnikov.
(3) Postopek razrešitve predstavnikov zaposlenih, staršev in dijakov se začne, ko svet zavoda
dobi pisni predlog za razrešitev posameznega člana določenega volilnega telesa ali pa vseh
njihovih predstavnikov v svetu zavoda, ki ga s podpisom podpira vsaj 10 % vseh volilnih
upravičencev določenega volilnega telesa.
(4) O razlogih za razrešitev mora biti član sveta zavoda seznanjen pred začetkom postopka
razrešitve in imeti možnost izjasnitve. Če član sveta zavoda, katerega razrešitev se predlaga,
odstopi najkasneje do začetka glasovanja o razrešitvi, se izpelje le postopek volitev
nadomestnega člana.
(5) Predlagatelji za razrešitev člana sveta zavoda morajo sočasno predlagati vsaj enega
kandidata za nadomestnega člana. Glasovanje o razrešitvi in glasovanje o volitvah
nadomestnega člana se skliče na isti dan. Volitve nadomestnega člana se izvedejo takoj po tem,
ko volilna komisija ugotovi, da je prejšnji član razrešen s potrebno večino glasov. Član sveta
zavoda je razrešen, če je za razrešitev glasovala večina veljavnih oddanih glasov, v nasprotnem
primeru član sveta zavoda nadaljuje z mandatom. Za postopek razrešitve se smiselno uporabljajo
določbe, ki določajo pravila volitev članov sveta zavoda.
(6) Razrešenemu članu sveta zavoda preneha mandat, nadomestnemu članu pa prične teči z
dnem, ko svet zavoda potrdi poročilo volilne komisije o volilnem izidu za razrešitev in za izvolitev
nadomestnega člana.

22. člen
(pravila odločanja sveta zavoda)
(1) Svet zavoda sprejema odločitve na način, po postopku ter v rokih, določenih s predpisi.
(2) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Odločitve sprejema
z večino glasov vseh članov. Svet zavoda praviloma glasuje javno, tajno pa glasuje o zadevah,
za katere tako določa poslovnik sveta zavoda, in o posameznih zadevah, za katere se tak način
glasovanja določi na posamezni seji sveta zavoda.
(3) Sejo sveta zavoda praviloma sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov
namestnik (v nadaljnjem besedilu: sklicatelj seje). Predlog za sklic seje oziroma dnevni red seje
lahko poda vsak član sveta in drugi organi zavoda, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.
O pobudi odloča sklicatelj seje in o odločitvi obvesti pobudnika.
(4) Predsednik sveta zavoda skliče sejo praviloma v 30 dneh po prejemu predloga oziroma
pobude za sklic seje oziroma v najkrajšem možnem času, kadar odloča o zadevah, za katere
predpisi določajo krajše roke.
(5) Če sklicatelj seje ne skliče seje v skladu s prejšnjim odstavkom, jo lahko skliče član sveta, če
s sklicem seje soglaša več kot polovica članov sveta, ali direktor zavoda.
(6) Če predsednik sveta zavoda ne more voditi seje zaradi odsotnosti ali iz drugih razlogov, jo
vodi namestnik predsednika sveta. Če niti namestnik ne more voditi seje, člani sveta na začetku
seje odločijo, kateri izmed članov sveta jo vodi.
(7) Kadar svet zavoda odloča kot drugostopenjski organ, odloči pred pričetkom obravnave zadeve
na zahtevo člana, predsednika sveta ali druge osebe o izločitvi člana, ki je v isti zadevi sam ali v
organu zavoda odločal na prvi stopnji ali če obstajajo druge okoliščine, ki utemeljeno vzbujajo
dvom o nepristranskosti člana sveta v zadevi. Zoper to odločitev sveta zavoda ni pritožbe.
(8) Na razloge za izločitev mora paziti in je odgovoren vsak član sveta zavoda sam. Zahtevo za
izločitev in razloge za njo mora član ali predsednik sveta oziroma druga oseba iz prejšnjega
odstavka podati v pisni obliki ali pa na zapisnik nemudoma, ko izve za razloge, najkasneje pa do
začetka seje, na kateri se obravnava zadeve. Zahteva za izločitev mora vsebovati navedbo in
obrazložitev okoliščin, zaradi katerih se zahteva izločitev člana.
(9) Če je član sveta zavoda kandidat za direktorja zavoda, ravnatelja OE OŠ in vrtec, ravnatelja
OE SŠ in dom ali vodja OE ZE oziroma če namerava kandidirati za direktorja zavoda, ravnatelja
OE OŠ in vrtec, ravnatelja OE SŠ in dom ali vodja OE ZE, se mora izločiti iz celotnega postopka
imenovanja direktorja zavoda, ravnatelja OE OŠ in vrtec, ravnatelja OE OŠ in dom ali vodja OE
ZE. Pri glasovanju sveta zavoda o imenovanju na delovni mesti direktorja zavoda, ravnatelja OE
OŠ in vrtec ali ravnatelja OE SŠ in dom in pri glasovanju o mnenju direktorju zavoda glede
imenovanja vodje OE ZE se izid glasovanja ugotavlja glede na število članov, ki imajo pravico
glasovati, brez člana sveta zavoda, ki je kandidat v tem postopku. Član sveta zavoda, ki se odloči
kandidirati za direktorja zavoda, ravnatelja OE OŠ in vrtec, ravnatelja OE SŠ in dom ali vodja OE
ZE, se mora iz celotnega postopka imenovanja izločiti takoj po sprejetju odločitve tako, da poda
pisno izjavo, da se namerava prijaviti na razpis. Če se član sveta ne izloči v skladu s tem
odstavkom, ga izloči predsednik sveta zavoda takoj, ko izve, da namerava član sveta kandidirati
v tem postopku. Člana sveta zavoda, ki je kandidat za direktorja zavoda, ravnatelja OE OŠ in
vrtec, ravnatelja OE SŠ in dom ali vodja OE ZE, se v postopku imenovanja na eno od teh delovnih
mest obravnava enako kot vse druge kandidate, ki se prijavijo na razpis za direktorja zavoda,
ravnatelja OE OŠ in vrtec, ravnatelja OE SŠ in dom ali vodja OE ZE.

23. člen
(izvajanje pristojnosti in nalog na daljavo)
(1) Zavod zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje pristojnosti in nalog sveta zavoda na daljavo za
primere, ko svet zavoda zaradi naravnih ali drugih nesreč, ko se taka nesreča pričakuje ali ko so
podane druge izjemne okoliščine, ko je ali bi lahko bilo zaradi fizične prisotnosti na sejah sveta
zavoda ogroženo življenje in zdravje članov sveta ali drugih deležnikov, ki pri tem delu sodelujejo.
(2) Svet zavoda lahko s poslovnikom uredi način prilagoditve izvajanja sej sveta zavoda in način
glasovanja na daljavo (preko video konferenc in podobno), upoštevajoč predpisana pravila in
postopek obravnave posameznih vrst zadev ter splošna načela, ki veljajo za odločanje sveta
zavoda.
(3) Pri izvedbi seje sveta zavoda na daljavo:
1. je potrebno pred nameravanim sklicem seje na daljavo preveriti, ali imajo vsi člani sveta
ustrezne tehnične pogoje za sodelovanje na zasedanju sveta na daljavo;
2. morajo biti člani sveta pravočasno obveščeni o izvedbi seje na daljavo in prejeti ustrezna
gradiva ter informacije v zvezi z dnevnim redom;
3. je članom sveta zavoda potrebno zagotoviti ustrezna navodila in tehnično podporo oziroma
pomoč pri sodelovanju na seji sveta zavoda na daljavo;
4. je potrebno zasedanje prekiniti oziroma ga odložiti, če pride do tehničnih ali drugačnih težav,
ki ovirajo sodelovanje člana sveta pri zasedanju, in ga nadaljevati, ko se vzpostavijo ustrezni
pogoji za sodelovanje člana sveta pri zasedanju;
5. je potrebno članom sveta omogočiti sodelovanje pri obravnavi posameznih vprašanj;
6. je v primeru odločitve sveta o tajnem glasovanju o posamezni zadevi potrebno članom sveta
zagotoviti tehnične možnosti za izvedbo tajnosti glasovanja tako, da se prepreči seznanitev
drugih z izraženo voljo glasovalca;
7. je potrebno drugim osebam, vabljenim na zasedanje, zagotoviti enake pogoje za udeležbo
na daljavo, kot veljajo za člane sveta zavoda.

24. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. imenuje in razrešuje direktorja zavoda in ravnatelja OE OŠ in vrtec ter OE SŠ in dom,
2. daje mnenje direktorju zavoda glede imenovanja vodje OE ZE,
3. sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt in finančni načrt ter letno poročilo o
njegovi uresničitvi,
4. sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
5. odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
6. obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
7. odloča kot drugostopenjski organ o pritožbah zoper odločitve direktorja zavoda, če z zakonom
ni določeno drugače,
8. odloča kot drugostopenjski organ o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, če z zakonom ni določeno drugače,
9. kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca oziroma dijaka, če
ni z zakonom določeno drugače,
10. obravnava zadeve, ki mu jih predložijo učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, strokovni svet OE
ZE, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikati zaposlenih, svet staršev, skupnost dijakov in
drugi organi,
11. sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih
storitev zavoda,
12. opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
2. Direktor zavoda

25. člen
(pristojnosti direktorja zavoda)
(1) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
1. zastopa in predstavlja zavod,
2. imenuje vodjo OE ZE,
3. zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela zavoda in njegovih organov,
4. zagotavlja in ugotavlja kakovost s samoevalvacijo zavoda,
5. predlaga letni delovni načrt, finančni načrt, razvojni program dela, letno poročilo o delu in
samoevalvaciji zavoda,
6. razporeja sredstva za plače, materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje in
posodabljanje izobraževalnega procesa v zavodu,
7. predlaga nadstandarde storitve izobraževalnih programov,
8. določa pravila v zvezi z uporabo in hrambo pečatov zavoda in organizacijskih enot,
9. določa ukrepe za varovanje osebnih podatkov in pooblasti delavce za zbiranje in uporabo teh
podatkov,
10. zagotavlja varnost in zdravje pri delu,
11. vodi kolegij in delo skupnih dejavnosti zavoda,
12. določa sistemizacijo delovnih mest v zavodu,
13. določa plače delavcev zavoda,
14. sklepa pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu,
15. skrbi za dopolnjevanje delovne obveznosti strokovnih delavcev v šolah in v zavodu,
16. skrbi za strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje oziroma usposabljanje delavcev skupnih
dejavnosti zavoda,
17. zagotavlja uresničevanje pravic udeležencev izobraževanja v zavodu,
18. spremlja delo skupnosti dijakov,
19. organizira mentorstvo za pripravnike v skupnih dejavnostih zavoda,
20. predlaga napredovanje strokovnih delavcev skupnih dejavnosti zavoda v nazive,
21. odloča o napredovanju delavcev zavoda v plačne razrede,
22. odloča o kršitvah delovnih obveznosti delavcev zavoda in o njihovi odškodninski odgovornosti
in
23. opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in predpisi.
(2) Direktor zavoda za nadomeščanje v času odsotnosti ali za opravljanje določenih nalog iz svoje
pristojnosti pisno pooblasti strokovnega delavca zavoda.
3. Kolegij
26. člen
(kolegij zavoda)
(1) V zavodu se za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela in zdravstvenega dela, vodenja in
poslovanja oblikuje kolegij. Sestavljajo ga direktor zavoda, ravnatelja OE OŠ in vrtec ter OE SŠ
in dom ter vodja OE ZE. Pri delu kolegija lahko sodelujejo tudi drugi delavci zavoda, ki jih določi
direktor zavoda. Kolegij vodi direktor zavoda.
(2) Kolegij opravlja naslednje naloge:
1. zagotavlja enoten vzgojno-izobraževalni in zdravstveno-rehabilitacijski proces ter usklajeno
delo organizacijskih enot zavoda,
2. predlaga program razvoja zavoda in smernice za letni delovni načrt posameznih
organizacijskih enot in zavoda,
3. usklajuje predloge nadstandardnih programov organizacijskih enot,
4. usklajuje sistemizacijo delovnih mest zavoda,
5. usklajuje kadrovske potrebe organizacijskih enot in zavoda,
6. koordinira delo šolske svetovalne službe, knjižnic in skupnih dejavnosti,
7. usklajuje predloge dodatnih nalog skupnih dejavnosti,
8. usklajuje poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev
in drugih dejavnosti zavoda v skladu s tem sklepom,
9. usklajuje strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev zavoda,
10. usklajuje razvojne programe in druge dejavnosti zavoda,
11. oblikuje predlog za razporeditev sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in
posodabljanje izobraževalnega procesa in
12. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in internimi akti zavoda.
4. Pristojnosti organov organizacijskih enot

27. člen
(pristojnosti ravnateljev)
(1) Ravnatelja opravljata funkcijo pedagoškega vodje OE OŠ in vrtca ter OE SŠ in dom.
(2) Ravnatelj opravlja naslednje naloge.
1. predstavlja OE OŠ in vrtec oziroma OE SŠ in dom v okviru dejavnosti, ki jo izvaja ta
organizacijska enota,
2. zagotavlja zakonitost dela OE v okviru svojih pooblastil,
3. organizira, načrtuje in vodi strokovno delo OE ter je odgovoren zanj,
4. za svojo OE predlaga letni delovni načrt, razvojni program, letno poročilo o delu in
samoevalvaciji,
5. odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, in razvojnega programa svoje OE,
6. skrbi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo,
7. določa delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pečatov OE,
8. odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev in uporabo stvarnega premoženja v svoji
OE,
9. vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
10. prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu delu strokovnih delavcev, spremlja njihovo delo in jim
svetuje,
11. oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov,
12. spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno izobraževanje
in izpopolnjevanje,
13. predlaga napredovanje strokovnih delavcev svoje OE v nazive,
14. pripravlja sistemizacijo delovnih mest v svoji OE,
15. predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu za potrebe OE,
16. predlaga uvedbo postopkov ugotavljanja kršitev delovnih obveznosti za delavce svoje OE
oziroma njihove odškodninske odgovornosti,
17. predlaga napredovanje delavcev OE v plačne razrede,
18. skrbi za varnost in zdravje pri delu v skladu s predpisi in ukrepi zavoda,
19. skrbi za sodelovanje s starši,
20. spodbuja in spremlja delo otrok in mladostnikov v zavodu,
21. skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in mladostnikov v zavodu,
22. podpisuje javne listine, ki se nanašajo na izobraževalne programe, ki se izvajajo v OE, in
23. opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
(2) Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, če so za to izpolnjeni pogoji v skladu z normativi.
(3) Ravnatelj za nadomeščanje v času odsotnosti ali za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti pisno pooblasti pomočnika ravnatelja oziroma strokovnega delavca znotraj svoje OE.

28. člen
(svet staršev)
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v OE OŠ in vrtec in v OE SŠ in dom
oblikujeta sveta staršev, ki sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika,
ki ga starši praviloma izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta. Starši lahko
izvolijo tudi namestnika člana sveta staršev, ki ga nadomešča v svetu staršev. Članom sveta
staršev preneha mandat v svetu staršev s prenehanjem vključitve otroka v vrtec ali šolo, če sam
odstopi ali če ga starši oddelka, ki so ga izvolili, predčasno razrešijo v skladu s tem sklepom.
(2) Svet staršev:
1. predlaga nadstandardne programe,
2. daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
3. sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri
pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
4. daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
5. razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
6. obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
7. voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,
8. lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno
okolje,
9. v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
10. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(3) Prvi sklic sveta staršev opravita ravnatelja OE OŠ in vrtec oziroma OE SŠ in dom.
(4) Način izvrševanja zakonskih pristojnosti sveta staršev se lahko podrobneje uredi v poslovniku
sveta staršev.

29. člen
(vodja OE ZE)
Vodja Zdravstvene enote vodi strokovno delo te organizacijske enote in opravlja naslednje
naloge:
1. vodi in organizira delo ter odgovarja za strokovno delo Zdravstvene enote,
2. strokovno sodeluje s specialisti drugih strok,
3. pripravlja predlog letnega delovnega načrta in razvojni program Zdravstvene enote,
4. pripravlja predlog programa in poročila o delu zdravstvene enote,
5. predlaga napredovanje delavcev Zdravstvene enote v plačne razrede,
6. skrbi za realizacijo predpisanega programa o izvajanju zdravstvenih storitev, sklenjenega v
pogodbi med ZZZS in zavodom,
7. odgovarja za mesečno in letno točkovno realizacijo plana zdravstvenih storitev,
8. sodeluje v raziskovalnemu delu,
9. opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
5. Skupnost dijakov

30. člen
(skupnost dijakov)
(1) Dijaki se lahko organizirajo v skupnost dijakov, ki jo sestavljajo dijaki vseh oddelčnih skupnosti
zavoda.
(2) Skupnost dijakov vodi odbor skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih
skupnosti. Odbor skupnosti je pristojen za organiziranje in vodenje sestankov skupnosti dijakov
ter predstavljanje oziroma izvajanje sklepov, ki jih sprejme skupnost dijakov. Predsednika odbora
skupnosti izvolijo člani odbora skupnosti med seboj.
(3) Skupnost dijakov ima naslednje pristojnosti:
– voli svoje predstavnike v svet zavoda,
– daje mnenja in predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in drugimi zadevami, ki se
nanašajo na položaj, pravice in dolžnosti dijakov,
– določi svoje predstavnike, ki sodelujejo na svetu zavoda pri obravnavi zadev, ki se nanašajo
na položaj dijakov ali ki jih skupnost dijakov predloži v obravnavo,
– opravlja druge naloge, določene z internimi akti zavoda, v skladu s predpisi.
6. Način odločanja kolektivnih organov zavoda

31. člen
(način odločanja kolektivnih organov zavoda)
(1) Kolektivni organi zavoda delujejo in odločajo na način ter po postopku, določenem s predpisi,
tem sklepom in poslovnikom organa.
(2) Konstitutivno sejo kolektivnega organa zavoda skliče direktor zavoda, če s tem sklepom
oziroma z zakonom ni določeno drugače, organa OE OŠ in vrtca ter OE SŠ in dom ravnatelj,
organa OE ZE pa vodja enote, in sicer najkasneje v sedmih dneh po izvolitvi oziroma imenovanju
večine članov organa. Konstitutivno sejo vodi, do imenovanja predsednika oziroma vodje organa,
direktor zavoda, ravnatelj oziroma vodja enote.
(3) Predlog za sklic seje in dnevni red seje lahko poda vsak član kolektivnega organa in drugi
organi zavoda, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes. O pobudi odloča sklicatelj seje in
o odločitvi obvesti pobudnika.
(4) Za vprašanja delovanja in odločanja kolektivnega organa, ki niso posebej urejena v predpisih,
s tem sklepom ter s poslovnikom organa, se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovanje
sveta zavoda.
Č – Premoženje in financiranje

32. člen
(premoženje zavoda)
Zavod uporablja stvarno nepremično in premično premoženje ter finančna sredstva v obsegu in
vrednosti, kot ga je izkazal v letnem poročilu na dan 31. decembra 2022.

33. člen
(uporaba in upravljanje s stvarnim premoženjem)
(1) Zavod s stvarnim premoženjem ustanovitelja, ki ga ima v uporabi oziroma v upravljanju, ravna
s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim
premoženjem države.
(2) Stvarno premoženje, ki ga zavod pridobi iz drugih virov, je last ustanovitelja.
(3) Zavod lahko daje v uporabo oziroma najem stvarno premoženje v času, ko ga sam ne
potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim
premoženjem države.
(4) Zavod najema stvarno premoženje za izvajanje svoje dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje s stvarnim premoženjem države, in navodili ministrstva.
(5) Zavod vodi evidenco nepremičnega premoženja iz tega člena v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje s stvarnim premoženjem države, in obvešča ministrstvo in druge pristojne organe o
stanju oziroma spremembah v zvezi z nepremičnim premoženjem ter jim predloži vse listine in
druga dokazila, ki se nanašajo na upravljanje oziroma uporabo, zlasti pa o pravnih poslih iz
tretjega in četrtega odstavka tega člena. Premično stvarno premoženje iz tega člena se ločeno
evidentira v okviru evidence osnovnih sredstev zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu in se
ob koncu poslovnega leta uskladi z ustanoviteljem v skladu s predpisi o računovodstvu.

34. člen
(financiranje zavoda)
(1) Dejavnosti zavoda se financirajo iz državnega proračuna, s prodajo storitev in blaga na trgu,
prispevkov otrok in mladostnikov v zavodu in drugih, ki se izobražujejo v zavodu, iz donacij in
drugih virov.
(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe, določene s tem sklepom,
v skladu s predpisi in v obsegu, določenem z akti ministrstva.
(3) Zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi
finančnimi predpisi.
(4) Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če z njenim izvajanjem zagotavlja
najmanj pokritje vseh odhodkov, povezanih s to dejavnostjo.

35. člen
(poraba presežka in kritje primanjkljaja)
(1) Način kritja presežka odhodkov nad prihodki oziroma porabe presežka prihodkov nad odhodki
zavod določi v svojem letnem finančnem načrtu, h kateremu si mora pridobiti soglasje v skladu s
predpisi.
(2) Pri odločanju o kritju presežka odhodkov nad prihodki oziroma porabi presežka prihodkov nad
odhodki se upošteva zakon, ki ureja javne finance, zakon, ki ureja fiskalno pravilo, in drugi
predpisi.

36. člen
(način porabe presežkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z
opravljanjem vzgojno-izobraževalne oziroma druge dejavnosti v skladu s tem sklepom, zavod
uporablja za namen, določen v aktih poslovanja zavoda, v skladu s predpisi.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, pridobljen iz pravnih poslov iz 33. člena tega sklepa, zavod
uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega
premoženja ter razvoj v skladu z letnim delovnim načrtom oziroma razvojnim programom zavoda
in predpisi.

37. člen
(razpolaganje s sredstvi)
Zavod lahko razpolaga s finančnimi sredstvi, ki jih pridobi za izvajanje javne službe, s prodajo
blaga in storitev na trgu, z darili, z donacijami in iz drugih virov, glede na namen, za katerega so
bila pridobljena v skladu s tem sklepom in predpisi oziroma v skladu z voljo darovalca oziroma
donatorja, vendar v okviru dejavnosti zavoda.

38. člen
(obseg odgovornosti zavoda)
(1) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi razpolaga, ne
glede na njihov vir.
(2) Za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz tržne dejavnosti, zavod odgovarja s finančnimi sredstvi,
pridobljenimi iz te dejavnosti.

39. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki se nanašajo na izvajanje javne službe, do
višine sredstev, ki jih v skladu z zakonom zagotavlja zavodu za izvajanje javne službe, določene
s tem sklepom.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja kot
tržno dejavnost.

40. člen
(pooblastila v pravnem prometu)
(1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, določenih s tem sklepom.
(2) Zavod mora pred sklenitvijo pravnega posla o brezplačni pridobitvi stvarnega premoženja
pridobiti soglasje ministrstva, v skladu s predpisi.

41. člen
(vodenje računovodskih evidenc in poslovne dokumentacije)
(1) Zavod vodi poslovne knjige in izdela letna poročila ter druga finančna poročila v skladu s
predpisi o računovodstvu in finančnem poslovanju pravnih oseb javnega prava in navodili
pristojnih organov ustanovitelja.
(2) Zavod posluje preko podračuna enotnega zakladniškega računa države, ki je odprt pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.
(3) Zavod pripravi letna poročila o izvajanju dejavnosti v skladu s predpisi oziroma izvršilnimi akti
pristojnih organov in jih predloži pristojnim organom ustanovitelja.
D – Javnost dela, poslovna skrivnost in osebni podatki

42. člen
(javnost dela)
(1) Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti
direktor zavoda. Javnost dela se zagotavlja tudi s poročili dijakom in staršem. O svojem delu
zavod poroča staršem preko sveta staršev najmanj dvakrat letno.
(2) Novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo vzgojno-izobraževalnemu delu
zavoda oziroma na sejah in drugih oblikah strokovnega dela organov zavoda, po predhodni
odobritvi direktorja zavoda.
(3) Če javnost v skladu s predpisi ni izrecno izključena, lahko direktor zavoda odobri prisotnost
javnosti ob upoštevanju predpisov o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkov ter
integritete mladoletnih oseb.

43. člen
(varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov)
(1) Direktor zavoda in drugi delavci ter člani organov zavoda morajo varovati listine in podatke,
do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni, in so določeni za poslovno skrivnost oziroma
vsebujejo osebne podatke, v skladu s predpisi.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju
delovnega razmerja ali članstva v organu.
(3) Za poslovno skrivnost se štejejo podatki in dokumenti, ki:
 so z zakonom in drugimi predpisi določeni kot poslovna skrivnost,
 jih pristojni organ zavoda določi kot poslovno skrivnost v skladu s predpisi,
 jih kot poslovno skrivnost zavodu pošlje oziroma sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
(4) Dokumente, ki vsebujejo informacijo javnega značaja, posreduje prosilcu v skladu s predpisi
direktor zavoda ali oseba, ki jo za to pooblasti.
E – Prehodne in končne določbe

44. člen
(tekoči mandati organov zavoda)
Mandati organov zavoda se nadaljujejo do njihovega izteka.

45. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana« « št. 01403-161/2008/5
z dne 28. oktobra 2008, št. 01403-51/2010/4 z dne 27. julija 2010 in št. 01403-33/2023/4 z dne
21. marca 2023.

46. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na Vladi Republike Slovenije.
Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka
Prejmejo:
‒ Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
‒ Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
‒ Ministrstvo za finance
‒ Ministrstvo za javno upravo
‒ Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
‒ Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Priloga
Druge dejavnosti zavoda so:
C 16.240 – proizvodnja lesene embalaže,
C 16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
C 18.120 – drugo tiskanje,
C 18.130 – priprava za tisk in objavo,
C 18.140 – knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
C 18.200 – razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
C 25.990 – proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov,
I 56.290 – druga oskrba z jedmi,
J 58.110 – izdajanje knjig,
J 58.130 – izdajanje časopisov,
J 58.140 – izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 – drugo založništvo,
J 62.020 – svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 – upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
L 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
M 74.300 – prevajanje in tolmačenje,
N 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N 82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
G 47.610 – trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
G 47.621 – trgovina na drobno s časopisi in revijami,
R 90.030 – umetniško ustvarjanje,
R 91.011 – dejavnost knjižnic,
R 91.012 – dejavnost arhivov,
R 93.190 – druge športne dejavnosti,
R 93.110 – obratovanje športnih objektov,
S 95.240 – popravila pohištva,
S 95.290 – popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov,
S 96.010 – dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Dostopnost