+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

PUBLIKACIJA 2022/2023

 

VRTEC

 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

 

Izvajamo prilagojeni program za predšolske gluhe in naglušne otroke ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami (skupine sovice, žabice, metulji in levčki).

Programi se odvijajo v skladu z individualiziranimi programi, ki jih pripravijo naši strokovnjaki glede na potrebe otrok. Otroci vseh oddelkov se vključujejo v razširjeni program vrtca.

Metode dela prilagajamo otrokovim posebnim potrebam in motnjam. Skupine ali oddelke oblikujemo v skladu s standardi in normativi za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami.

 

OKVIRNI DNEVNI PROGRAM:

 

6.00 – 8.00                 jutranje varstvo, vodene/spontane aktivnosti

8.00                             prihod otrok v skupine

8.15                             zajtrk, nega

8.45 – 11.40               vodene vzgojno-izobraževalne in rehabilitacijske aktivnosti:                                  gibalne igre, fonetske stimulacije, spoznavanje okolja, razvoj govora,                    likovna vzgoja, razvijanje matematičnih  pojmov, telesna vzgoja,

                                    gibalno-ritmična vzgoja, razvijanje komunikacijskih, socialnih in                            čustvenih spretnosti

12.00 – 13.00             kosilo

13.00 – 16.00             nega, počitek in sprostitvene dejavnosti v igralnici ali na prostem,                                     malica, dežurstvo, dejavnosti po želji otrok 

 

ZAPOSLENI V VRTCU:

 

Ime in priimek Delovno mesto Oddelek
Vida Krajnc vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Levčki
Daša Kurnik pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Žabice
mag. Ana Tomažin Košorok pomočnica ravnatelja/vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Polona Kure pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Sovice
Mateja Krenker vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Lidija Kornhauzer Robič vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Žabice
Irena Klemenc pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Levčki
Jasna Kovačič Pirc vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Metulji
Eva Mazi Verbinc pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Metulji
Maja Kuzma Ganić tolmačka za slovenski znakovni jezik  

 

 

Dnevni programi trajajo 6 do 9 ur; obsegajo vzgojo, rehabilitacijo, izobraževanje in varstvo:

 • za otroke I. starostnega obdobja od enega do treh let,
 • za otroke II. starostnega obdobja od treh let do vstopa v šolo.

Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost in razvojne posebnosti.

Za zdrav otrokov razvoj priporočamo, da predšolski otroci v vrtcu preživijo največ 9 ur.

 

 

INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

 

Gluhi in naglušni predšolski otroci ter predšolski otroci z govorno-jezikovnimi motnjami po potrebi z delovnimi nalogi obiskujejo individualno surdopedagoško in logopedsko obravnavo, po potrebi pa tudi specialnopedagoško in psihološko obravnavo ter obravnavo delovne in fizioterapije.

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

 

So del kurikula oziroma njegove izvedbene oblike s poudarki na različnih področjih:

 • praznovanje rojstnih dni,
 • praznovanje letnih časov,
 • veseli december,
 • pustovanje,
 • obiski kulturnih prireditev, lutkovnih predstav, muzejev, gledališč, ogledi razstav,
 • srečanja s starši na delavnicah,
 • izmenjava obiskov med našim vrtcem in vrtci iz bližnjega okolja,
 • izleti v bližnjo in daljno okolico,
 • izvajanje športnega programa Mali sonček,
 • gibalna vzgoja in športne dejavnosti,
 • pravljične urice, knjižna vzgoja,
 • rolanje, vožnja s skirojem, igre z žogo, sankanje, drsanje,
 • glasbene in likovne delavnice.

Starši krijejo stroške za material, vstopnino in vozovnice.

 

VARSTVO V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC

 

V času jesenskih, zimskih, prvomajskih in poletnih šolskih počitnic organiziramo v vrtcu varstvo skupaj z vrtcem Mladi rod, o lokaciji varstva starše pravočasno obvestimo. Med prazniki varstvo ni organizirano.

 

SODELOVANJE S STARŠI

Starši imajo možnost sodelovanja pri različnih dejavnostih v vrtcu: sestanki za starše z aktualno tematiko v oddelku, nastopi, prireditve, razna srečanja v oddelku, srečanja za pripravo na vključitev otroka v vrtec, šola za starše. Datumi dejavnosti bodo objavljeni sproti, na oglasnih deskah v vrtcu.

 

Srečanja otrok in staršev iz vrtca ZGNL so namenjena tematskim pogovorom oz. delavnicam ter druženju staršev, strokovnih delavcev in otrok v obliki ustvarjalnih, gibalnih in igralnih delavnic.

 

Na skupinah staršev za medsebojno pomoč (za gluhe in naglušne otroke) si starši ob vodenju svetovalne službe medsebojno pomagajo ter izmenjajo izkušnje, konkretna vprašanja oz. dileme ob razvoju in vzgoji otrok.

Datumi dejavnosti bodo objavljeni sproti, z osebnimi vabili ali/in na oglasnih deskah v vrtcu.

 

 

 

 

Dostopnost