+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

V projektu bo nosilec ZGN Ljubljana v sodelovanju s projektnimi partnerji poskusno izvedel aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo lahko prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence izobraževali in ozaveščali o pozitivnih vplivih oskrbe živali in ježe konj na njihovo psihofizično zdravje in dobro počutje. Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

 • terapevtska ježa in skrb za živali ter njuni pozitivni učinki na zdravje in počutje posameznika (SKD 93.190 Ježa živali).

Dodatni cilji projekta:

 • oblikovanje osnutka programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah (osnovni pogoji, morebitni pogoji glede zdravstvenega stanja udeležencev za sodelovanje v aktivnostih, načini oz. metode izvajanja aktivnosti idr.), s posebnim poudarkom na določenih ranljivih družbenih skupinah (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) in medgeneracijskem sodelovanju (aktivnosti namenjene osebam v starosti 15 do 65 let in starejšim od 65 let).

Pričakovani rezultati:

 • Izvedena izobraževanja oz. delavnice (vključene različne ciljne skupine)
 • Večja usposobljenost članov kmetije
 • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Ustvarjen prihodek iz naslova dopolnilne dejavnosti
 • Pripravljen osnutek programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah
 • Razširjeni rezultati projekta
 • Izvedena evalvacija projekta

Trajanje projekta: 20.4.2022 – 20.4.2024.

Vrednost projekta: 75.000,00 EUR

Projekt koordinira Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, v sodelovanju s projektnimi partnerji: podjetjem 2DOM d.o.o., so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Gregor Šteblaj, Lojze Kerin, Marjan Trček in Janez Pivk.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja

Doseženi rezultati:

 • Izvedene štiri delavnice – izobraževanja (ena v letu 2022 in tri v letu 2023): na Kmetiji Šteblaj na Vrhniki smo spoznavali pozitivne učinke skrbi za živali in ježe konj na zdravje in počutje posameznika, še posebej na ranljive družbene skupine. Medgeneracijsko sodelovanje pa je doprineslo k izmenjavi znanj in izkušenj med predstavniki mlajše in starejše generacije, pozitivnim odnosom, občutku sprejetosti in vključenosti v socialno okolje.
  Sodobni človek vse preveč časa preživi pred ekrani, kar je še posebej problematično pri otrocih in mladostnikih (»zasedenost«, razvoj zasvojenosti, primanjkljaj na področju komunikacije in socializacije in druge težave). S pomočjo oskrbe živali in (terapevtskega) jahanja krepijo občutek koristnosti, sposobnosti, učijo se timskega dela, vključevanja v družbo in povezovanja (posebej pomembno za otroke s posebnimi potrebami in starejše generacije), več se gibljejo in posledično lahko odpravljajo določene psihične težave.
  Na delavnicah v čudoviti naravi so se sodelujoči spoznali z oskrbo konj in drugih domačih živali, s pripravo konj na ježo, pravilnim rokovanjem s konji, najbolj pogumni so tudi jahali. Mnogi so pri tem premagali strah do velikih živali in ugotovili, kako pomirjujoče konji delujejo s svojo prisotnostjo, če se pri tem umirimo tudi sami.
 • Z izvedbo teh delavnic – izobraževanj smo preverjali možnosti razvoja in izvajanja teh aktivnosti na kmetiji, kar je bila podlaga za pripravo osnutka programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah tudi po zaključku projekta.
  Pri tem je prostovoljno sodelovalo tudi Društvo Ljubljanica, reka sedmerih imen, ki deluje v 1890 km2 velikem porečju in ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva in razvoja podeželja.
 • Prenos pridobljenih znanj in informacij o projektu na druge kmetije v izvedbi KG Šteblaj pa bo slednje morda vzpodbudil, da razmislijo o diverzifikaciji svojih dejavnosti.
  Ježa konj in še posebej terapevtski učinki pri delu z domačimi živalmi v obliki aktivnosti, prilagojenih različnim (ranljivim) družbenim in starostnim skupinam, lahko predstavljajo pomemben vir prihodka na slovenskih kmetijah. S tem spodbujamo ohranjanje delovnih mest na podeželju in urejenost kulturne krajine.
 • Član kmetije Šteblaj je opravil usposabljanje s področja celostnega pristopa alternativnega zdravljenja in terapij s pomočjo živali ter oskrbe in priprave konj za terapevtsko jahanje ter pridobil dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti (organiziranje delavnic ali tečajev), kar mu že omogoča izvajanje novih dejavnosti in s tem prve prihodke.
 • Dodatno vrednost projekta je ZGNL dosegel z novo zaposlitvijo, član kmetije Kerin pa se je vključil v zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
 • Izvedena je bila evalvacija projekta (preverba doseganja ciljev projekta, ocena primernosti, uspešnosti, učinkovitosti in trajnosti projekta ter predlog prenosa elevacijskih ugotovitev v zakonodajo) in razširjanje rezultatov z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

Partnerji, člani kmetij, so v okviru projekta pridobivali nova znanja in izkušnje, kako razvijati in izvajati nove, nekmetijske dejavnosti, se povezovali in širili informacije o projektu, hkrati pa prispevali svoje znanje in izkušnje za izvedbo aktivnosti. Skupaj smo prispevali k večji ozaveščenosti o pomenu skrbi za lastno zdravje in dobro počutje, k bolj inkluzivni in strpni družbi. K razvoju podeželja pa lahko v prihodnje v še večji meri prispevamo z vključenostjo v inovativne projekte, ki v lokalnem okolju stremijo k povezovanju kmetijstva, turizma in drugih dejavnosti ter tako povezujejo podeželska in urbana okolja in tudi ustvarjajo nova delovna mesta.

Dostopnost